eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Obsługa systemów technicznych zaopatrzenia w wodę i zrzutu ścieków w kompleksach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w MalborkuOgłoszenie z dnia 2023-03-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa systemów technicznych zaopatrzenia w wodę i zrzutu ścieków w kompleksach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 17 MARCA 20

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261536789

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 22blt.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa systemów technicznych zaopatrzenia w wodę i zrzutu ścieków w kompleksach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57a2c81e-c6fb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116249/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi napraw, konserwacji, eksploatacji systemów odprowadzania wody i ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/22blt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/22blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/22blt
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne oraz zalecenia zawarte zostały w Rozdziale 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta została w Rozdziale 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta została w Rozdziale 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemów technicznych zaopatrzenia w wodę i zrzutu ścieków na terenie kompleksu wojskowego w Krasnołęce (lotnisko) administrowanego przez 22. BLT w Malborku

4.2.6.) Główny kod CPV: 65130000-3 - Obsługa stacji wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

K R Y T E R I U M – dotyczy każdej części WAGA %
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty 60
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas reakcji na podjęcie czynności w celu usuwania stanów awaryjnych 20
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium – pogotowie techniczne 20
LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na podjęcie czynności w celu usuwania stanów awaryjnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: pogotowie techniczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemów technicznych zaopatrzenia w wodę i zrzutu ścieków na terenie kompleksu wojskowego w Pruszczu Gdańskim administrowanym przez 22. BLT w Malborku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 65130000-3 - Obsługa stacji wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

K R Y T E R I U M – dotyczy każdej części WAGA %
A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty 60
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas reakcji na podjęcie czynności w celu usuwania stanów awaryjnych 20
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium – pogotowie techniczne 20
LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na podjęcie czynności w celu usuwania stanów awaryjnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: pogotowie techniczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
a) Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie albo wykonuje co najmniej:
Część 1
- 1 usługę w zakresie obsługi, przeglądu i konserwacji systemów zaopatrzenia w wodę z ujęciami własnymi wody, stacjami uzdatniania wody, hydrofornią oraz sieciami wodociągowymi, na wartość co najmniej 150.000,00 zł brutto wypracowaną w przeciągu 12 miesięcy,
– świadczoną nieprzerwanie przez 12 miesięcy,
+
- 1 usługę w zakresie obsługi, przeglądu i konserwacji sieci kanalizacyjnych, systemów zrzutu ścieków do biologicznej oczyszczalni ścieków, na wartość co najmniej 50.000,00 zł brutto wypracowaną w przeciągu 12 miesięcy,
– świadczoną nieprzerwanie przez 12 miesięcy,

Część 2
- 1 usługę w zakresie obsługi, przeglądu i konserwacji systemów zaopatrzenia w wodę z ujęciami własnymi wody, hydrofornią oraz sieciami wodociągowymi oraz w zakresie obsługi, przeglądu i konserwacji sieci kanalizacyjnych, na wartość co najmniej 50.000,00 zł brutto wypracowaną w przeciągu 12 miesięcy,
– świadczoną nieprzerwanie przez 12 miesięcy


Wykonawca może okazać się usługami wykonanymi na większe wartości i z większym zakresem jednak ważne jest aby w ich składzie były usługi o charakterze wskazanym jak wyżej. Wykonawca może posłużyć się tymi samymi referencjami składając ofertę na więcej niż jedna część.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, również w takiej sytuacji gdzie Wykonawca posiada umowę kompleksową, której zakres obejmuje różnego rodzaju usługi. W takim przypadku Wykonawca może przedstawić jeden dokument potwierdzający należytą obsługę obu rodzajów systemów.

Zamawiający nie uzna warunku, jako spełnionego jeżeli Wykonawca wykazywać będzie się doświadczeniem w realizacji wymaganej usługi na kwotę wymaganą lub wyższą, ale zrealizowaną lub realizowaną w kontrakcie zawartym na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony jeżeli Wykonawca w łącznej wartości świadczonej usługi zawrze wartości związane z usuwaniem stanów awaryjnych na systemach tj. wskaże wartości wmontowanych urządzeń, które są rozliczane na zasadzie refundacji kosztów, tylko po to aby osiągnąć pułap wartości umownej z warunku.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, o których mowa w pełni samodzielnie.
- Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami Wykonawcy, bądź wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, w celu wykazania spełnienia danego warunku.b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
Część 1
- co najmniej 1 osobą – posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci Grupa 1 pkt. 2, 10

Część 2
- co najmniej 1 osobą – posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci Grupa 1 pkt. 2, 10

W przypadku składania oferty na kilka części Zamawiający nie dopuszcza możliwości posłużenia się tą samą osobą.
Wykonawca winien dysponować sumą osób.

- Warunek dotyczący - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o których mowa w pkt. b) – spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców (Wykonawca, konsorcjant bądź podmiot trzeci na zasobach którego polega Wykonawca) lub spełnią go łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy– zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi/ pracami konserwatorskimi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę, które składa każdy Wykonawca:
1) Formularz ofertowy, zgodny co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ
Oświadczenie składają odrębnie:
 wykonawca,
 każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
 podwykonawca na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
 podmiot trzeci, na którego potencjał powołuj się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuj się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy)
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby na podst. art. 118 ust.3 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
6) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych; obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy)
7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; obejmujące swym zakresem umocowanie reprezentowania w postępowaniu, złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy)
8) Dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
a) Część nr 1 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
b) Część nr 2 - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Gdańsk
nr konta: 58 1010 1140 0173 1413 9120 3000 z dopiskiem
„wadium w postępowaniu na wykonanie: „Obsługa systemów technicznych zaopatrzenia w wodę i zrzutu ścieków w kompleksach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku”
sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.19.2023”.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty, musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest 22. Baza Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork;
g) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała całą swą treścią tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
10. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zamawiającego będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/22blt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.