eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi K這mnice › Dow霩 uczni闚 do Szko造 Podstawowej w K這mnicachOg這szenie z dnia 2023-03-17

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Dow霩 uczni闚 do Szko造 Podstawowej w K這mnicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w K這mnicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000209496

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: K這mnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-270

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343281038

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs_klomnice@o2

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.klomnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dow霩 uczni闚 do Szko造 Podstawowej w K這mnicach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8e407208-c4eb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00141495

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00141488/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Dow霩 uczni闚 do Szko造 Podstawowej w K這mnicach

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1)Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings 2) Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3) Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4)Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: a)sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, b)komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d)w陰czona obs逝ga JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,f)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3. g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar. 5)Maksymalny rozmiar jednego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko嗆 pliku to maksymalnie 500 MB. 6)Zamawiaj帷y wymaga, by formaty dokument闚 sporz康zanych przez Wykonawc by造 zgodne z za陰cznikiem nr 2 do rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych i jednocze郾ie rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf 7)W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: a).zip b).7Z 8)W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie. 9)Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max 5MB. 10)Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 11)Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym. 12)Zaleca si, aby komunikacja z wykonawcami odbywa豉 si tylko na Platformie za po鈔ednictwem formularza “Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Dopuszcza si opcjonalnie komunikacj za po鈔ednictwem poczty elektronicznej: astepien@klomnice.pl

