eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa pakietu biurowegoOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pakietu biurowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuki Wojennej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011574244

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. Antoniego Chruściela 103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.olszewska@akademia.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pakietu biurowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-176463e3-c711-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045126/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa Office 365

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszyscy Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez funkcję „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
2. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać co najmniej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
56 KB/s;
2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox
z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
3) zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową: Chrome; Mozilla Firefox;
4) włączoną obsługę JavaScript;
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy
należy użyć formatu XAdES. W takiej sytuacji należy załączyć oddzielny plik
z podpisem (w takiej sytuacji Wykonawca winien upewnić się, że załącza oba
pliki, tj. plik z treścią dokumentu oraz plik z podpisem elektronicznym).
3) Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje
się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej.

4. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości
do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,
csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest
w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero
po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data "- czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
7. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8.
8. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Akademia Sztuki Wojennej
z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl
9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu i udzielenie zamówienia.
10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
11. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
12. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić tylko w przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
13. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą dodatkowych informacji,
- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, ich usunięcia ani prawo wniesienia sprzeciwu, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
16. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
17. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
18. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe ale niezbędne do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uwaga, numeracja przeniesiona z DWZ
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Akademia Sztuki Wojennej
z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl
9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu i udzielenie zamówienia.
10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
11. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
12. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić tylko w przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
13. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą dodatkowych informacji,
- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, ich usunięcia ani prawo wniesienia sprzeciwu, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
16. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
17. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
18. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe ale niezbędne do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AszWoj-PK-ZZP.261.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu biurowego Microsoft M365 edu
w wersji A3 z umową EES lub oprogramowania równoważnego zgodnie
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktów równoważnych zgodnie
z opisem zawartym w załączniku nr 1A do SWZ.
4. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może wymagać żadnych nakładów
po stronie Zamawiającego, celem dostosowania do niego aktualnie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury ani w warstwie fizycznej ani w warstwie oprogramowania.
5. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne
w stosunku do oprogramowania, o którym mowa w złączniku Nr 1A do SWZ nie będzie poprawnie współpracować z oprogramowaniem lub sprzętem Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury u Zamawiającego, Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia sprawnego działania infrastruktury, w tym dokona ewentualnych niezbędnych modyfikacji po odinstalowaniu oprogramowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotowe zamówienie nie może zostać podzielone na części ze względów organizacyjnych i ekonomicznych. Jest to zamówienie o jednolitym charakterze, które może być realizowane przez jednego Wykonawcę o odpowiednich kwalifikacjach i możliwościach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Oferta powinna składać się z:
1) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę;
2) formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
3) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami ust. 6.
4) pełnomocnictwa złożonego w formie opisanej w pkt. 7 (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej.
6) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców;
7) przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne ma
on obowiązek wykazać (poprzez załączenie do oferty odpowiednich dokumentów), że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie przedłoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości
2 000,00 zł słownie: (dwa tysiące złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienie (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Podpisy na pełnomocnictwie, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 i ust. 8 muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Podpisy i poświadczenie ze zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto przedmiotu umowy pozostaje bez zmian, a stosownej zmianie ulega cena brutto określona w § 2 ust. 1 umowy;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o zaistnieniu, których Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego podając przyczynę
i czas opóźnienia, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.