eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Przeprowadzenie wyjazdu połączonego z organizacją warsztatów treningowych umiejętności społecznych pt. "Wyprawa w głąb siebie"Ogłoszenie z dnia 2021-08-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00141858 z dnia 2021-08-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie wyjazdu połączonego z organizacją warsztatów treningowych umiejętności społecznych pt. ”Wyprawa w głąb siebie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331012774

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Artura Grottgera 11

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkamola@pcpr.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprkolobrzeg.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzeski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie wyjazdu połączonego z organizacją warsztatów treningowych umiejętności społecznych pt. ”Wyprawa w głąb siebie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33acba2a-c9c5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00141858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000721/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przeprowadzenie wyjazdu połączonego z organizacją warsztatów treningowych umiejętności społecznych dla uczestnikó projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr RPZP 07.06.00-32-K029/20 o nazwie „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2023

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078346/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PS.272.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wyjazdu połączonego z organizacją warsztatów treningowych umiejętności społecznych dla uczestników projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży pt. „Wyprawa w głąb siebie" w drugim tygodniu sierpnia br. tj. od 07.08.2021r. - 14.08.2021r. w ramach działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2023.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44160 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Balans Szkolenia Rozwój Relaks Olga Czarnecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301120671

7.3.3) Ulica: Głogowska 31/33

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-702

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-08-07 do 2021-08-14

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane pod uwagę poza ceną było kryterium dotyczące ilości wcześniej przeprowadzonych szkoleń opisane szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia.
2021-08-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.