eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostrzyn › Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kostrzyn - etap I: Zakup filtrów ciśnieniowych do SUW Czerlejnko (2 szt.)Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kostrzyn – etap I: Zakup filtrów ciśnieniowych do SUW Czerlejnko (2 szt.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8178 565

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 8178 191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e200e7f-bf3c-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kostrzyn – etap I: Zakup filtrów ciśnieniowych do SUW Czerlejnko (2 szt.)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e200e7f-bf3c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018595/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich w ramach rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostrzyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130647

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZI.271.1.3.2023.IN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 71000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa filtrów ciśnieniowych pionowych w ilości 2 sztuki przeznaczonych na Stację Uzdatniania Wody w Czerlejnku, ul. Słoneczna 11 (dz. nr ewid. 235/4, obręb Czerlejnko), gmina Kostrzyn w ramach inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kostrzyn”, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
2. Filtry ciśnieniowe powinny być o następujących parametrach nie mniejszych niż:
- filtr ciśnieniowy pionowy o średnicy DN 1800 mm,
- parametry pracy: PS - 6 Bar, TS - 40 stop. C,
- wysokość części cylindrycznej: h = 1500 mm,
- wysokość całkowita filtra: H - ok. 3150 mm,
- drenaż: płytowy (dysze) – Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania konstrukcyjnego układu filtracyjnego,
- ilość dysz: i - min. 160 szt. ( dysze z PP ),
- ilość włazów: 3 ( dolny rewizyjny DN 400, boczny rewizyjny DN 400, górny zasypowy - eliptyczny )
- wykonanie materiałowe: stal węglowa,
- zabezpieczenia antykorozyjne:
- od wewnątrz: farba epoksydowa (z atestem PZH na kontakt z wodą pitną),
- na zew. zestaw epoksydowo-poliuretanowy ( RAL 5010 )
3. Kody CPV
Główny kod CPV: 42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Kostrzyn – etap I: Zakup filtrów ciśnieniowych do SUW Czerlejnko (2 szt.)” nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.