eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwkowa › Modernizacja szlaków turystycznych w Gminie Iwkowa - część IIOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja szlaków turystycznych w Gminie Iwkowa - część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IWKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 468

1.5.2.) Miejscowość: Iwkowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-861

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146844010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@iwkowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja szlaków turystycznych w Gminie Iwkowa - część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78c05b90-c4cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054041/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Oznakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy Iwkowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78c05b90-c4cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz w uzasadnionych przypadkach
określonych w pkt 3.3.6 SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@iwkowa.pl (za wyjątkiem składania
ofert i wycofania ofert).
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
eZamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-78c05b90-c4cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b oraz
https://iwkowa.pl/przetargi.html
Szczegóły zostały opisane w pkt 3 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie jest
prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia:
(https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach, określonych w pkt. 3.3.6 SWZ za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: przetargi@iwkowa.pl (za wyjątkiem składania ofert i wycofania ofert).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert i wycofania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz.
2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone,
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e- Zamówienia. 3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia. 5. Korzystanie z
Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, w szczególności: awaria, brak działania Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@iwkowa.pl (za wyjątkiem
składania ofert i wycofania ofert). 7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp
do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace
konkursowe”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
• administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Gmina Iwkowa, 32- 861 Iwkowa 468, tel. 14 68 44 010, 14 68 44
020, email: gmina@iwkowa.pl
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez adres email: rodo@iwkowa.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja szlaków turystycznych w Gminie Iwkowa – część II” prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp
„ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; -c.d. w kolejnej sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Informacja do pkt 23
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników .
*** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szlaków turystycznych w Gminie Iwkowa – część II.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych – wg opracowania stanowiącego zał. nr 7 do SWZ; lokalizacja tablic w miejscach wskazanych przez Inwestora.
2. Odnowienie oznakowania szlaków gminnych.
3. Wykonanie druków do publikacji (przewodniki, mapy, kolorowanki) - wg opracowania stanowiącego zał. nr 7 do SWZ.
W zakresie materiałów promocyjnych Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania zatwierdzenia wersji ostatecznej publikacji do druku.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (stanowiący zał. nr 6 do SWZ), dokumentacja projektowa (stanowiąca zał. nr 7 do SWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca zał. nr 8 do SWZ).
Uwaga: W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej a przedmiarem robót należy kierować się przedmiarem robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

22114300-5 - Mapy

30195000-2 - Tablice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o następujące kryteria oceny :
Cena brutto – waga 60,00 pkt,
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – waga 40,00pkt.
RAZEM 100pkt
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w obu kryteriach
oceny.
Szczegóły zostały opisane w pkt. 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna
oferta.
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ustawy pzp tj. oświadczenia
dot. braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) Formularz ofertowy - zgodnie z wymaganiami pkt. 13.13.1 – 13.13.14 SWZ.
b) Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 6 do SWZ)
Kosztorys ofertowy stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Brak złożenia kosztorysu wraz z ofertą będzie stanowił podstawę do jej odrzucenia.
c) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
d) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo/a do podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w niniejszym
postępowaniu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez
Wykonawcę lub osoba podpisująca ofertę podpisem elektronicznym ujawniona jest w KRS lub CEDiG (lub odpowiednio
innym rejestrze) i jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
e) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA do pkt 13.13.15 lit. d) i e) SWZ
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i do zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8.8.2 a)
specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa
w formie określonej w zdaniu poprzedzającym a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z
własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws.
komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty
wymienione w pkt 9.9.1 SWZ.
3. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak
podstaw wykluczenia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 7 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i
dokumenty określone w pkt 9 SWZ w sposób i w trybie tam określonym przy czym brak podstaw wykluczenia powinien
wykazać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z załącznikami) zostały opisane w
Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego będą sporządzone zgodnie z zasadami i
wymaganiami wynikającymi z Działu VII (Umowa w sprawie zamówienia publicznego) ustawy pzp. Na etapie odbioru
przedmiotu Umowy Zamawiający prześle Wykonawcy wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w §17 Projektowanych
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2 do SWZ).
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-Zamówienia. Szczegółowe uregulowania dotyczące składania oferty zawarto w pkt 13 i 14 SWZ .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp tylko w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postepowania. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia w
zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Rozwiązania równoważne:
1) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 48 miesięcy od daty odbioru
końcowego robót. Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy:
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) co najmniej jednej osoby wykonującej czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia.
2) Szczegółowy zakres dotyczący obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności kwestii
dotyczących sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia
przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
określony został w Projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SWZ.
3) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do
realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność
gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.