eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełżec › "Odbudowa dróg zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR) na terenie gminy Bełżec".Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Odbudowa dróg zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR) na terenie gminy Bełżec”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BEŁŻEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950014357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 5

1.5.2.) Miejscowość: Bełżec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-670

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846652445

1.5.8.) Numer faksu: 846652337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@belzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.belzec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbudowa dróg zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR) na terenie gminy Bełżec”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1da782ce-c70e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034168/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 "Odbudowa dróg zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR) na terenie gminy Bełżec."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://belzec.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem: https://belzec.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@belzec.pl. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść
dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7 30 -
15 30, wtorek 8 00 -16 00 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na
adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku
skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
złożenia/wysłania na Platformie.
Całość informacji w rozdziale 12 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://belzec.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 1) Wniosek należy przesłać za pośrednictwem
Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Treść pytań (bez
ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże
Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż
„pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 „Budowa połączenia drogi gminnej Nr 127550 L pomiędzy droga wojewódzką nr 865 i gminnym zakładem ujęcia wody w m. Bełżec na odcinku od km. 0+245,50 do km 0+534,70”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45314310-7 - Układanie kabli

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena (C) - waga kryterium 60% = 60pkt
2) długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) – waga kryterium- 40% = 40pkt
RAZEM 100 % = 100pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
W ramach kryterium „cena” (C) oceniana będzie cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia podana w formularzu oferty. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = C n x 60pkt
C o
gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena
C o – cena oferty badanej
C n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
17.3 W ramach kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G o
G = ----------- x 40 pkt
G max.

Gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
Deklarowany w formularzu ofertowym okres będzie wprowadzony do umowy. Zamawiający określił ogólne warunki w karcie gwarancyjnej wykonanych robót stanowiącej załącznik umowy. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę na zasadach opisanych w karcie gwarancji.
Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P = C + G
P - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
TP - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w kryteriach oceny ofert.
Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 „Odbudowa dróg zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej Państwowego Gospodarstwa Rolnego „PGR” na terenie gminy Bełżec – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeziny na dz. nr 110 i 98.”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena (C) - waga kryterium 60% = 60pkt
2) długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) – waga kryterium- 40% = 40pkt
RAZEM 100 % = 100pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
W ramach kryterium „cena” (C) oceniana będzie cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia podana w formularzu oferty. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = C n x 60pkt
C o
gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena
C o – cena oferty badanej
C n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
17.3 W ramach kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G o
G = ----------- x 40 pkt
G max.

Gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
Deklarowany w formularzu ofertowym okres będzie wprowadzony do umowy. Zamawiający określił ogólne warunki w karcie gwarancyjnej wykonanych robót stanowiącej załącznik umowy. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę na zasadach opisanych w karcie gwarancji.
Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P = C + G
P - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
TP - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w kryteriach oceny ofert.
Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
A) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: o wartości brutto co najmniej :
- dla części 1 – 800 000,00 PLN
- dla części 2 - 300 000,00 PLN

oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na części, na które składa ofertę, jeżeli wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

B) Wykonawca dysponuje kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane dla części nr 1, nr 2
1). STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia
DOŚWIADCZENIE: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji robót która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg.
Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich części.

UWAGA Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

a. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

b. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
Część nr 1 – 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2 – 7 000,00 PLN (siedem tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej
Nr konta: 36 9617 0005 0000 1111 2000 0002
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.7.2023– Część nr ….”*
(wpisać odpowiednio numer części : 1,2 )
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji\poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium
c) termin ważności gwarancji\poręczenia w formule: „od dnia…..-do dnia…..”,
d) zobowiązanie gwaranta\poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji\poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku (zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.), Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/1829/PolskiLad z dnia 25.02.2022 r. oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawca Inwestycji zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem Inwestycji i na następujących warunkach:
1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie jednej faktury częściowej (zwanej pierwszą fakturą częściową), wystawionej na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) umowy,
2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur:
a) faktura częściowa obejmująca wartość robót wykonanych w ramach etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) (zwana drugą fakturą częściową) w wysokości do 50% kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;
b) faktura końcowa w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur częściowych - po wykonaniu wszystkich prac objętych umową.
2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypłata środków finansowych za poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony etap robót budowlanych i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i protokołem odbioru elementów robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru;
4. Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.
6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezależnych o Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.

Całość w projektowanych postanowieniach umowy w załączniku nr 2 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy
na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do
wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
którym mowa w § 3 ust. 1;
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
Całość w projektowanych postanowieniach umowy w załączniku nr 2 w § 14 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Składając ofertę w postaci elektronicznej Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://belzec.ezamawiajacy.pl,w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.