eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Technologii Audiowizualnych z podziałem na dwa zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Technologii Audiowizualnych z podziałem na dwa zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Technologii Audiowizualnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000274909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wystawowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@filmstudioceta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: filmstudioceta.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Technologii Audiowizualnych z podziałem na dwa zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45edbb28-c712-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031970/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Technologii Audiowizualnych z podziałem na dwa zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45edbb28-c712-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DI.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Dostawa energii elektrycznej w okresie 7 miesięcy
3.1. Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 1 - jest dostawa energii elektrycznej do 1 punktu poboru (PPE) o nr PROD_511335473736 o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 228 MWh w okresie 7 miesięcy tj. od dn. 01.06.2023r. do dn. 31.12.2023r.
3.2. Punkt PPE zlokalizowany jest na ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu
3.3. Grupa taryfowa B21 – jedna strefa niezależnie od pory dnia
3.4. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej (szacowany wolumen) ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości pobranej / zakupionej energii elektrycznej w stosunku do ilości szacunkowej odpowiednio do rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, niezależnie od szacunkowej prognozy zużycia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej w ramach umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu - nie pociąga dla Zamawiającego (Odbiorcy) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
3.5. Standardy jakościowe:
a) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
b) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1386 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposób rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2505 z późn. zm.).
3.6. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 – Elektryczność
3.7. Dostawy realizowane są obecnie na podstawie umowy zawartej z Renpro Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-515), ul. Małopolska 43, która to umowa wygasa z dniem 31.05.2023r.
3.8. Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny. Umowa dystrybucyjna zawarta przez Zamawiającego jest zawarta na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy sprzedaży wynosi 30 dni.
3.9. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (odbiorcy) umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) przed OSD.
3.10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przesyłania faktur za pośrednictwem poczty e-mail na adresy e-mail: sekretariat@filmstudioceta.pl oraz rafal.marciniak@filmstudioceta.pl, z zastrzeżeniem, że faktury wysyłane będą z adresu e-mail wykonawcy wskazanego w Umowie pod rygorem uznania faktury za niedostarczoną. W przypadku, gdy przesyłanie faktur na adresy e-mail nie jest możliwe ze względów technicznych Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń na podstawie faktur elektronicznych dostępnych w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (e-BOK) z zastrzeżeniem, że powiadomienie o nowo wystawionej fakturze powinno przyjść na oba adresy poczty e-mail: sekretariat@filmstudioceta.pl oraz rafal.marciniak@filmstudioceta.pl.
3.11. Dostawcą rezerwowym dla PPE objętych postępowaniem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
3.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
3.13. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
3.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach Zadania nr 1.
3.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.16. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.
3.17. Zamawiający udostępni dane oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3.18. Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa URE, w związku z czym nie jest płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego.
3.19. Zamawiający jest odbiorcą uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 27.10.2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 2243 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o środkach nadzwyczajnych. Zamawiający posiada jeden punkt poboru (PPE) przy czym:
a) 30% energii zużytej przez Zamawiającego w punkcie poboru nie jest objęta ceną maksymalną (przewidzianą ustawą o środkach nadzwyczajnych), tj. szacunkowo 68,4 MWh w okresie trwania umowy
b) 70% energii zużytej przez Zamawiającego w punkcie poboru jest objęta ceną maksymalną, tj. szacunkowo 159,6 MWh w okresie trwania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2. Dostawa energii elektrycznej w okresie 5 miesięcy
3.20. Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 2 - jest dostawa energii elektrycznej do 1 punktu poboru (PPE) o nr PROD_511335473736 o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 145,8 MWh w okresie 5 miesięcy, tj. od dn. 01.01.2024r. do dn. 31.05.2024r.
3.21. Punkt PPE zlokalizowany jest na ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu
3.22. Grupa taryfowa B21 – jedna strefa niezależnie od pory dnia
3.23. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej (szacowany wolumen) ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości pobranej / zakupionej energii elektrycznej w stosunku do ilości szacunkowej odpowiednio do rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, niezależnie od szacunkowej prognozy zużycia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej w ramach umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu - nie pociąga dla Zamawiającego (Odbiorcy) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
3.24. Standardy jakościowe:
a) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
b) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1386 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposób rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2505 z późn. zm.).
3.25. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 – Elektryczność
3.26. Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny. Umowa dystrybucyjna zawarta przez Zamawiającego jest zawarta na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy sprzedaży wynosi 30 dni.
3.27. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (odbiorcy) umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) przed OSD.
3.28. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przesyłania faktur za pośrednictwem poczty e-mail na adresy e-mail: sekretariat@filmstudioceta.pl oraz rafal.marciniak@filmstudioceta.pl, z zastrzeżeniem, że faktury wysyłane będą z adresu e-mail wykonawcy wskazanego w Umowie pod rygorem uznania faktury za niedostarczoną. W przypadku, gdy przesyłanie faktur na adresy e-mail nie jest możliwe ze względów technicznych Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń na podstawie faktur elektronicznych dostępnych w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (e-BOK) z zastrzeżeniem, że powiadomienie o nowo wystawionej fakturze powinno przyjść na oba adresy poczty e-mail: sekretariat@filmstudioceta.pl oraz rafal.marciniak@filmstudioceta.pl.
3.29. Dostawcą rezerwowym dla PPE objętych postępowaniem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
3.30. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
3.31. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
3.32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach Zadania nr 2.
3.33. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.34. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.
3.35. Zamawiający udostępni dane oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3.36. Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa URE, w związku z czym nie jest płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż
300 000,00 zł.
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje kompleksową dostawę energii elektrycznej, do której te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który z Wykonawców realizować będzie przedmiot zamówienia.
6.2.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika nr 5 do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (według załącznika nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• Art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy,
• Art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy,
• Art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy,
• Art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł np. w formie kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty wymagalnych składek),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.4. Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. (jeżeli dotyczy).
3) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 10.3. i 10.4. SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie przewidzianym w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.