eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › ,,Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu "Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym".Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
,,Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu „Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350720714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-106

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 124242341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@wodociagi.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu „Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b626aa5d-c3d9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1275/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale VI SWZ, tj. VI INFORMACJE O ŚRODKACH
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale II SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale II SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 174/TP-14/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4814692,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowej dla technologii uzdatniania wody w zakresie wstępnego, konwencjonalnego procesu uzdatniania wody.

4.2.5.) Wartość części: 3102250,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 41110000-3 - Woda pitna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody

42912340-7 - Aparatura do odsalania

38810000-6 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

38421110-6 - Przepływomierze

42993200-5 - Instalacje dawkujące

42993100-4 - Chlorowniki

45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

24954100-7 - Nowy węgiel aktywny

24312220-2 - Podchloryn sodowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną
ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):
1) Oferowana cena brutto 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowej dla technologii uzdatniania wody w zakresie procesów membranowych.

4.2.5.) Wartość części: 992720,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 41110000-3 - Woda pitna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody

42912340-7 - Aparatura do odsalania

38810000-6 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

38421110-6 - Przepływomierze

42993200-5 - Instalacje dawkujące

42993100-4 - Chlorowniki

45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

24954100-7 - Nowy węgiel aktywny

24312220-2 - Podchloryn sodowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną
ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):
1) Oferowana cena brutto 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowej dla prototypowej instalacji elektrolitycznej dezynfekcji wód silnie zasolonych.

4.2.5.) Wartość części: 719722,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 41110000-3 - Woda pitna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody

42912340-7 - Aparatura do odsalania

38810000-6 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

38421110-6 - Przepływomierze

42993200-5 - Instalacje dawkujące

42993100-4 - Chlorowniki

45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

24954100-7 - Nowy węgiel aktywny

24312220-2 - Podchloryn sodowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):
1) Oferowana cena brutto 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalny poziom zdolności dotyczący niezbędnego doświadczenia wykonawcy:
Część I:
a) wykonanie co najmniej jednej dostawy i montażu kontenerowej stacji uzdatniania wody dla wód uzdatniania wody pitnej konwencjonalnej wykorzystaniem filtrów pospiesznych o wydajności dobowej powyżej 1000 m3/d w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
Część II:
b) wykonanie co najmniej jednej dostawy z zakresu dostawy i montażu układu filtracji membranowej (typu ultrafiltracja oraz odwrócona osmoza) dla wydajności dobowej powyżej 500 m3/d w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
Część III:
c) wykonanie co najmniej jednej dostawy z zakresu dostawy elektrolizerów do produkcji podchlorynu sodu o wydajności nie mniejszej niż 5kg Cl/d w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego uprawnień posiadają:
Dla części I:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: instalacji sanitarnych - Kierownik budowy ds. sieci wod.-kan. z udokumentowanym 3-letnim doświadczeniem w zakresie kierowania robotami budowlanymi sieciowymi wodociągowymi , posiadający wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
b) elektryczne i AKPiA- specjalista ds. robót elektrycznych i AKPiA, z udokumentowanym 3-letnim doświadczeniem w zakresie wykonawstwa sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz ważne świadectwa kwalifikacyjne „D” oraz „E” dla grupy I w całym zakresie prac.
Dla części II:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: instalacji sanitarnych - Kierownik budowy ds. sieci wod.-kan. z udokumentowanym 3-letnim doświadczeniem w zakresie kierowania robotami budowlanymi sieciowymi wodociągowymi , posiadający wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
b) elektryczne i AKPiA- specjalista ds. robót elektrycznych i AKPiA, z udokumentowanym 3-letnim doświadczeniem w zakresie wykonawstwa sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz ważne świadectwa kwalifikacyjne „D” oraz „E” dla grupy I w całym zakresie prac.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w rozdziale VIII.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podst. art. 274
ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net . Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w rozdziale VII ust. 2 - w przypadku zajścia okoliczności określonych w rozdziale VII ust. 2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
1) Dla części I:
Wykaz głównych urządzeń przewidzianych do zastosowania wraz z podaniem: producenta, zakresu wydajności, charakterystycznych parametrów technologicznych, rozwiązania materiałowego, kart katalogowych, certyfikatów:
- osadnik wielostrumieniowy,
- filtry pospieszne,
- pompa płucząca do filtrów.
2) Dla części II:
Wykaz głównych urządzeń przewidzianych do zastosowania wraz z podaniem: producenta, zakresu wydajności, charakterystycznych parametrów technologicznych, rozwiązania materiałowego, , kart katalogowych, certyfikatów.
- układ ultrafiltracji,
- układ odwróconej osmozy.
3) Dla części III:
Wykaz głównych urządzeń przewidzianych do zastosowania wraz z podaniem: producenta, zakresu wydajności, charakterystycznych parametrów technologicznych, rozwiązania materiałowego, , kart katalogowych, certyfikatów.
- elektrolizery (rozwiązanie basenowe),
- układ do elektrolitycznego wytwarzania podchlorynu sodu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dotyczy cz. I.
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 31 000, 00 zł (słownie trzydzieści jeden tysięcy 00/100).
Dotyczy cz. II.
2. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Dotyczy cz. III.
3. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 8 000, 00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form, w zależności od wyboru wykonawcy, tj. w:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
c.d. w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określono w Rozdziale X. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.