eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chmielno › "Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Chmielnie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Chmielnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366387047

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gryfa Pomorskiego 28A

1.5.2.) Miejscowość: Chmielno

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-333

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 500126735

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.gpk@chmielno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gpk.chmielno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Chmielnie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1dfadd7-c4c6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1dfadd7-c4c6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępowego do ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.gpk@chmielno.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwa-rzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wyko-nawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie oraz członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandyto-wej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta – będących osobami fizycznymi),
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno, e-mail
biuro.gpk@chmielno.pl,
 Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Ewelina Hinz, kontakt: ewelinahinz@gmail.com.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Zamawiającego ustalonych przez strony świadczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu rea-lizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących m.in. sporządzania dokumentacji księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
w szczególności dochodzenia należności i roszczeń przez Zamawiającego ( na podsta-wie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być w szczególności; Poczta Polska S.A, Bank obsługujący Zamawiającego lub Wykonawcę, podmioty świadczące dla Admini-stratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne, windykacyjne i inne podobne usługi wsparcia,
rejestry dłużników, organy publiczne oraz sądy.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPZP,
 posiada Pani/Pan:
• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zmiana postanowień umowy w zakresie niezgod-nym
z uPZP oraz nie może narusza integralności protokołu oraz jego załączników),
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RO-DO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waż-ne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na-rusza przepisy RODO.
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych oso-bowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Obowiązek informacyjny spoczywa również na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/PZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup w trybie bezgotówkowym na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Chmielnie paliw płynnych tj.: benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego (ON) oraz LPG, (zwanych dalej „paliwami”)
Szacowana ilość :
• benzyna bezołowiowa PB 95 – 4 000 litrów;
• olej napędowy (ON) – 80 000 litrów;
• gaz LPG – 1 800 litrów;
Powyższe ilości są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego.
2. Zakup paliw będzie odbywał się według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość paliw bez przerw.
3. Odległość najbliższej stacji paliw od siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 9 km.
4. Paliwa będą tankowane do stałych zbiorników paliwa w samochodach i sprzętach Zamawiającego oraz do kanistrów.
5. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). Oferowane produkty paliwowe muszą spełniać normy: PN-EN 590:2013-12, PN-EN228: 2013-04, PN-EN 589.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09120000-6 - Paliwa gazowe

09134200-9 - Paliwo diesla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania koncesji na obrót paliwami (wymagania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 221) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295)).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualną koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
i obrotu paliwami ciekłymi (wymaganą na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 221) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295)).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.