eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabłudów › Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w KrynickichOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Krynickich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZABŁUDÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 8

1.5.2.) Miejscowość: Zabłudów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-060

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 71 88 100 w 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zabludow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b43efcaa-9d73-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby ŚDS w Krynickich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b43efcaa-9d73-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059093/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066710

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 397680 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pojazdu-autobusu, który w wersji standardowej jest pojazdem minimum 19 miejscowym (19 miejsc + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 1 miejsce dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SWZ a szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamówienie dofinansowane jest ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34120000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 429147,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429147,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 429147,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRUCK IMPORT - EXPORT WYNAJEM SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7011020346 REGON:388189940

7.3.3) Ulica: Żurawia

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-680

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 429147,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.