eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. - Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2023.



Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390934223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Odrodzenia 28 B

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@rcslubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcslubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4db3a99f-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne są sporządzane i przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020. poz.2452).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. , ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin, e-mail: biuro@rcslubin.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RCS.ZP.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.- Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2023:
a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obszaru nadzorowanego,
b) wykonywaniu wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa musi być realizowane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
3. Szczegółowy zakres zadań oraz godziny pracy basenu odkrytego zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-15 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, do wykonania usług w zakresie ratownictwa wodnego – zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi zrealizowane lub realizowane na obszarach wodnych lub innych rodzajów zbiornikach wodnych sztucznych bądź naturalnych, przez okres co najmniej 60 dni oraz, że wykazane usługi zostały (lub są wykonywane) wykonane należycie,

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi odpowiednie uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego (co najmniej 14 osób) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ,

2.4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2.5. decyzja ministra spraw wewnętrznych wyrażająca zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, lub zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, inny dokument uprawniający do wykonywania ratownictwa wodnego uzyskany na podstawie przepisów dotychczasowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości: 4 800,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 0/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub w kilku z n/w form:
 pieniądzu - Nr konta BANK BGK na konto Nr 83 1130 1033 0018 8163 6120 0002 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w n/w formach:
 wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na usługi objęte umową w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie o zmianę stawki,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zmiany danych lub przekształcenia stron umowy,
d) wystąpienie zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, mogących mieć wpływ na realizację umowy.
e) w zakresie zmiany poszczególnych terminów wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej, lub sytuacji niezależnej od stron,
f) zmianę wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, lub zastosowania przez Wykonawcę preferencji cenowych,
g) ograniczenie ilości zleconych godzin w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej,
h) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.

2. Wszystkie wprowadzone zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu umowy reguluje art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 16 października 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.