eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodzież › Usługi zakwaterowania i wyżywienia dla myśliwych i gości przebywających w OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin w sezonie łowieckim 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi zakwaterowania i wyżywienia dla myśliwych i gości przebywających w OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin w sezonie łowieckim 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa PGL Nadleśnictwo Podanin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064464

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podanin 65

1.5.2.) Miejscowość: Chodzież

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 282 98 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podanin@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://podanin.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi związane z leśnictwem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi zakwaterowania i wyżywienia dla myśliwych i gości przebywających w OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin w sezonie łowieckim 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f45662b6-c180-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub poczty elektronicznej – podanin@pila.lasy.gov.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej muszą zawierać w tytule wiadomości numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy (SA.270.3.3.2023).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pod adresem internetowym Platforma eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/
lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”.
6) korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020, poz. 2415 ze zm.).
Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania Platformy eZamawiający, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie eZamawiający w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Podanin .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Magdalena Rzemykowska, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodpodanin@pila.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 67 282 98 97.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności . Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.3.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia:
a) świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla myśliwych i gości przebywających w OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin w sezonie łowieckim 2023/2024.
b) przedmiot zamówienia będzie realizowany według bieżących potrzeb oraz w czasie uzgodnionym przez strony w zależności od przyjazdów myśliwych i gości w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2024 r. (OHZ LP obwodu łowieckiego nr 51 Nadleśnictwa Podanin – całość 25.450 ha – mapa w stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
c) zakwaterowanie myśliwych i gości w hotelu min. kat. ***, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 poz. 2166 z późn. zm.) o minimalnym standardzie:
• obiekt całoroczny;
• pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe – zakwaterowanie 1 osoby w 1 pokoju, lub 2 osób w 1 pokoju w zależności od ilości gości lub ich preferencji;
• bezpłatny parking strzeżony dla osób zakwaterowanych w hotelu;
• pokoje wyposażone w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną;
• instalacja sanitarna: ciepła i zimna woda przez całą dobę;
• dostęp do Internetu w jednostkach mieszkalnych lub na odrębnych stanowiskach;
• pokoje wyposażone w instalację umożliwiającą odbiór programów radiowych i telewizyjnych;
• pokoje wyposażone w zestaw wyposażenia meblowego tj.:
- łóżko:
w przypadku zakwaterowania 1 osoby w 1 pokoju:
łóżko jednoosobowe o wym. min. 90 x 200 cm lub łóżko dwuosobowe o wym. min. 140 x 200 cm
w przypadku zakwaterowania 2 osób w 1 pokoju:
dwa łóżka jednoosobowe o wym. min. 90 x 200 cm lub łóżko dwuosobowe o wym. min. 140 x 200 cm – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o preferencjach z chwilą zgłoszenia noclegu w zamówieniu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ.
- nocny stolik lub półka przy każdym miejscu spania wraz z lampką nocną,
- biurko lub stół,
- krzesło lub inny mebel do siedzenia,
- lustro;
- wieszak ścienny na wierzchnią odzież,
• zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik;
• torba na bieliznę gościa zleconą do prania;
• woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju;
• szklanki lub inne naczynia do picia odpowiadające liczbie osób w pokoju;
• pokoje z łazienką wyposażoną w: wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową, umywalkę z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem, osłonę wanny lub natrysku, wc, mydelniczkę, wieszaki na ręczniki lub wieszaki ścienne, lustro, gniazdo elektryczne, suszarkę do włosów, pojemnik na śmieci, mydło toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem, ręcznik, ręcznik kąpielowy, szklankę lub kubeczek jednorazowy, torbę higieniczną);
• obiekt wyposażony w osobną salę do posiłków;
• zapewnione budzenie;
• akceptacja kart płatniczych;
d) Zapewnienie wstępnie 1000 szt. noclegów (osobodni) ze śniadaniem
e) Zapewnienie wstępnie 1300 szt. posiłków wg wyszczególnienia:
• 1000 szt. obiadów
• 300 szt. kolacji
