eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sportOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Urząd Miasta Włocławek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (54) 414 40 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 (54) 414 42 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,120073,3d181b411c3c814d00b515f4e03cb247.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-917c5e0f-bbf2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060399/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport - część I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121765

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 576219,51 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 234756,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na promocji Gminy Miasto Włocławek przez drużynę sportową biorącą udział w rozgrywkach klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023.
1) Zakres przedmiotu zamówienia w ramach profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022 obejmuje:
a) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na bandach LED (podczas meczów) w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
b) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na telebimach LED (podczas meczów), jeżeli są zainstalowane w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
c) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na ekranach LED (podczas meczów) umieszczonych na kon-strukcjach koszy w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
d) wykonanie i umieszczenie na barierkach 2 banerów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wymiarach: wysokość od 90 cm do 110 cm /długość od 590 cm do 610 cm w hali spor-towej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
e) wykonanie i umieszczenie 40 naklejek o wymiarach: wysokość od 12 cm do 15 cm/długość od 100 cm do 115 cm na schodach trybun mobilnych w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
f) wykonanie i umieszczenie 4 winderów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa, herb lub logo-typ) o wymiarach flagi: wysokość od 380 cm do 420 cm/szerokość od 90 cm do 138 cm w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
g) wykonanie i umieszczenie 2 naklejek ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na parkiecie w hali sportowej, gdzie drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza, powierzchnie nr 25 i nr 27 zgodnie z Zasadami Marketingowymi PLK sezon 2022/2023;
h) wykonanie i umieszczenie 4 banerów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wymiarach: wysokość od 290 cm do 310 cm/ szerokość 200 cm do 220 cm na ścianie w pobliżu telebimów, w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
i) wykonanie i umieszczenie 4 tzw. „kanapek” reklamowych o wymiarach: wysokość od 70 cm do 80 cm / szerokość od 120 cm do 150 cm ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) przy linii końcowej boiska w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023;
j) wykonanie i zamieszczenie artykułu lub grafiki o treści uzgodnionej przez Zamawiającego, na minimum 2 pełnych stronach pisma w co najmniej 1 wydaniu pisma wydawanego przez Wykonawcę, dystrybuowanego podczas meczów rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza;
k) publikacja 1 artykułu na temat Zamawiającego w zakładce News/Aktualności na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy o treści uzgodnionej przez Zamawiającego;
l) wykonanie i umieszczenie 1 baneru ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wymiarach: wysokość od 140 cm do 160 cm/ długość od 580 cm do 610 cm w widocznym miejscu na zewnątrz hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w sezonie 2022/2023;
m) umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławka (nazwa lub herb lub logotyp) na oficjalniej stronie internetowej Wykonawcy;
n) umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławka (nazwa lub herb lub logotyp) wraz z treściami promocyjnymi uzgodnionymi przez Zamawiającego na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Wykonawcy w formie 3 postów na Facebooku;
o) emisja w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie Wykonawcy materiałów video poświęconych drużynie, przygotowanych przez Wykonawcę z umieszczeniem w nich planszy ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) wraz z informacją, że działalność Wykonawcy jest finansowana przez Zamawiającego;
p) wykorzystanie rekwizytów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) przez maskotkę drużyny Wykonawcy podczas meczów rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza w sezonie 2022/2023;
q) przekazanie na płycie CD, DVD, nośniku elektronicznym lub w linku do pobrania materiału zdjęciowego wykonanego podczas trwania umowy z możliwością wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji w działaniach promocyjnych Zamawiającego;
r) co najmniej jednokrotne wykorzystanie wizerunku drużyny Wykonawcy w materiałach promocyjnych Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji;
s) udział przedstawicieli drużyny Wykonawcy w co najmniej jednym spocie, sesji lub wydarzeniu promującym Zamawiającego.
Wymagania dodatkowe:
1) Wyrażenie zgody przez Wykonawcę na wykorzystanie wizerunku drużyny w materiałach promocyjnych Zamawiającego.
2) Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wykorzystanie przez Wykonawcę nazwy lub herbu lub logotypu Zamawiającego w materiałach promocyjnych przygotowanych przez Wykonawcę.
3) Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w umowie stosownego sprawozdania, zawierającego w szczególności:
a) informacje z realizacji wszystkich elementów promocji, wraz z dołączeniem materiałów reklamowych i informacyjnych lub/i ich zdjęć,
b) informacje dotyczące meczy rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza w ramach profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A, w sezonie 2022/2023, wraz z podaniem frekwencji podczas tych meczów,
c) raport dokumentujący wartość medialną, wykonany przez profesjonalną firmę zajmującą się opracowywaniem tego typu raportów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Klub Koszykówki Włocławek S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 911351332

7.3.3) Ulica: Chopina 8

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Projekt pisma - 1% podwykonawstwa
Wydruk pisma - 2% podwykonawstwa
Wykonanie powierzchni reklamowych - 5% podwykonawstwa
Wykonanie animacji reklamowych - 2% podwykonawstwa

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-03

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.