eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › "Doposażenie pracowni GASTRO - II" w ramach projektu pn.: "Fachowcy to MY!"Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Doposażenie pracowni GASTRO - II” w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZISŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZYCY

1.3.) Oddział zamawiającego: CKZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100566603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ozorkowskie Przedmieście 2

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckzleczyca.projekt@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckpl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47dc841e-a279-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Doposażenie pracowni GASTRO - II” w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47dc841e-a279-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076630/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Doposażenie pracowni GASTRO - II” w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Fachowcy to MY!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0010/22.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078926

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKZŁ.271.10/22.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 197140,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, niepowystawowego doposażenia pracowni szkolnej CKZiU w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”.
3.2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Fachowcy to MY!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0010/22.
3.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, w szczególności dostawa wielofunkcyjnego pieca konwekcyjnego – 2 szt., kuchenek mikrofalowych – 2 szt., frytownic beztłuszczowych – 5 szt., termomixów – 6 szt., stołu chłodniczego z zestawem – 2 różne kpl., wędzarni elektrycznej z zestawem – 2 kpl., kuchni ceramicznej, podstawy neutralnej, ekspresu automatycznego – 3 szt., blenderu barowego z zestawem, frytkownicy z zestawem, zmywarki podblatowej, sokowirówki z zestawem, wyciskarki z zestawem, syfonów do bitej śmietany – 2 szt., urządzenia do gorącej czekolady z zestawem, mieszarki planetarnej z zestawem, obieraczki do ziemniaków, separatora do obieraczki, krajalnicy z zestawem, kotleciarek – 2 szt., szatkownicy do warzyw, zestawu tarcz do szatkownicy, blenderów ręcznych zestaw – 2 kpl., kontakt grill – 3 szt., zestawów noży z dodatkowym wyposażeniem – 7 kpl., shakerów do koktajli mlecznych – 3 szt., kostkarki do lodu, ekspresu automatycznego z zestawem, termosów stołowych – 5 zest., grill gazowy – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SWZ.
3.4. Dostarczone urządzenia, wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia. Dostarczone wyposażenie musi być nowe i niepowystawowe, bez obciążeń prawami osób trzecich.
3.5. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją – ustawieniem przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 121 pkt 2) Ustawy pzp oraz sprawdzeniem poprawności działania w obecności pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego.
3.6. Kod CPV: 39.31.40.00-6 – Przemysłowy sprzęt kuchenny, 39.31.20.00-2 – urządzenia do przygotowania żywności, 42.21.41.00-0 – piece kuchenne
3.7. Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3.8. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji dla danej pozycji przedmiotu zamówienia.
3.9. Zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) jeżeli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
3.10. Dostarczone urządzenia, sprzęt musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
c) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w załączniku nr 8 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Zamawiającego,
d) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności

42214100-0 - Piece kuchenne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informujeiż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni GASTRO - II” w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”, Ogłoszenie zostało zamieszczone z numerem: 2023/BZP 00078926/01 w dniu 02.02.2023 r., zostało unieważnione w dniu 14.02.2023 r., w związku z tym, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Podstawa prawna: art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 241513,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265647,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.