eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277620860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 37

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 758 77 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asp@asp.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18d4255e-b8d3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2 Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3 Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – znak sprawy: ASP-DA-ZP-01-2023.
4 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto
na Platformie.
6 Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 57);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 671).
8 Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9 Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10 Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
11 Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
12 W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Zamawiający przesyła za pomocą Platformy wszelkie pisma na adres E-MAIL, z które została przesłana oferta. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
13 Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Raciborska 37 , 40-074 Katowice.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie: https://www.asp.katowice.pl/uczelnia - zakładka polityka prywatności / kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – znak sprawy: ASP-DA-ZP-01-2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASP-DA-ZP-01-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu przez świadczenie usług ochrony przez:
a) wyznaczonego przez Wykonawcę pracownika w budynkach Zamawiającego
w miejscu i czasie określonym w harmonogramie pracy przez Zamawiającego,
b) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
c) wsparcie GRUPY INTERWENCYJNEJ.
A. BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA ŚWIADCZONA PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO
Usługi ochrony będą wykonywane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
w budynkach Zamawiającego oraz na terenie przylegającym do budynku
– jego otoczeniu (parkingi, tereny zielone oraz inne tereny wokół budynków).
B. STAŁY DOZÓR SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH
I PRZETWARTZANYCH W ELEKTRONICZNYCH URZĄDZENIACH
I SYSTEMACH ALARMOWYCH
Usługa monitorowania w budynkach Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach:
- ul. Raciborska 37 – Centrala alarmowa szt. 1,
- ul. Koszarowa 19 – Centrala alarmowa szt. 1,
- ul. Raciborska 50 – Centrala alarmowa szt. 3,
- Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1 – Centrala alarmowa szt. 1
W ramach zamówienia Wykonawca stale (całodobowo) monitoruje system sygnalizacji włamania i napadu zainstalowany w budynkach Zamawiającego.
C. GRUPA INTERWENCYJNA
1. W ramach przedmiotu zamówienia (w cenie ofertowej) Wykonawca zapewni Zamawiającemu:
 wsparcie osobom dyżurującym na portierni/ recepcji (w tym także pracowników Zamawiającego) przez zmotoryzowaną GRUPĘ INTERWENCYJNĄ.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie
na podstawie ceny. Zgodnie z art. 239 ust. 2 Pzp najkorzystniejsza oferta to oferta
z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Zamawiający nie określa/nie konkretyzuje warunków udziału w postępowaniu
dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia.
3) W zakresie ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykaże należyte wykonanie bądź wykonywanie przynajmniej 2 usług ochrony osób
i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej
na świadczeniu usług ochrony o wartości co najmniej 400.000 zł każda z nich.
b) dysponuje, co najmniej:
 12 PRACOWNIKAMI, którzy będą bezpośrednio wykonywali usługi ochrony
(w obiektach Zamawiającego), w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu
i czasie.
 1 PRACOWNIKIEM wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który będzie nadzorował i kontrolował pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995.)
 1 ZMOTORYZOWANĄ grupą interwencyjną składającą się
z minimum 2 pracowników ochrony, wyposażonych w łączność bezprzewodową, którzy po uzyskaniu informacji o konieczności interwencji będą realizować zadania ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru Zamawiającego.
4) W zakresie UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
II. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4), 8) i 10) ustawy Pzp.
2. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
5. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, sporządzony wg załącznika nr 4 do SWZ, WYKAZ OSÓB skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, sporządzony wg załącznika nr 5 do SWZ WYKAZ USŁUG
– wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995), Wykonawca winien złożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć
1. Sposób wyliczenia – kalkulacja stawki - sporządzona wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
Załącznik ten stanowi część oferty i nie podlega w trakcie postępowania uzupełnieniu.
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać
w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”,
o którym mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy eProPublico pod adresem https://epropublico. pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje
iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia
na ,,Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach” kwotę 1.100.000 złotych na 24 miesiące.
2 Zamawiający przewiduje na wniosek Wykonawców możliwość odbycia WIZJI LOKALNEJ w miejscu wykonywania zamówienia tj. w budynkach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50, ul. Koszarowej 19 w Katowicach oraz Galerii Rondo Sztuki na Rondzie im. gen. Jerzego Ziętka 1 w Katowicach w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiający nie wymaga do złożenia oferty odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
4. Zamawiający podpisze z wybranym w drodze postepowania Wykonawcą, oprócz umowy podstawowej na świadczenie usług ochrony - UMOWĘ POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH.
5. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.