Posiłki – obiady i kolacje mogą być zamówione przez osoby korzystające z noclegu, zarówno w dzień przyjazdu jak i w dniu wyjazdu. Zamawiający o tym fakcie poinformuje Wykonawcę, najpóźniej z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia posiłków niezależnie od zamówionych noclegów. Tzn., że Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza możliwość dokonywania zamówień jedynie na posiłki tj. obiady i/lub kolacje, bez rezerwowania noclegów. Fakt skorzystania z zamówienia posiłków zgłoszony zostanie Wykonawcy najpóźniej w dniu złożenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ
f) Wymagania co do wyżywienia:
• Śniadania będą podawane w godz. od 4.00 do 10.00 w zależności od pory wyjazdu lub powrotu z polowania.
• Obiady będą podawane gościom w godzinach 12.00 – 17.00.
• Kolacje będą podawane gościom w godzinach 18.00 – 22.00.
• możliwość spożycia kawy, herbaty lub zimnego napoju o każdej porze dnia, szczególnie do każdego z posiłków oraz przed i po polowaniu;
• możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizowania uroczystej obiadokolacji;
• możliwość zmian i ustalania innych godzin posiłków
• nie dopuszcza się serwowania posiłków w naczyniach jednorazowych
• Śniadanie:
- serwowane w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniające dania mięsne i wegetariańskie, obejmujące: min. 2 dania ciepłe (np. jajka, kiełbaski, naleśniki, parówki itp.), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, dżemy, płatki śniadaniowe), min. 3 rodzaje pieczywa, min. 3 rodzaje świeżych warzyw i owoców, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych, mleko), cukier, cytryna, śmietanka do kawy, masło.
• Obiad:
- zupa np. rosół, pomidorowa, żurek, gulaszowa, grochowa itp. (minimum 2 zupy do wyboru)
- drugie danie składające się z mięsa, ryb, ziemniaków lub innych, surówki, napoje, bądź też równoważne zestawy (minimum 2 zestawy do wyboru)
- napój zimny lub napój ciepły wg wyboru
• Kolacja:
- serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniająca potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmująca: dania ciepłe (min. 1 danie), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, ryby), min. 1 sałatka, min. 3 rodzaje pieczywa, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, masło.
g) Wykonawca w okresie od 1 listopada do 31 stycznia winien zapewnić możliwość zakwaterowania grupy myśliwych obejmującej do 50 osób równocześnie. Wskazana ilość ma charakter szacunkowy i może ulec zmniejszeniu jak również zwiększeniu. Zamawiający zapewnia we wskazanym okresie udział minimum 10 osób jednorazowo. Zwiększenie, o którym mowa powyżej względem wskazanej ilości 50 osób równocześnie, nie powinna przekroczyć udziału łącznie 60 osób jednorazowo.
Zamawiający dostarczy (osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail) informacje o terminie oraz ilości rezerwacji, a także ewentualne dodatkowe wymagania, niezwłocznie po uzyskaniu zamówień na polowania.
Ilość usług zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 50 % Wartości Przedmiotu Umowy
Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
• zapewnienie dodatkowego pomieszczenia do przechowywania spreparowanych trofeów łowieckich oraz do pracy komisji wyceny i oceny trofeów zwierzyny pozyskanej przez myśliwych;
• zapewnienie bezpiecznego przechowywania broni myśliwskiej przez myśliwych w szafach udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
• umożliwienie pobytu psów z myśliwymi – wg życzeń myśliwych a rozliczenie za pobyt psa dokonywane będzie pomiędzy uczestnikiem a Wykonawcą;
• doba hotelowa trwająca od godz. 12.00 do godz. 11.00 następnego dnia;
• zapewnienie miejsca pracy dla pilota oraz posiłków wg ustaleń z Zamawiającym
Zamawiający określa, że lokalizacja obiektów dla poszczególnych części powinna znajdować się:
Dla części I zamówienia – do 20 km od leśniczówki łowieckiej ul. Kościuszki 51 64-830 Margonin
Odległość musi zostać określona poprzez wyznaczenie trasy ruchu samochodowego w Google Maps.
W przypadku lokalizacji obiektu w odległości większej niż 10 km od wskazanych wyżej lokalizacji (mapa obwodu stanowi załącznik nr 7 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dowozu myśliwych na określoną przez Zamawiającego godzinę z miejsca zakwaterowania do punktu zbiórki myśliwych tj. Leśniczówki łowieckiej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 51, 64-830 Margonin lub Leśniczówki leśnictwa Lipiny Margońska Wieś 83 64-830 Margonin lub zagrody łowieckiej oddz. 155 Jaktorowo 64-820 Szamocin i odbioru myśliwych po polowaniu. Zamawiający określi z zamówieniu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ miejsce zbiórki myśliwych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa Opcji. Jako prawo Opcji należy rozumieć dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości brutto zamówienia określonej przez wykonawcę w Ofercie. Z prawa opcji Zamawiający skorzysta jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że do jego prawidłowej realizacji potrzebne jest zwiększenie zakresu prac, z powodów sprzedaży większej ilości polowań. W przypadku skorzystania z prawa opcji rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym dla danej części zamówienia, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 100%

