eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny GrossównyOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: KPCD w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389096441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerwona Droga 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 649 45 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kpcd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpcd.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeaf5d94-c729-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120380/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeaf5d94-c729-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-eeaf5d94-c729-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej(cyfrowe odwzorowania)musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dok. elektroniczne,o których mowa w §2ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dok. elektronicznych,sporządza się w postaci elektronicznej,w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załącznik.W przypadku formatów, o których mowa w art.66ust.1 ustawy Pzp,ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty,inne niż wymienione w §2ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności(i przekazuje się jako załącznik),lub b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu,z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce„Formularze”(„Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem„Formularzy do komunikacji”odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z„Formularzy do komunikacji”w pełnym zakresie wymaga posiadania konta„Wykonawcy”na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z„Formularzy do komunikacji”służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce„Komunikacja”.
Max. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem„Formularzy do komunikacji”wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Min. wymagania tech.dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów tech. i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia tech.dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kpcd.com.pl(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.,
str. 1 – „RODO”). Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, NIP: 9562369146, REGON: 389096441, kontakt: biuro@kpcd.com.pl
2) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny” w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu
do ich wniesienia.
4) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
I. a) związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania
o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;
b) podjęcia działań jeszcze przed zawarciem umowy w zakresie w jakim przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
- w ww. zakresie podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: RODO) dotyczący zawarcia i wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
II. realizacji projektu i wykonywania umowy:
- w zakresie danych podanych w toku negocjacji wraz z załącznikami oraz w umowie;
- podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO dotyczący wykonywania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

III. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w postaci:
- w zakresie danych podanych w toku negocjacji wraz z załącznikami oraz w umowie;
- podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
IV. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń:
- w zakresie danych podanych w toku negocjacji wraz z załącznikami oraz w umowie;
- podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
V. wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, nadużyć oraz ochrony przed nimi oraz ograniczenia ich skutków:
- w zakresie danych podanych w toku negocjacji wraz z załącznikami oraz w umowie;
- podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO dotyczący wykonania umowy bądź art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Ciąg dalszy w SWZ - Rozdział I, § 15 ustęp 5, punkt VI

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 5190381,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: „Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny”

2) Podstawowe dane metryczne dla budynku:
- Powierzchnia zabudowy 166,10 m2
- Powierzchnia użytkowa 500,30 m2
- Kubatura 1214,00 m3
- Maksymalna Wysokość budynku 8,35 m
- Liczba kondygnacji 3 (w tym jedna podziemna)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1.1. Kryterium ceny oferty (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 pkt, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C bad) x 60%

gdzie:
C – liczba punktów w kryterium C;
C min – najniższa cena spośród badanych ofert (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia);
C bad – cena badanej oferty (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia).

1.2. Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia (G).

Waga kryterium G = 40%

gdzie:
G - Okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne okres minimalny wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego .

Liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 40

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać:
G - Okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym kryterium G będzie posługiwał się następującą punktacją:
a) Oferta z minimalnym 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 0 pkt.
b) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 20 pkt
c) Oferta z 84 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 40 pkt.

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne wynosi 60 miesięcy.
1.3. Za zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne (60miesięcy) Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium oceny ofert [0 pkt].
1.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu dotyczącego gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający przyjmie gwarancję i rękojmię za wady minimalną, tj. 60 m-cy.
1.5. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia.
1.6. MAKSYMALNY okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne do oceny ofert wynosi 84 miesiące.
1.7. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne dłuższy niż 84 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne zaproponowany przez wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (84 miesiące) otrzymuje maksymalna liczbę punktów
w ramach kryterium gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne.

