eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowe Miasto Lubawskie › Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - KaługaOgłoszenie z dnia 2022-04-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo – Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowomiejski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek1

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564724220

1.5.8.) Numer faksu: 564724222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-nowwomiejski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-nowomiejski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo – Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-677432de-c7b1-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014505/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo – Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres URL skrytki Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim to /spnml/ESP) oraz poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
6.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP w zakresie oferty lub datę ich przekazania za pośrednictwem poczty elektronicznej w pozostałym zakresie.
6.8 W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
6.9Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 47 272 20, fax 56 47 242 22;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@powiat-nowomiejski.pl ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; Po zakończeniu postępowania dane podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa będą przetwarzane w celu jej realizacji oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ostatecznym celem przetwarzania danych staje się cel archiwalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”;
• członkowie komisji przetargowej;
• pracownicy administratora uprawnienie do realizacji ww. celu przetwarzania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy jak i okres dochodzenia ewentualnych roszczeń; Po zakończeniu pierwotnego czasu przetwarzania zastosowanie będzie miał okres wynikający z przepisów prawa w zakresie archiwizacji w interesie publicznym określonym z odrębnych przepisach prawa.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 posiada Pani/Pan prawo:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/ Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM.272.1.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Roboty przygotowawcze, w tym:
a) Roboty pomiarowe
b) Roboty ziemne
c) Roboty rozbiórkowe
d) Karczowanie pni
2. Odwodnienie:
a) Wymiana wpustów ulicznych z przykanalikami
b) Wymiana przepustów pod drogą i zjazdami
c) Wymiana studni ściekowych i rewizyjnych
3. Jezdnia:
a) Wykonanie poszerzenia jezdni
b) Wzmocnienie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca oraz na wskazanych odcinkach warstwa ścieralna i powierzchniowe utrwalenie)
4. Chodniki, perony, zjazdy z asfaltobetonu, zatoki z kostki betonowej
5. Roboty wykończeniowe:
a) Wymiana oznakowania pionowego
b) Wykonanie oznakowania poziomego
c) Bariery energochłonne stalowe
d) Wyspa dzieląca
e) Oznakowanie ścieżki rowerowej
f) Sadzenie drzew w pasie drogowym
g) Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych (parametry zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych)
6. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) Obsługę geodezyjną
b) Dokumentację powykonawczą w 2 egz., na którą składa się przede wszystkim zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

14.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
14.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
14.3 Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
14.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1, pkt. 1, 4 – 5, 7 ustawy PZP
14.5 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.
14.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
14.7 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
14.8 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej.
14.9 W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi zamawiającemu (na wezwanie) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł.
14.10 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia warunki dotyczące:
1. Doświadczenia wykonawcy
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli z przedstawionych dokumentów wynikać będzie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonawca wykonywał min.2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż połowa oferowanej ceny brutto każda, tj. takich które polegały na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej (szer. min 5,50 m) na odcinku o długości nie mniejszej niż 4 km, a zakres robót obejmował w szczególności wykonanie co najmniej chodnika (placu lub parkingu) z kostki betonowej, warstwy profilującej (lub warstwy wiążącej) z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz poszerzenia jezdni.
2. Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie):
a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z przedstawionego wykazu będzie wynikało, że wykonawca dysponuje osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, spełniającą warunek posiadania kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy, opisany w pkt. 14.9 ust. 2 lit. b
b) oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w stosunku do osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy wykonawca złoży oświadczenie, że:
 osoba ta posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), przy czym zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku uczestnictwa w wykonywaniu zamówienia obywateli państw członkowskich (państwa członkowskie Unii Europejskiej. Konfederacja Szwajcarska, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oświadczenie, że osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w specjalności drogowej oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub oświadczenie że wymieniona osoba ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. świadczenie usług trans granicznych)
 osoba ta jest członkiem, lub jest tymczasowo wpisana na listę członków, odpowiedniej izby samorządu zawodowego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: d) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
e) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się wymienionych dokumentów zastąpić je należy dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
f) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
g) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
h) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 200 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
b) Wykazu robót budowlanych (wzór załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Z przedstawionych dokumentów wynikać powinno, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonawca wykonywał min. 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż połowa oferowanej ceny brutto każda tj. takich które polegały na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej (szer. min 5,50 m) na odcinku o długości nie mniejszej niż 4 km, a zakres robót obejmował w szczególności wykonanie co najmniej chodnika (placu lub parkingu) z kostki betonowej, warstwy profilującej (lub warstwy wiążącej) z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz poszerzenia jezdni.
W przypadku gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie
c) Oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy tj. w stosunku do osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy:
1. Oświadczenia, że osoba ta posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczenia, że osoba ta jest członkiem, lub jest tymczasowo wpisana na listę członków, odpowiedniej izby samorządu zawodowego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1117)
3. Wykazu osób (wzór załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
17.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO BP Nowe Miasto Lub. 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859.
17.4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
17.5 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej.
17.6 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
17.7 Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami postepowania, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
17.8 Zamawiający zwróci wadium wykonawcom, zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę lub zatrzyma wadium wraz z odsetkami w oparciu o przepisy art. 97 ust. 6 i art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenia o którym mowa w pkt. 15.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia oferty dostępny na ePUAP oraz na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.