W kryterium ceny w ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującego wzoru:
C1 = [(Cn/Co * Wc%)] * 100

gdzie:
C1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 100 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.

Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów.
W toku oceny ofert zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia:
a) świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla myśliwych i gości przebywających w OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin w sezonie łowieckim 2023/2024.
b) Zamawiający zastrzega, że w przypadku zgłoszenia myśliwych i gości, Wykonawca udostępni kwaterę na wyłączność uczestników.
Pod pojęciem „na wyłączność” Zamawiający rozumie, że w przypadku zgłoszenia uczestników noclegu, kwatera będzie dostępna jedynie dla myśliwych i gości Zamawiającego bez względu na ilość uczestników noclegu.
c) przedmiot zamówienia będzie realizowany według bieżących potrzeb oraz w czasie uzgodnionym przez strony w zależności od przyjazdów myśliwych i gości w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2024 r. (OHZ LP obwodu łowieckiego nr 51 Nadleśnictwa Podanin – całość 25.450 ha – mapa stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
d) zakwaterowanie w kwaterze agroturystycznej tj. innym obiekcie, który nie korzysta z nazw rodzajowych chronionych prawem o minimalnym standardzie:
• obiekt całoroczny
• pokoje dwuosobowe- zakwaterowanie 1 osoby w 1 pokoju, 2 osób w 1 pokoju w zależności od ilości gości lub ich preferencji
• bezpłatny parking dla osób zakwaterowanych w agroturystyce
• instalacja sanitarna: ciepła i zimna woda przez całą dobę
• dostęp do internetu w jednostkach mieszkalnych
• pokoje wyposażone w zestaw wyposażenia meblowego tj.:
- łóżka jednoosobowe o wymiarze min. 90 x 200 cm
- stolik nocny przy każdym miejscu spania
- komoda na odzież osobistą (1 szt. na pokój)
- szafa na odzież wierzchnią i osobistą (1 szt. na pokój)
• możliwość korzystania z salonu gościnnego w stylu myśliwskim wyposażonym w tv, minimum dwie sofy lub fotele, stół do spożywania posiłków, kominka otwartego
• możliwość korzystania z dwóch łazienek wyposażonych w kabinę natryskową, umywalkę, wc, mydelniczkę, stojak lub wieszak na ręczniki, lustro, gniazdo elektryczne, pojemnik na śmieci, mydło toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem, ręcznik, ręcznik kąpielowy
• możliwość zamówienia gorących napojów na życzenie klienta lub całodobowy dostęp do kuchni
e) Zapewnienie wstępnie 200 szt. noclegów (osobodni) ze śniadaniem
f) Zapewnienie wstępnie 300 szt. posiłków wg wyszczególnienia:
• 150 szt. obiadów
• 150 szt. kolacji
Posiłki – obiady i kolacje mogą być zamówione przez osoby korzystające z noclegu, zarówno w dzień przyjazdu jak i w dniu wyjazdu. Zamawiający o tym fakcie poinformuje Wykonawcę, najpóźniej z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia posiłków niezależnie od zamówionych noclegów. Tzn., że Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza możliwość korzystania z dokonywania zamówień jedynie na posiłki tj. obiady lub kolacje jak również obiady i kolacje, bez rezerwowania noclegów. Fakt skorzystania z zamówienia posiłków zgłoszony zostanie Wykonawcy najpóźniej w dniu złożenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ
g) Wymagania co do wyżywienia:
• Śniadania będą podawane w godz. od 4.00 do 10.00 w zależności od pory wyjazdu lub powrotu z polowania.
• Obiady będą podawane gościom w godzinach 12.00 – 17.00.
• Kolacje będą podawane gościom w godzinach 18.00 – 22.00.
• możliwość spożycia kawy, herbaty lub zimnego napoju o każdej porze dnia, szczególnie do każdego z posiłków oraz przed i po polowaniu;
• możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizowania uroczystej obiadokolacji;
• możliwość zmian i ustalania innych godzin posiłków
• nie dopuszcza się serwowania posiłków w naczyniach jednorazowych
• Śniadanie:
- serwowane w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniające dania mięsne i wegetariańskie, obejmujące: min. 2 dania ciepłe (np. jajka, kiełbaski, naleśniki, parówki itp.), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, dżemy, płatki śniadaniowe), min. 3 rodzaje pieczywa, min. 3 rodzaje świeżych warzyw i owoców, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych, mleko), cukier, cytryna, śmietanka do kawy, masło.
• Obiad:
- zupa np. rosół, pomidorowa, żurek, gulaszowa, grochowa
- drugie danie składające się z mięsa, ryb, ziemniaków lub innych, surówki, napoje, bądź też równoważne zestawy
- napój zimny lub napój ciepły wg wyboru
• Kolacja:
- serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniająca potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmująca: dania ciepłe (min. 1 danie), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, ryby), min. 1 sałatka, min. 3 rodzaje pieczywa, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, masło.
Zamawiający dostarczy (osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail) informacje o terminie oraz ilości rezerwacji, a także ewentualne dodatkowe wymagania, niezwłocznie po uzyskaniu zamówień na polowania.
Ilość usług zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 50 % Wartości Przedmiotu Umowy
Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
• zapewnienie dodatkowego pomieszczenia do przechowywania spreparowanych trofeów łowieckich oraz do pracy komisji wyceny i oceny trofeów zwierzyny pozyskanej przez myśliwych;
• zapewnienie bezpiecznego przechowywania broni myśliwskiej przez myśliwych w szafach udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
• umożliwienie pobytu psów z myśliwymi – wg życzeń myśliwych a rozliczenie za pobyt psa dokonywane będzie pomiędzy uczestnikiem a Wykonawcą;
• doba hotelowa trwająca od godz. 12.00 do godz. 11.00 następnego dnia;
• zapewnienie miejsca pracy dla pilota oraz posiłków wg ustaleń z Zamawiającym
Zamawiający określa, że lokalizacja obiektów dla poszczególnych części powinna znajdować się:
Dla części II zamówienia – do 20 km od zagrody łowieckiej w leśnictwie Jaktorówko oddz. 155 Jaktorowo 64-820 Szamocin
Odległość musi zostać określona poprzez wyznaczenie trasy ruchu samochodowego w Google Maps.
W przypadku lokalizacji obiektu w odległości większej niż 10 km od wskazanych wyżej lokalizacji (mapa obwodu stanowi załącznik nr 7 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dowozu myśliwych na określoną przez Zamawiającego godzinę z miejsca zakwaterowania do punktu zbiórki myśliwych tj. Leśniczówki łowieckiej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 51, 64-830 Margonin lub Leśniczówki leśnictwa Lipiny Margońska Wieś 83 64-830 Margonin lub zagrody łowieckiej oddz. 155 Jaktorowo 64-820 Szamocin i odbioru myśliwych po polowaniu. Zamawiający określi z zamówieniu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ miejsce zbiórki myśliwych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa Opcji. Jako prawo Opcji należy rozumieć dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości brutto zamówienia określonej przez wykonawcę w Ofercie. Z prawa opcji Zamawiający skorzysta jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że do jego prawidłowej realizacji potrzebne jest zwiększenie zakresu prac, z powodów sprzedaży większej ilości polowań. W przypadku skorzystania z prawa opcji rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym dla danej części zamówienia, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 100%

