eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smołdzino › Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości SmołdzinoOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smołdzino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Smołdzino

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Smołdzino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000551763

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Smołdzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-214

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@smoldzino.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.smoldzino.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smołdzino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f06e66c-c745-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000802/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f06e66c-c745-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w rozdz. X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smołdzino poprzez:
1) wymianę płytek podłogowych i ściennych,
2) przebudowa pomieszczenia łazienki – parter,
3) remont pomieszczenia kuchennego z wymianą mebli,
4) wymianę instalacji elektrycznej (okablowania, osprzętu i urządzeń elektrycznych, instalacja p. poż oraz teletechniczna),
5) wymianę instalacji grzewczej do podłączenie pompy ciepła,
6) wykonanie dodatkowych łazienek na I piętrze,
7) wykonanie pomieszczenia sali narad,
8) wykonanie pokoju z łóżkami dla 4 osób,
9) remont posadzek przez wyrównanie i konserwację,
10) odświeżenie powłok malarskich oraz szpachlowanie,
11) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
12) wymianę bram garażowych z powiększeniem otworów,
13) montaż rolet, daszków, kamer zewnętrznych,
14) odnowienie schodów wewnętrznych z podświetleniem stopni i wymianą balustrade,
15) wykonanie opaski z kostki betonowej oraz parking,
16) wykonanie struktury elewacji z ociepleniem styropianem (lambda min 0,32 gr. 12cm),
17) ocieplenie strefy fundamentowej,
18) wykonanie nowej wiaty drewnianej lub stalowej dla samochodu cieżarowego (project wg odrębnego opracowania) – utwardzenie terenu dla samochodu + rampa przed wejściem głównym,
19) wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble, akcesoria, sprzęty strażackie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.2 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji i ekonomicznej i finansowej – Zamawiający wymaga przedłożeniu dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500 000,00 złotych (słownie: pięcset tysięcy złotych 00/100),
2) w zakresie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa w rozdz. XII pkt. 1.2) – Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) wykaz osób (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: pętnaście tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) poręczeniach podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

6. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z zasadami Programu Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1.
7. Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zawierać:
a) kwotę wnioskowanej zaliczki,
b) proponowany termin wypłaty zaliczki,
c) formę zabezpieczenia zaliczki,
d) numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona.
9. Podstawą odmowy udzielenia zaliczki może być m. in. niewniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego w ust. 10.
10. Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę w wysokości 100% jej wartości, z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych, w jednej z następujących form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2016 poz. 1359 z późn. zm.).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określono w zał. nr 1_projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.