eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa monitorów interaktywnych oraz sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa monitorów interaktywnych oraz sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367540083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jachowicza 20

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@sp14plock.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp14plock.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa monitorów interaktywnych oraz sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06874d82-c23c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052917/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06874d82-c23c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kierownik@sp14plock.edu.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platf. e-Zam. określa Reg. Platf. e-Zam. dostępny na str.
intern. https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokum. postęp. nie wymaga posiadania konta na Platf. e-Zam. ani logowania.
Korzystanie z Platf.e-Zam. jest bezpłatne.
Sposób i forma sporządzenia dokum. muszą być zgodne z wym. określonymi w Rozp. PRM z dnia 30.12. 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania inf. oraz wymagań techn. dla dokum. elektr. oraz środków kom. elektr. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie , przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a także Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w rozp. PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozp.RM z dnia 12.04.2012r. w sprawie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Warunkiem założenia konta Użytkownik konto uproszczone jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 – Monitory interaktywne
a) Monitory interaktywne 65” – 8 sztuk,
b) Monitory interaktywne 75” – 7 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 Sprzęt komputerowy
a) Laptopy – 4 sztuki,
b) Komputer stacjonarny wraz z monitorem -1 sztuka,
c) Komputery AIO -26 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) część 1 – Monitory interaktywne
a) Monitory interaktywne 65” – 8 sztuk,
- Certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub równoważny 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń audiowizualnych.
- Certyfikat ISO 14001 dla producent monitora, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
- Europejską deklarację zgodności CE.
- Specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu musi być uzupełniona w wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp., które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
b) Monitory interaktywne 75” – 7 sztuk.
- Certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub równoważny 9001 co najmniej w zakresie
projektowania, produkcji i serwisu urządzeń audiowizualnych.
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
- Europejską deklarację zgodności CE.
- Specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu musi być uzupełniona w wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp., które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia
2) część 2 Sprzęt komputerowy

a) Laptop – 4 sztuki,
- Certyfikat ISO 9001 dla producent komputera, co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
- Europejską deklarację zgodności CE.
- Certyfikat TCO - załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/
- Specyfikację techniczną proponowanego sprzętu lub wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp., które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.


b) Komputer stacjonarny wraz z monitorem -1 sztuka,
jednostka centralna
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputerów co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputerów, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
- Europejską deklarację zgodności CE.
- Specyfikację techniczną proponowanego sprzętu lub wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp., które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia
monitor
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera , co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
- Europejską deklarację zgodności CE.
- Specyfikację techniczną proponowanego sprzętu lub wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp., które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
- Certyfikat TCO - załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/
c) Komputery AIO -26 sztuki.

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.
- Eeuropejską deklarację zgodności CE.
- Certyfikat TCO - załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/
- Specyfikację techniczną proponowanego sprzętu lub wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp., które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
Wyżej wymienione dokumenty należy załączyć w języku polskim lub w języku obcym z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie wymienione w polu 5.8. "Wykaz przedmiotowych środków dowodowych "

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy w przypadku:
1) Wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych oraz istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki.
2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,
b) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki - termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej.
3) Przedmiotu umowy - urządzeń na inne, o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w ofercie Wykonawcy i spełniające wymagania zawarte w SWZ, za zgodą Zamawiającego w szczególności w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji przez producenta lub zaprzestania ich produkcji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.