W kryterium ceny w ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującego wzoru:
C1 = [(Cn/Co * Wc%)] * 100

gdzie:
C1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 100 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.

Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów.
W toku oceny ofert zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia:
a) świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla myśliwych i gości przebywających w OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin w sezonie łowieckim 2023/2024.
b) przedmiot zamówienia będzie realizowany według bieżących potrzeb oraz w czasie uzgodnionym przez strony w zależności od przyjazdów myśliwych i gości w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2024 r. (OHZ LP obwodu łowieckiego nr 51 Nadleśnictwa Podanin – całość 25.450 ha – mapa stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
c) zakwaterowanie w kwaterze agroturystycznej tj. innym obiekcie, który nie korzysta z nazw rodzajowych chronionych prawem o minimalnym standardzie:
• obiekt całoroczny
• pokoje dwuosobowe- zakwaterowanie 1 osoby w 1 pokoju, 2 osób w 1 pokoju w zależności od ilości gości lub ich preferencji
• bezpłatny parking dla osób zakwaterowanych w agroturystyce
• instalacja sanitarna: ciepła i zimna woda przez całą dobę
• dostęp do internetu w jednostkach mieszkalnych
• pokoje wyposażone w zestaw wyposażenia meblowego tj.:
- łóżka jednoosobowe o wymiarze min. 90 x 200 cm
- stolik nocny przy każdym miejscu spania
- komoda na odzież osobistą (1 szt. na pokój)
- szafa na odzież wierzchnią i osobistą (1 szt. na pokój)
• możliwość korzystania z salonu gościnnego w stylu myśliwskim wyposażonym w tv, dwie sofy, stół do spożywania posiłków, kominka otwartego
• możliwość korzystania z dwóch łazienek wyposażonych w kabinę natryskową, umywalkę, wc, mydelniczkę, stojak lub wieszak na ręczniki, lustro, gniazdo elektryczne, pojemnik na śmieci, mydło toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem, ręcznik, ręcznik kąpielowy
• możliwość zamówienia gorących napojów na życzenie klienta lub całodobowy dostęp do kuchni
d) Zapewnienie wstępnie 40 szt. noclegów (osobodni) ze śniadaniem
e) Zapewnienie wstępnie 80 szt. posiłków wg wyszczególnienia:
• 40 szt. obiadów
• 40 szt. kolacji
Posiłki – obiady i kolacje mogą być zamówione przez osoby korzystające z noclegu, zarówno w dzień przyjazdu jak i w dniu wyjazdu. Zamawiający o tym fakcie poinformuje Wykonawcę, najpóźniej z chwilą złożenia pisemnego zamówienia.
Posiłki – obiady i kolacje mogą być zamówione przez osoby korzystające z noclegu, zarówno w dzień przyjazdu jak i w dniu wyjazdu. Zamawiający o tym fakcie poinformuje Wykonawcę, najpóźniej z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia posiłków niezależnie od zamówionych noclegów. Tzn., że Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza możliwość korzystania z dokonywania zamówień jedynie na posiłki tj. obiady lub kolacje jak również obiady i kolacje, bez rezerwowania noclegów. Fakt skorzystania z zamówienia posiłków zgłoszony zostanie Wykonawcy najpóźniej w dniu złożenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ
f) Wymagania co do wyżywienia:
• Śniadania będą podawane w godz. od 4.00 do 10.00 w zależności od pory wyjazdu lub powrotu z polowania.
• Obiady będą podawane gościom w godzinach 12.00 – 17.00.
• Kolacje będą podawane gościom w godzinach 18.00 – 22.00.
• możliwość spożycia kawy, herbaty lub zimnego napoju o każdej porze dnia, szczególnie do każdego z posiłków oraz przed i po polowaniu;
• możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizowania uroczystej obiadokolacji;
• możliwość zmian i ustalania innych godzin posiłków
• nie dopuszcza się serwowania posiłków w naczyniach jednorazowych
• Śniadanie:
- serwowane w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniające dania mięsne i wegetariańskie, obejmujące: min. 2 dania ciepłe (np. jajka, kiełbaski, naleśniki, parówki itp.), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, dżemy, płatki śniadaniowe), min. 3 rodzaje pieczywa, min. 3 rodzaje świeżych warzyw i owoców, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych, mleko), cukier, cytryna, śmietanka do kawy, masło.
• Obiad:
- zupa np. rosół, pomidorowa, żurek, gulaszowa, grochowa itp.
- drugie danie składające się z mięsa, ryb, ziemniaków lub innych, surówki, napoje, bądź też równoważne zestawy
- napój zimny lub napój ciepły wg wyboru
• Kolacja:
- serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniająca potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmująca: dania ciepłe (min. 1 danie), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, ryby), min. 1 sałatka, min. 3 rodzaje pieczywa, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, masło.
Zamawiający dostarczy (osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail) informacje o terminie oraz ilości rezerwacji, a także ewentualne dodatkowe wymagania, niezwłocznie po uzyskaniu zamówień na polowania.
Ilość usług zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 50 % Wartości Przedmiotu Umowy
Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
• zapewnienie dodatkowego pomieszczenia do przechowywania spreparowanych trofeów łowieckich oraz do pracy komisji wyceny i oceny trofeów zwierzyny pozyskanej przez myśliwych;
• zapewnienie bezpiecznego przechowywania broni myśliwskiej przez myśliwych;
• umożliwienie pobytu psów z myśliwymi – wg życzeń myśliwych a rozliczenie za pobyt psa dokonywane będzie pomiędzy uczestnikiem a Wykonawcą;
• doba hotelowa trwająca od godz. 12.00 do godz. 11.00 następnego dnia;
• zapewnienie miejsca pracy dla pilota oraz posiłków wg ustaleń z Zamawiającym
Zamawiający określa, że lokalizacja obiektów dla poszczególnych części powinna znajdować się:
Dla części III zamówienia – do 20 km od leśniczówki Leśnictwa Lipiny Margońska Wieś 83, 64-830 Margonin
Odległość musi zostać określona poprzez wyznaczenie trasy ruchu samochodowego w Google Maps.
W przypadku lokalizacji obiektu w odległości większej niż 10 km od wskazanych wyżej lokalizacji (mapa obwodu stanowi załącznik nr 7 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dowozu myśliwych na określoną przez Zamawiającego godzinę z miejsca zakwaterowania do punktu zbiórki myśliwych tj. Leśniczówki łowieckiej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 51, 64-830 Margonin lub Leśniczówki leśnictwa Lipiny Margońska Wieś 83 64-830 Margonin lub zagrody łowieckiej oddz. 155 Jaktorowo 64-820 Szamocin i odbioru myśliwych po polowaniu. Zamawiający określi z zamówieniu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 3) SWZ miejsce zbiórki myśliwych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa Opcji. Jako prawo Opcji należy rozumieć dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości brutto zamówienia określonej przez wykonawcę w Ofercie. Z prawa opcji Zamawiający skorzysta jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że do jego prawidłowej realizacji potrzebne jest zwiększenie zakresu prac, z powodów sprzedaży większej ilości polowań. W przypadku skorzystania z prawa opcji rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym dla danej części zamówienia, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 100%

