eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hańsk Pierwszy › Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W HAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110003677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1

1.5.2.) Miejscowość: Hańsk Pierwszy

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-235

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zespolszkoly1@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspiphansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4001f83a-9e26-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4001f83a-9e26-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062612/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063177

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP-3410

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa budynku przedszkola z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres zamówienia obejmuje prace z podziałem na dwa etapy:
1) Etap pierwszy opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ oraz Programie funkcjonalno-użytkowym, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego.
2) Etap drugi wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i przyjętej przez Zamawiającego do realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenia zakończenia robót/.
Zakres prac budowlanych obejmuje min.:
1. Wymianę i montaż stolarki drzwiowej;
2. Zamkniecie klatki schodowej oraz wykonanie otworu oddymiającego w istniejącym stropodachu oraz otworu napowietrzania;
3. Montaż urządzeń służących usuwaniu dymu z wydzielonej klatki schodowej wraz z napowietrzeniem;
4. Wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej;
5. Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego;
6. Uzupełnienie tynków i posadzek.
7. Wykonanie oznakowania p.poz i BHP.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia opisany jest w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 305890 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 344000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 305890 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mariusz Świeca

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 110158204

7.3.3) Ulica: ul. Włodawska 4

7.3.4) Miejscowość: Hańsk Pierwszy

7.3.5) Kod pocztowy: 22-235

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 305890 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.