Ciąg dalszy w SWZ - Rozdział III - § 4, punkt 1), podpunkt 1.8

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 10 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, przebudowie obiektu zabytkowego* o konstrukcji szkieletowej drewnianej lub konstrukcji mieszanej ( tj. drewnianej i murowanej) z których każdy stanowi funkcjonalna całość o kubaturze brutto nie mniejszej niż 500 m3** w ramach każdej z robot, w tym co najmniej jedna robota o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto/ za jedna realizacje”.
* Za obiekt zabytkowy rozumie się: obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków indywidualnie LUB obiekt budowlany zlokalizowany na terenie wpisanym do rejestru zabytków LUB obiekt budowlany wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (dalej: „GEZ”) indywidualnie LUB obiekt budowlany znajdujący się w wykazie inwentarza muzealiów Muzeum (w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385, dalej jako: „wykaz inwentarza Muzeum”).
** Kubatura budynku brutto – obliczona zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO 9836:2015-12 dotyczy objętości obiektu budowlanego liczonej po jego zewnętrznym obrysie, stanowi zatem sumę kubatur wszystkich kondygnacji danego budynku, liczonych poprzez pomnożenie ich powierzchni całkowitej [mierzonej po ścianach zewnętrznych) i wysokości;
Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest niezakłócone - co najmniej dwukrotne – wykonanie robót budowlanych, (rozumiane jako odbudowa, rozbudowa, przebudowa obiektu zabytkowego zgodnie z powyższą definicją. Zamawiający dopuszcza doświadczenie związane z uprzednim wykonaniem dwóch ww. wymaganych robót dot. ww budynków nabyte albo w ramach jednej roboty budowlanej [umowy] albo odrębnie na każdy obiekt osobno, tj. w ramach robót budowlanych [dwóch umów]
a) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy wykazać pełne spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykonania robót (to jest wykonanie obu robót) przez co najmniej jednego z uczestników konsorcjum (nie stosuje się sumowania potencjałów) albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie wykonał wymaganych robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot udostępniający zasoby musi wykazać zrealizowanie obu wymaganych robót samodzielnie (nie stosuje się sumowania potencjałów);
b) W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy
w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta
w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji;
c) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku;
d) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Ciąg dalszy w SWZ - Rozdział II - § 7, ustęp 4, podpunkt 4.2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz podstaw wykluczenia z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ). ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie wskazanym poniżej:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z postawionym warunkiem
w rozdziale II, podrozdziale 7, punkcie 4, pkt.4.1 Zdolność techniczna lub zawodowa:
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z postawionym warunkiem w rozdziale II, podrozdziale 7, punkcie 4, pkt 4.2 Zdolność techniczna lub zawodowa. Wzór wykazu, stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku powierzenia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej przygotowania postępowania i przeprowadzania postępowania w imieniu i na rzecz zamawiającego, wadium wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku, numer rachunku 07 1020 1462 0000 7402 0409 5659 tytuł: wadium w postępowaniu Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/instytucję poręczającą.
4) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający;
4.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
4.3. kwotę gwarancji/poręczenia;
4.4. termin ważności gwarancji/poręczenia;
4.5. zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela
do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego
w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
4.6. treść gwarancji/poręczenia winna przewidywać, że zastosowanie do niej będzie miało prawo polskie.
5) W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy,
lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9) Przez zwrot wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna należy rozumieć złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o zwrocie wadium z jednoczesnym złożeniem gwarantowi/instytucji poręczającej oświadczenia o zwolnieniu gwarancji/poręczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
4.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
4.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub odpowiednio przez poświadczoną kopie za zgodność jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie lub notariusza, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinny być załączone do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować,
w odniesieniu do wymagań Zamawiającego, że łącznie spełniają warunki udziału
w postępowaniu opisane w SWZ (na zasadach określonych w rozdziale II, podrozdziale 7, pkt 4) oraz każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1; art. 109 ust. 1 pkt 4; 8 i 10 ustawy Pzp oraz przepisów sankcyjnych wobec agresji na Ukrainę.
4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na warunkach określonych we wzorze umowy zał. 9 do SWZ - § 13 i 14

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) , dalej nazywanych: „przepisami sankcyjnymi wobec agresji na Ukrainę”).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.