W kryterium ceny w ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującego wzoru:
C1 = [(Cn/Co * Wc%)] * 100

gdzie:
C1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 100 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.

Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów.
W toku oceny ofert zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• dla części I zamówienia: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada decyzję o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do min. kat. ***, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm.), wydaną przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.
• dla części II zamówienia: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w urzędzie gminy bądź miasta właściwym dla miejsca wykonywania usług przez Wykonawcę
• dla części III zamówienia: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w urzędzie gminy bądź miasta właściwym dla miejsca wykonywania usług przez Wykonawcę
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- W zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy lub umów) usługi noclegowe i restauracyjne na wartość nie mniejszą niż:
• dla części I zamówienia – 77 400,00 zł brutto
• dla części II zamówienia – 18 300,00 zł brutto
• dla części III zamówienia – 4 320,00 zł brutto
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum), który wykonywać będzie usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe zapisy stosuje
się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku doświadczenia.
Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 9 – 10 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z zał. lub na zał. Nr 2 do SWZ i Nr 2a
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, w zakresie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust.1 pkt. 4, 7,8 i 10 (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 6 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie
z zał. lub na zał. Nr 2 do SWZ.
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) decyzję o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166 z późn. zm.) wydaną przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu – dla części I zamówienia
2) wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w urzędzie gminy bądź miasta właściwym dla miejsca wykonywania usług przez Wykonawcę - dla części II i części III zamówienia
3) wykaz usług z zakresu wykonywania usług noclegowych i restauracyjnych świadczonych dla myśliwych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były świadczone, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie lub na zał. nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
Dla części I Zamówienia w wysokości 3 000,00 zł
Dla części II Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Dla części III zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BANK POLSKI nr rachunku: 87 1020 4027 0000 1802 1606 6522 z dopiskiem: „Wadium _ usługi zakwaterowania i wyżywienia”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawiania. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 98 ust. 1 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 9.1 SWZ.
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – zgodnie z zał. lub na zał. Nr 3a do SWZ
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum), który wykonywać będzie usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe zapisy stosuje
się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku doświadczenia.
Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
• Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale 16 SWZ.
• Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
• Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określone zostały § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.