eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › "WYNAJEM DOMKÓW JARMARCZNYCH"Ogłoszenie z dnia 2023-03-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„WYNAJEM DOMKÓW JARMARCZNYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Kultury w kołobrzegu im. Z. Herberta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6711772177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Solna 1

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.downarowicz@rck.kolobrzeg.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rck.kolobrzeg.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pdzakupowe.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„WYNAJEM DOMKÓW JARMARCZNYCH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-070fe4fa-a6ef-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091882

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem domków jarmarcznych podczas dwóch jarmarków organizowanych przez RCK, tj: Jarmarku Solnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
2. Termin realizacji zamówienia przedstawia się następująco:
1) Jarmark Solny:
a) Montaż 38 domków w dniu 25 lipca 2022 roku.
b) Demontaż 38 domków od 05 do 06 września 2022 roku, najpóźniej do godziny 10:00 wraz z załadunkiem i transportem.
2) Jarmark Bożonarodzeniowy:
a) Montaż 25 domków w dniach od 06 do 07 grudnia 2022 roku, najpóźniej do godziny 16:00.
b) Demontaż 25 domków od 24 do 27 grudnia 2022 roku, najpóźniej do godziny 16:00 wraz z załadunkiem i transportem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.