eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Zakup materiału roślinnego wraz z dostawą i wykonaniem nasadzeń na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup materiału roślinnego wraz z dostawą i wykonaniem nasadzeń na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 335 04 54

1.5.8.) Numer faksu: 32 231 00 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0b99e09-9c9e-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiału roślinnego wraz z dostawą i wykonaniem nasadzeń na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0b99e09-9c9e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040547/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Zakup materiału szkółkarskiego oraz roślin sezonowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079740

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 63676,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup materiału roślinnego wraz z dostawa i wykonaniem nasadzeń na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w Gliwicach - dz. nr 382, 385, 396, 415, 417, 418 obręb Nowe Miasto
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń (wraz z zakupem materiałów):
- sadzenie drzew liściastych w ilości 75 szt.: wykopanie dołów i zaprawienie torfem do połowy głębokości, posadzenie drzew, opalikowanie (2 paliki na 1 drzewko + taśma ogrodnicza mocująca), wykonanie mis, podlanie wodą,
- sadzenie krzewów liściastych w ilości 10 szt.: wykopanie dołów i zaprawienie torfem do połowy głębokości, posadzenie krzewów, wykonanie mis, podlanie wodą,
- sadzenie iglaków w ilości 38 szt.: wykopanie dołów, zaprawienie dołów torfem kwaśnym, posadzenie iglaków, wykonanie mis, podlanie wodą,
- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
- dostawę materiału szkółkarskiego w pierwszym wyborze, kontenerowanego, zgodnie z normą BN-65-9125-02 oraz z załącznikiem do specyfikacji,
- wykopanie dołów wraz z zaprawieniem dołów torfem,
- sadzenie roślin,
- palikowanie,
- wykonanie mis,
- podlanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03452000-3 - Drzewa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03451300-9 - Krzewy

77211600-8 - Sadzenie drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68770,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199525,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68770,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe EKO-POL Jan Ogonowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056069

7.3.3) Ulica: Pszczyńska 14

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68770,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.