eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kurzętnik › Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w KurzętnikuOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w Kurzętniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURZĘTNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 39

1.5.2.) Miejscowość: Kurzętnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-306

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kurzetnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w Kurzętniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c68e048-c710-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015141/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w Kurzętniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej która dostępna jest pod adresem: https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacje Wykonawcy przekazują) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: beata.malek@kurzetnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest konieczne utworzenie Konta Użytkownika na Platformie Przetargowej. LOGINTRADE umożliwia złożenie oferty bez zakładania konta. Jeżeli Użytkownik nie ma konta i składa Ofertę bez Zakładania konta, to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym założenie Oferty Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
2. Zgodnie z § 11 ust 2 r.d.e Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczenia czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w tym składanie ofert, wniosków, przekazanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego za pomocą formularza „Zadaj pytanie do postępowania” dostępnego na Platformie Zakupowej lub w wyjątkowych wypadkach (m.in. brak dostępu do Platformy Przetargowej z powodu awarii) za pomocą poczty elektronicznej.
1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługą drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344)
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.
3. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 12 do SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kurzętnik jest Pan/Pani imię Rafał Dąbrowski kontakt: adres e-mail: kontakt@iod-rg.pl telefon: 799 050 025/*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-nym z postępowaniem
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym. Po zakończe-niu postepowania dane podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa będą przetwarzane w celu jej realizacji oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
25.2 Ostatecznym celem przetwarzania danych staje się cel archiwalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
• członkowie komisji przetargowej
• pracownicy administratora uprawnienie do realizacji ww. celu przetwarzania
25.3 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.4 Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obo-wiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
25.5 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobo-wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.4 Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obo-wiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
25.5 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobo-wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku o długości 271 m. Obecnie odcinek posiada nawierzchnię gruntową, której stan techniczny jest zły i wymaga naprawy. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne.planowanainwestycjaprzebiegaprzezterenzabudowyKurzętnika.W terenie zabudowy dominują budynki z zabudową wielorodzinną, handlowo-usługową, nieużytki. Głównym celem jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, zagospodarowanie jezdni, zjazdów na posesje, chodnika, wykonanie odwodnienia oraz budowa energooszczędnego oświetlenia LED. Na całym odcinku jezdni zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00 m plus poszerzenia na łukach do 6,70 m. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm, warstwie z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.20 cm. Na całym odcinku drogi należy wykonać zjazdy na posesje przyległe do pasa drogi. W celu poprawybezpieczeństwapieszychnacałejdługościdrogizaprojektowanochodnikzkostkibetonowej wraz z oświetleniem. Dodatkowo zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z drogi poprzez kanalizacje deszczową - etap I, w późniejszym czasie zostanie opracowany dalszy projekt sieci deszczowej. Odwodnienie drogi w km 0+0,000,00 do km 0+271,00 będzie polegało na usytuowaniu na początkowym odcinku jezdni odwodnienia liniowego umieszczonego w poprzek drogi. Inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców osiedla, którzy obecnie muszą jeździć drogą prywatną przez duży zakład pracy. Utworzenie podstawowej infrastruktury technicznej jaką jest droga będzie miało największy wpływ na mieszkańców miejscowości, którzy od wielu lat czekają na realizację inwestycji oraz na pozostałych użytkowników dróg. Obecnie jedyną drogę dojazdową do osiedla stanowi droga prywatna przedsiębiorstwa, które w najbliższej przyszłości planuje rozbudowę i zamknięcie drogi dla osób z zewnątrz. Mieszkańcy codziennie narażając swoje bezpieczeństwo manewrują między różnymi pojazdami, które przemieszczają się po terenie zakładu pracy. Inwestycja zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu, na co mieszkańcy czekają od wielu lat. Obecnie odcinek posiada nawierzchnię gruntową, której stan techniczny jest zły i wymaga naprawy. Pojawiające się ulewne deszcze uniemożliwiają poruszanie się po drodze gruntowej, w wyniku realizacji inwestycji powstanie droga z kostki brukowej z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową co wpłynie na zapobieganie w przyszłości skutkom klęsk żywiołowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Wykonawca podaję cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego– załącznik Nr 4 do SWZ
17.2 Cena całkowita podana w formularzu ofertowym (załącznik Nr 4 do SWZ) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
17.3 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich.
17.4 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podat-ku od towarów i usług.
17.5 Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z reali-zacją przedmiotem zamówienia.
17.6 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
17.7 Cena oferty powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.8 Podstawą dla Wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonana w oparciu o wiedzę techniczną oraz szczegółowy opis przed-miotu zamówienia.
17.9 Do porównania i oceny ofert, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całego zamówienia.
Pozostałe kwestie opisane w rozdziale 17 do SWZ
18.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych na podstawie art. 226 ustawy Pzp.
18.2 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował następującymi kry-teriami:
Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 punkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poni-żej kryteria:

