eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu "Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000190503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legionów, 15

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14) 621-35-66

1.5.8.) Numer faksu: (14) 621-35-66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretzsb@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4a3d4b2-e91f-48db-a479-e055d1958e04

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e176d40-7f9e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045536/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00516364

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSB/3/PN/2022/BCK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1. Kurs spawania metodą TIG 141 FWFM1
Liczebność grupy szkoleniowej : 12 uczniów
Liczba godzin: teoria 23 godz. + praktyka 80 godz. = 103 godz.
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
Uczestnicy kursów powinni uzyskać kwalifikacje rozumiane jako wynik walidacji i certyfikacji przeprowadzonych przez Organy uprawnione do wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (cena oferty powinna zawierać koszt egzaminu i certyfikacji)
1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"
2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.
3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.
4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.
5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

4.5.5.) Wartość części: 30800,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2. Kurs koparko-ładowarki z uprawnieniami
Liczebność grupy szkoleniowej: 15 uczniów
Liczba godzin: teoria 52 godz. + praktyka 82 godz. = 134 godz.
1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"
2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/ czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.
3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.
4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.
5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

4.5.5.) Wartość części: 25000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3. Kurs montaż rusztowań z uprawnieniami
Liczebność grupy szkoleniowej: 18 uczniów
Liczba godzin: teoria 40 godz. + praktyka 40 godz. = 80 godz.
1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"
2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/ czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.
3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.
4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.
5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 24179,94 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 4. Kurs operatora wózków jezdniowych
Liczebność grupy szkoleniowej: 24 uczniów
Liczba godzin teoria 28 godz. + praktyka10 godz. = 38 godz.
1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją kwalifikacji i/lub potwierdzeniem nabytych uprawnień dla uczestników projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie"
2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu/ czynności będących przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.
3) Kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć po winny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników z siedziby Zamawiającego na miejsce zajęć i z powrotem, przy czym łączny czas przewozu w obie strony nie może przekroczyć 2 godzin.
4) W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia zajęcia w różnych grupach zajęciowych/szkoleniowych mogą być przeprowadzane w tym samym czasie jeśli ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.
5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego

4.5.5.) Wartość części: 23032,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FLISTAL Adrian Flis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383606094

7.3.4) Miejscowość: Branew Szlachecka

7.3.5) Kod pocztowy: 23-304

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18750 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator Ł. Rokosz, B. Babiarz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122395538

7.3.3) Ulica: Elektryczna

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15966 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25182 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Litwiński TRANSPORT – SPRZĘT – BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361163739

7.3.4) Miejscowość: Tęgoborze

7.3.5) Kod pocztowy: 33-312

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15072 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15840 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator Ł. Rokosz, B. Babiarz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122395538

7.3.3) Ulica: Elektryczna

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.