eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleszów › "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goleszów"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goleszów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLESZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 5

1.5.2.) Miejscowość: Goleszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@goleszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a0dfc81-9705-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goleszów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a0dfc81-9705-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007541/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Goleszów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039763

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IK.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 203251,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Kisielów – długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1,5 km,
W ramach opracowanej dokumentacji technicznej dla każdej z części przedmiotu zamówienia przewiduje się:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej lub zgłoszenia robót,
- sporządzenie szczegółowej koncepcji w dwóch wariantach w oparciu o dane wyjściowe ustalone z Zamawiającym dla każdej z części,
- uzyskanie wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
- sporządzenie Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej – o ile postawiony zostanie taki wymóg, należało będzie przygotować Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
- projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidującego z projektowaną inwestycją w uzgodnieniu z gestorami sieci,
- zlecenie opracowania mapy do celów projektowych,
- sporządzenie 4 egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- sporządzenie projektów branżowych – w wymaganym zakresie – przebudowy sieci kolidującej z inwestycją oraz pozytywnych uzgodnień z gestorami sieci (jeżeli będą wymagane),
- uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów kolidujących z planowaną inwestycją,
- sporządzenie projektów wykonawczych w zakresie objętych projektem budowlanym,
- przedmiar robót (wraz z szczególnymi wyliczeniami ilości robót)
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),
- opracowanie STWIORB,
- opinia geotechniczna,
- pozyskanie zgód właścicieli działek objętych inwestycją.

Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiajacy przewiduje spotkania z udziałem Wykonawcy. Spotkania odbywać się będę w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość spotkań w trybie on – line. Zamawiający przewiduje ok. 10 spotkań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 81300,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Bażanowice – długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 8,94 km, z podziałem dokumentacji technicznej na 5 odrębnych części (zgodnie z zlewniami wskazanymi w załączniku graficznym).

W ramach opracowanej dokumentacji technicznej dla każdej z części przedmiotu zamówienia przewiduje się:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej lub zgłoszenia robót,
- sporządzenie szczegółowej koncepcji w dwóch wariantach w oparciu o dane wyjściowe ustalone z Zamawiającym dla każdej z części,
- uzyskanie wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
- sporządzenie Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej – o ile postawiony zostanie taki wymóg, należało będzie przygotować Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
- projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidującego z projektowaną inwestycją w uzgodnieniu z gestorami sieci,
- zlecenie opracowania mapy do celów projektowych,
- sporządzenie 4 egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- sporządzenie projektów branżowych – w wymaganym zakresie – przebudowy sieci kolidującej z inwestycją oraz pozytywnych uzgodnień z gestorami sieci (jeżeli będą wymagane),
- uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów kolidujących z planowaną inwestycją,
- sporządzenie projektów wykonawczych w zakresie objętych projektem budowlanym,
- przedmiar robót (wraz z szczególnymi wyliczeniami ilości robót oraz odrębna dla każdej z 5 części),
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),
- opracowanie STWIORB,
- opinia geotechniczna,
- pozyskanie zgód właścicieli działek objętych inwestycją.

Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiajacy przewiduje spotkania z udziałem Wykonawcy. Spotkania odbywać się będę w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość spotkań w trybie on – line. Zamawiający przewiduje ok. 10 spotkań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 121951,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53874 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53874,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MP PROJEKT Maciej Pospieszny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7871833178

7.3.3) Ulica: ul. Stróżki 45c

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53874,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 585480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MP Projekt Maciej Pospieszny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7871833178

7.3.3) Ulica: ul. Stróżki 45c

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.