Kryterium I: Cena (C)
Cena ofertowa – znaczenie 60 % - 60 punktów
100x0,6
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60,00 punktów.
Kryterium II: Okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu za-mówienia – 40% - 40 punktów
Okres rękojmi za wady i gwarancji (G):
Okres gwarancji: Liczba punktów
60 miesięcy 0 pkt x 40%
66 miesięcy 25 pkt x 40%
72 miesięcy 50 pkt x 40%
78 miesięcy 75 pkt x 40%
84 miesięcy i więcej 100 pkt x 40%
Uwagi:
- Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznania większej ilości punktów w przypadku wydłużenia okresu rękojmi za wady i gwarancji o więcej niż 84 miesiące. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów.
- Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata
- Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia” krótszy niż 5 lat – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ
- Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego wykonania robót
18.3 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia”
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
18.4 Oferta, która według powyższych kryteriów uzyska sumarycznie najwyższą ilość punk-tów, zostanie uznana za najkorzystniejszą
18.5 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
Pozostałe kwestie opisane w rozdziale nr 18 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4), 5), 7) 8) i 10) Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale nr 7
3) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (pół miliona złotych)
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia z minimalną sumą gwarancyjną na wartość co najmniej 500.000,00 PLN. (pół milion złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udziele-nie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.
1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych w zakresie budowy dróg z asfaltobetonu, w zakresie budowy/ rozbudowy/przebudowy ulicy, drogi, chodnika, zatok autobusowych z nawierzchni utwardzonej [definicje zgodne z art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), o wartości nie mniejszej niż 500,000,00 zł. brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i pod-miotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dołączyć do każdej wykonanej roboty dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegającą na budowie lub prze-budowie [definicje zgodne z art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczę-cia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Uwaga!!!: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostepniającego powyższy warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże się posiadaniem ww. doświadczenia.
2) Zdolności zawodowe:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże się: o najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kierowania drogowej posiadające 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

b) jedną osobą, posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami bran-ży elektrycznej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycz-nych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane


Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego oceniane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 117)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.4 Zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępo-waniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od in-nego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 7 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spo-rządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.4 Zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.5 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępo-waniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót bu-dowlanych w zakresie budowy dróg z asfaltobetonu, w zakresie budowy/ rozbudo-wy/przebudowy ulicy, drogi, chodnika, zatok autobusowych z nawierzchni utwardzo-nej [definicje zgodne z art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), o wartości nie mniejszej niż 500,000,00 zł. brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wy-konywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik Nr 8 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z in-formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wy-konywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania ty-mi osobami - załącznik nr 9 do SWZ;
c) przedstawi dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od od-powiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-miotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia z mini-malną sumą gwarancyjną na wartość co najmniej 500.000,00 PLN. (poł milion zło-tych).
d) przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredyto-wą wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (pół miliona złotych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100).
14.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2021 r. poz. 299).
14.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
14.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Nowym Mieście Lubawskim Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 z dopiskiem wadium w postępowaniu „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w Kurzętniku”
14.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
14.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego - art. 97 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.7. W przypadku wadium wniesionym w gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299). Oryginał takiego wadium należy dołączyć do oferty.
14.8. Gwarancja (bankowa lub ubezpieczeniowa) lub poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium winna spełniać następujące wymogi:
a) ustalać beneficjenta gwarancji lub poręczenia tj. Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
b) określić kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SWZ)
c) określać termin ważności (wynikający z SWZ)
d) określić przedmiot gwarancji (wynikający z SWZ)
e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną a każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 4 ustawy Pzp
f) oryginał dokumentu ( gwarancji lub poręczenia) musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej (upełnomocnionej) do jego wystawienia
g) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż forma pieniężna przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda aby w sytuacji, w której dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, zostały wystawione tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w treści dokumentu znajdowała się co najmniej informacja o zabezpieczeniu oferty składanej przez podmiot wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (lub lista podmiotów wspólnie się o zamówieniu).
Pozostałe kwestie w rozdziale nr 14 do SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do re-prezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w pkt 8.1 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udzia-łu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie udziału w postepowaniu.
10.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączą do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni
Wykonawcy.
10.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy załącznik nr 10 do SWZ Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jedynie w zakresie określonym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

23.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
23.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
23.3 Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
23.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
23.6 Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
23.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.5 i 23.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
23.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
23.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
23.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
23.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
23.13 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.