eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowice › Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w WitkowicachOgłoszenie z dnia 2023-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001204986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Witkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-270

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343289201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zswitkowice@o2,pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3226979-c4fb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141498/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings 2) Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3) Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4)Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d)włączona obsługa JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 5)Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 6)Zamawiający wymaga, by formaty dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę były zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i jednocześnie rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 7)W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a).zip b).7Z 8)Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 9)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 10)Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 11)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 12)Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Dopuszcza się opcjonalnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: astepien@klomnice.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Witkowicach jest Pani/Pani Dagmara Witczak, e-mail: dw_iod@onet.pl . ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.:
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach
nr 1/DOW/SPW/2023 prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/DOW/SPW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach w okresie od 17 kwietnia do 31 grudnia 2023, zgodnie z organizacją roku szkolnego i bieżącym planem lekcji. Usługa świadczona będzie w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie a § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 05 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 186, poz. 1245).
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci z miejscowości Chorzenice, Michałów Rudnicki, Nieznanice i Zdrowa do Szkoły Podstawowej w Witkowicach. Przewóz winien odbywać się według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Witkowicach ustalanego w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz obowiązującym w danym czasie planie lekcji.
3. Dowóz dzieci ma odbywać się na trasach:
Trasa nr 1: Szkoła Podstawowa w Witkowicach - Zdrowa (parking przed OSP Zdrowa) - Nieznanice – Szkoła Podstawowa w Witkowicach, w ciągu jednego dnia przewidziane są trzy kursy jeden poranny i dwa odwozowe.
Trasa nr 2: Szkoła Podstawowa w Witkowicach - Chorzenice (Mostki ) - Michałów Rudnicki – Chorzenice (ul. Nowa) - Chorzenice (ul. Główna) – Szkoła Podstawowa w Witkowicach. W ciągu jednego dnia przewidywane są 3 kursy: poranny przywozowy i dwa popołudniowe odwozowe.
Środek transportu niezbędny do wykonania usługi - pojazd posiadający co najmniej 31 miejsc siedzących (nie wliczając kierowcy).
Maksymalna przewidywana liczba punktów zatrzymania (poza postojem przy szkole):
Na trasie nr 1 – 7
Na trasie nr 2 – 9
4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od szkoły lub w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły nie będzie koniecznym wykonywanie jakiegokolwiek kursu, Wykonawca nie będzie dokonywał obciążenia za taki niezrealizowany przejazd. Informację o braku kursu Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na co najmniej 48 godzin przed jego planową realizacją.
5. W przypadku zawieszenia w szkole zajęć w formie stacjonarnej, wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego lub innych przyczyn losowych powodujących brak możliwości zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków w placówce dla uczniów i wychowanków, powodujących całkowite zawieszenie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obciąży Zamawiającego wyłącznie wynagrodzeniem równoważnym obciążeniu za 1 kurs dziennie na trasach nr 1 i 2 oraz według stawek określonych w formularzu ofertowym, tytułem zachowania gotowości do realizacji przedmiotu umowy po wznowieniu pracy szkoły w trybie stacjonarnym. Obciążenie takie może być dokonywane za 20 dni roboczych takich przestojów w całym okresie obowiązywania umowy.
6. Warunki dotyczące realizacji usługi:
1) Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 06 września 2001r o transporcie drogowym oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo ruchu drogowym
2) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001r o transporcie drogowym a ponadto pojazdy muszą posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW
3) Przewóz dzieci musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszelkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie dzieci i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż.
4) Przewóz może być wykonywany wyłącznie przy obecności opiekuna wskazanego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowicach, odbieranego przez przewoźnika z siedziby szkoły przed rozpoczęciem trasy. Zatrudnienie opiekuna leży po stronie szkoły.
5) Dowóz dzieci winien odbywać się następująco: poranne dowozy do Szkoły Podstawowej w Witkowicach do godziny 7:50, natomiast popołudniowe odwozy w zależności od zakończenia zajęć szkolnych - szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Witkowicach. W szczególnych przypadkach, uzależnionych m. in. od organizacji pracy szkoły Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany dziennej ilości kursów.
6) Koszt dojazdu pojazdu z bazy do punktu startowego oraz z punktu końcowego do bazy winien być skalkulowany w stawce za kurs.
7) Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagany jest środek transportu - 1 pojazd, który posiada co najmniej 31 miejsc siedzących (nie wliczając kierowcy). Pojazd powyższy musi spełniać warunki wskazane w § 22 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz.U.2016.2022 z późn.zm./ oraz art.57 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym /t.j.Dz.U.2020.110 z późn.zm./.
8) Wykonawca w przypadku awarii pojazdu zorganizuje transport zastępczy w czasie wskazanym w ofercie, przy czym konieczne jest w takim przypadku powiadomienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowicach oraz wykonywanie zamówienia pojazdem sprawnym technicznie, spełniającym wymogi stawiane przez Zamawiającego w SWZ. Transport zastępczy nie jest podstawą do zwiększenia stawki za obsługę tras.
9) Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zapewnienie punktualnego, bezpiecznego i bezawaryjnego przewozu dzieci w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy;
b) przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie czasu pracy kierowców oraz przestrzeganie ogólnych warunków przewozu;
c) w przypadku awarii pojazdu przed wyjazdem Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd zastępczy; wszelkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego obciążą Wykonawcę;
d) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób;
e) zapewnienie sprawnego ogrzewania i stosowanie go przy stosowych warunkach pogodowych,
f) utrzymanie pojazdu w należytym porządku i czystości,
g) zachowania kultury osobistej przez kierowcę,

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 123 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

a) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług
b) Zakres zamówienia polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
c) Zamawiający przewiduje, że wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 100% wartości zamówienia podstawowego.
d) Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy, pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, po cenach wynegocjowanych z Zamawiającym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję lub zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego osób wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
Uwaga! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną usługę polegającą na dowożeniu uczniów do placówek oświatowych o wartości usługi brutto nie mniejszej niż 30.000,00zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (załącznik nr 6 do SWZ)
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje właściwym taborem samochodowym tj. minimum 2 pojazdy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 31 osób (nie wliczając kierowcy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz pojazdów ze wskazaniem: marki, modelu pojazdu, liczby miejsc siedzących (bez kierowcy) i podstawy do dysponowania pojazdem (załącznik nr 7 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SWZ), Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 9 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), a) Aktualną licencję lub zezwolenie, na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ;
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.– załącznik nr 7 do SWZ
3. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną). W takim przypadku:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
d) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
e) Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno posiadać taką samą formę jak oferta. Pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
f) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
g) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór Załącznik nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w załączniku nr 8 do SWZ - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wraz z ofertą należy złożyć: 1) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca lub notariusz. 2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art 118 ustawy Pzp) Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zobowiązanie (innych podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 3) Oświadczenie o którym mowa w art 117 ust 4 ustawy PZP z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Termin wykonania umowy 123 dni licząc od dnia 17.04.2023 do 31.12.2023 (we wszystkie dni nauki szkolnej określone przez aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego)
Wszelkie pozostałe informacje Zamawiający zawarł w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.