eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › REMONT BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLUOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Przemyśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900341

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.przemysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2701ed8f-c7bc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038639/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/743512

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl.
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się sygnaturą akt pod którą prowadzone postępowanie – sygnatura akt znajduje się na stronie tytułowej SWZ oraz w pkt 4.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
a) pamięć min. 2 GB Ram,
b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
c) jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer,
e) włączona obsługa JavaScript,
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
3) szyfrowanie na www.platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie - „Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu” - budynek przy ul. A. Dworskiego nr 97

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45261910-6 - Naprawa dachów

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie otrzymanych punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie ze wzorem: PS = PC + PG + PD, gdzie:
PS – suma wszystkich punktów przyznanych ocenianej ofercie
PC – punkty przyznane ocenianej ofercie w kryterium „CENA”
PG – punkty przyznane ocenianej ofercie w kryterium „OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI”
PD – punkty przyznane ocenianej ofercie w kryterium „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie - „Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu” - budynek przy ul. A. Dworskiego nr 99

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45261910-6 - Naprawa dachów

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie otrzymanych punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie ze wzorem: PS = PC + PG + PD, gdzie:
PS – suma wszystkich punktów przyznanych ocenianej ofercie
PC – punkty przyznane ocenianej ofercie w kryterium „CENA”
PG – punkty przyznane ocenianej ofercie w kryterium „OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI”
PD – punkty przyznane ocenianej ofercie w kryterium „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności technicznej w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie remont elewacji z wystrojami architektonicznymi wykonanymi tynkiem tradycyjnym lub renowacyjnym o wartości robót co najmniej 200 000,00zł.
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.
2. Zdolności zawodowej:
a) 1 osobą do projektowania w specjalności architektonicznej:
 posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządy Zawodowego,
 która posiada doświadczenie, obejmujące wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w branży architektonicznej, w zakres której wchodził remont elewacji na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, lub obiekcie, którego elewacja ma charakter zabytkowy,
b) 1 osobą do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:
 posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządy Zawodowego,
 która posiada doświadczenie, obejmujące wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy stanu technicznego budynku,
c) 1 osobą do projektowania, posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
d) 1 osobą do projektowania, posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
e) 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika budowy, która:
 posiada uprawnienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządy Zawodowego,
 posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, obejmujące wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika budowy na robotach konstrukcyjno - budowlanych, w zakres których wchodził remont elewacji na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków lub obiekcie, którego elewacja ma charakter zabytkowy,
f) 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
g) 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia oraz należącą do właściwej izby Samorządu Zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia:
1) wykazu wykonanych robót, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej w zakresie doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia uwzględniającego co najmniej osoby, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności zawodowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia kierownika budowy, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ten z wykonawców który dany warunek spełnia z zaznaczeniem, który warunek postawiony przez Zamawiającego jest spełniony przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
5) w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, Wykonawca składa także oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą będzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XXXI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wypełniając formularz oferty, w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, podają nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.
3. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2070), to znaczy, że musi być sporządzona w jednym z formatów wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty tekstowe) do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;
2) wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia,
3) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej – o okres, w którym będą dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania administracyjne;
4) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania;
5) ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac;
6) przedłużające się terminowo uzyskiwanie niezbędnych postanowień, opinii, uzgodnień, warunków technicznych a także decyzji administracyjnych, z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację inwestycji;
7) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o okres uniemożliwiający wykonywanie prac,
8) w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego i Projektanta,
9) wystąpienia lub gdy zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji i innych obiektów budowlanych lub warunków gruntowych,
10) ustawowej zmiany podatku VAT,
11) konieczności usunięcia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania,
12) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia.
Pozostałe zapisy dotyczące zmian postanowień umowy znajdują się w § 18 Załącznika Nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/743512

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.