eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przebudowa (adaptacja) poddasza w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej (DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu) wraz z instalacją wentylacji z funkcją klimatyzacji.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa (adaptacja) poddasza w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej (DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu) wraz z instalacją wentylacji z funkcją klimatyzacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oławska 14

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-123

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dwomp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dwomp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa (adaptacja) poddasza w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej (DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu) wraz z instalacją wentylacji z funkcją klimatyzacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbc869c1-c491-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026447/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbc869c1-c491-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dbc869c1-c491-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą przy ul. Oławskiej 14, 50-123 Wrocław, dalej zwany DWOMP,
2. W DWOMP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iodo@dwomp.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywać się na podstawie zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu tj. art. 6. ust 1 lit. a, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie następujących przepisów prawa:
1) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
3) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień́ publicznych, (dalej „ustawa PZP”), jak również̇ podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów z związku z realizacją obowiązków Administratora;
5. Prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Przysługuje Pani/Panu:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DWOMP.III.221.60.2023.PZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie (adaptacji) poddasza w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej (DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu) wraz z instalacją wentylacji z funkcją klimatyzacji oraz dostosowania części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej do wymagań wskazanych
w ekspertyzie technicznej z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego PPOŻ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryteriami wskazanymi w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeśli wykaże że:
posiada ważny certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)
lub certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych);
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej, zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
Użyte w treści niniejszego Rozdziału SWZ wyrażenia mają następujące znaczenie:
„budowa” – oznacza: wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane);
„przebudowa” – oznacza: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane);
„Obiekt budowlany” – oznacza: budynki przeznaczone na potrzeby: opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa wyższego, nauki; budynki biurowe.
„ustawa Prawo budowlane” – oznacza ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z ze zm.).
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde obejmowało budowę lub przebudowę Obiektu budowlanego każde o wartości niemniejszej niż 2 000 000 zł brutto, z czego przynajmniej jedno zamówienie dotyczyło obiektu służby zdrowia;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Obiekcie budowlanym każde o wartości niemniejszej niż 100 000 zł brutto;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
c) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem budowy, który:
- posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
- wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane
- legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika budowy, dla co najmniej 2 (dwóch) zamówień, z których każde obejmowało budowę lub przebudowę Obiektu budowlanego każde o wartości niemniejszej niż 2 000 000 zł brutto;
d) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem robót w specjalności sanitarnej, który:
- posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
- wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
e) dysponuje Kierownikiem robót w specjalności elektrycznej, który:
- posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
- wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
f) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą ważny certyfikat F-gazowy dla pracowników wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
lub certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych);
g) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą ważne świadectwo w zakresie niezbędnym, wynikającym z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowych, remontów dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1, 2 – eksploatacyjne i dozorowe.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) ważny certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)
lub certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Przez roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, Zamawiający rozumie zamówienia potwierdzające spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 10 ppkt 2 lit. a) i lit. b) SWZ. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Przez osoby, które Wykonawca winien wskazać w ramach wykazu Zamawiający rozumie osoby określone w Rozdziale 10 ppkt 2 lit. c) ÷ lit. g) SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą składa:
1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby do oferty dołącza również:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5 Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale 18 (Sposób oraz termin składania ofert) do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w SANTANDER BANK POLSKA S.A., nr konta: 22 1090 2473 0000 0006 2402 1726, z adnotacją „Wadium – DWOMP.III.221.60.2023.PZP”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Zgodnie z art. 226 pkt 14 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało opisane w Rozdziale 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający w Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SWZ) opisał możliwość zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.