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), dalej "RODO", informuj, 瞠:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szko豉 Podstawowa w K這mnicach ul. Szkolna 1, 42-270 K這mnice
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w K這mnicach jest Pan Zenon Kubat, e-mail: zkido@onet.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na zadania pn.:
Dow霩 uczni闚 do Szko造 Podstawowej w K這mnicach
nr 1/DOW/SPK/2022 prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres
4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach p.z.p., zwi您anym
z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z p.z.p.;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
 w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/DOW/SPK/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dow霩 uczni闚 do Szko造 Podstawowej w K這mnicach w okresie od 18.04.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z organizacj roku szkolnego i bie膨cym planem lekcji. Us逝ga 鈍iadczona b璠zie w dni powszednie, z wyj徠kiem sob鏒, 鈍i徠 i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a tak瞠 przerw w realizacji zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, okre郵onych na podstawie przepis闚 rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa 鈍i徠eczna oraz dodatkowe dni wolne od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie a 5 rozporz康zenia Rady Ministr闚 z 05 pa寮ziernika 2010r. zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 186, poz. 1245), zgodnie z deklaracjami rodzic闚 dzieci przedszkolnych.
2. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g w zakresie dowozu dzieci z miejscowo軼i Konary, Lipicze, Zdrowa, Pacierz闚, Zawada i Zberezka do Szko造 Podstawowej w K這mnicach. Przew霩 winien odbywa si wed逝g harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Szko造 Podstawowej w K這mnicach ustalanego w trakcie realizacji zam闚ienia zgodnie z organizacj roku szkolnego oraz obowi您uj帷ym w danym czasie planie lekcji.
3. Dow霩 dzieci odbywa si b璠zie na trasach:
Trasa 1: Szko豉 Podstawowa w K這mnicach - Zdrowa (przy OSP) - Szko豉 Podstawowa w K這mnicach.
Trasa 2: Szko豉 Podstawowa w K這mnicach - Lipicze (p皻la przy stawie) - Lipicze (przy DK1) - Zberezka - Zawada (centrum) - Konary (przy szkole) - Pacierz闚 (ul. Wolno軼i) - Pacierz闚 (ul. Le郾a) - Szko豉 Podstawowa w K這mnicach
W trakcie jednego dnia przewidziane s trzy kursy na ka盥ej z tras: jeden poranny i dwa popo逝dniowe odwozowe.
字odek transportu niezb璠ny do wykonania us逝gi - pojazd posiadaj帷y co najmniej 55 miejsc siedz帷ych (nie wliczaj帷 kierowcy).
Maksymalna przewidywana liczba punkt闚 zatrzymania (poza postojem przy szkole):
Trasa nr 1: 5 przystank闚
Trasa nr 2: 10 przystank闚.
4. W przypadku gdy z przyczyn niezale積ych od szko造 lub w zwi您ku ze zmian organizacji pracy szko造 nie b璠zie koniecznym wykonywanie jakiegokolwiek kursu, Wykonawca nie b璠zie dokonywa obci捫enia za taki niezrealizowany przejazd. Informacj o braku kursu Zamawiaj帷y zobowi您uje si przekaza Wykonawcy na co najmniej 48 godzin przed jego planow realizacj.
5. W przypadku zawieszenia w szkole zaj耩 w formie stacjonarnej, wynikaj帷ego z zagro瞠nia epidemiologicznego lub innych przyczyn losowych powoduj帷ych brak mo磧iwo軼i zapewnienia w豉軼iwych i bezpiecznych warunk闚 w plac闚ce dla uczni闚 i wychowank闚, powoduj帷ych ca趾owite zawieszenie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obci捫y Zamawiaj帷ego wy陰cznie wynagrodzeniem r闚nowa積ym obci捫eniu za 1 kurs dziennie na trasach nr 1 i 2 oraz wed逝g stawek okre郵onych w formularzu ofertowym, tytu貫m zachowania gotowo軼i do realizacji przedmiotu umowy po wznowieniu pracy szko造 w trybie stacjonarnym. Obci捫enie takie mo瞠 by dokonywane za 20 dni roboczych takich przestoj闚 w ca造m okresie obowi您ywania umowy.
6. Warunki dotycz帷e realizacji us逝gi:
1) Zamawiaj帷y wymaga, aby w realizacji przedmiotu zam闚ienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione by造 osoby posiadaj帷e uprawnienia do transportu drogowego os鏏, wymagane ustaw z dnia 06 wrze郾ia 2001r o transporcie drogowym oraz ustaw z dnia 20 czerwca 1997r Prawo ruchu drogowym
2) Wykonawca musi posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odp豉tnego transportu drogowego, stosownie do tre軼i ustawy z dnia 06 wrze郾ia 2001r o transporcie drogowym a ponadto pojazdy musz posiada aktualn i wa積 polis ubezpieczenia OC i NW
3) Przew霩 dzieci musi odbywa si pojazdami spe軟iaj帷ymi wymagania w sprawie warunk闚 technicznych pojazd闚 oraz zakresu ich niezb璠nego wyposa瞠nia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszelkie pojazdy musz by prawid這wo oznakowane w obowi您uj帷e tablice informacyjne o przewozie dzieci i spe軟ia przepisy z zakresu bhp oraz ppo.
4) Przew霩 mo瞠 by wykonywany wy陰cznie przy obecno軼i opiekuna wskazanego przez Dyrektora Szko造 Podstawowej w K這mnicach, odbieranego przez przewo幡ika z siedziby szko造 przed rozpocz璚iem trasy. Zatrudnienie opiekuna le篡 po stronie szko造.
5) Dow霩 dzieci winien odbywa si nast瘼uj帷o: poranne dowozy do Szko造 Podstawowej w K這mnicach do godziny 7:50, natomiast popo逝dniowe odwozy w zale積o軼i od zako鎍zenia zaj耩 szkolnych - szczeg馧owy harmonogram zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szko造 Podstawowej w K這mnicach. W szczeg鏊nych przypadkach, uzale積ionych m. in. od organizacji pracy szko造 Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zmiany dziennej ilo軼i kurs闚.
6) Koszt dojazdu pojazdu z bazy do punktu startowego oraz z punktu ko鎍owego do bazy winien by skalkulowany w stawce za kurs.
7) Do prawid這wego wykonania zam闚ienia wymagany jest 鈔odek transportu - 1 pojazd, kt鏎y posiada co najmniej 55 miejsc siedz帷ych (nie wliczaj帷 kierowcy). Pojazd powy窺zy musi spe軟ia warunki wskazane w 22 ust. 1, 2 i 3 Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunk闚 technicznych pojazd闚 oraz zakresu ich niezb璠nego wyposa瞠nia /Dz.U.2016.2022 z p騧n.zm./ oraz art.57 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym /t.j.Dz.U.2020.110 z p騧n.zm./.
8) Wykonawca w przypadku awarii pojazdu zorganizuje transport zast瘼czy w czasie wskazanym w ofercie, przy czym konieczne jest w takim przypadku powiadomienie Dyrektora Szko造 Podstawowej w K這mnicach oraz wykonywanie zam闚ienia pojazdem sprawnym technicznie, spe軟iaj帷ym wymogi stawiane przez Zamawiaj帷ego w SWZ. Transport zast瘼czy nie jest podstaw do zwi瘯szenia stawki za obs逝g tras.
9) Do obowi您k闚 Wykonawcy nale篡:
a) zapewnienie punktualnego, bezpiecznego i bezawaryjnego przewozu dzieci w godzinach ustalonych wed逝g rozk豉du jazdy;
b) przestrzeganie przepis闚 prawnych w zakresie czasu pracy kierowc闚 oraz przestrzeganie og鏊nych warunk闚 przewozu;
c) w przypadku awarii pojazdu przed wyjazdem Wykonawca zobowi您any jest podstawi niezw這cznie sprawny pojazd zast瘼czy; wszelkie koszty zwi您ane z podstawieniem pojazdu zast瘼czego obci捫 Wykonawc;
d) przestrzeganie bezpiecze雟twa wszystkich przewo穎nych os鏏;
e) zapewnienie sprawnego ogrzewania i stosowanie go przy stosowych warunkach pogodowych,
f) utrzymanie pojazdu w nale篡tym porz康ku i czysto軼i,
g) zachowania kultury osobistej przez kierowc,

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 134 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych us逝g, o kt鏎ym mowa w art. 214 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

a) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ie wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielania zam闚ienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us逝g
b) Zakres zam闚ienia polega b璠zie na powt鏎zeniu podobnych us逝g jak w zam闚ieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego.
c) Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠 warto嗆 tych us逝g mo瞠 wynie嗆 maksymalnie do 100% warto軼i zam闚ienia podstawowego.
d) Wykonawca przyst徙i do wykonania rob鏒 podobnych wy陰cznie po zawarciu umowy, pod warunkiem zaistnienia przes豉nek o kt鏎ych mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, po cenach wynegocjowanych z Zamawiaj帷ym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: wed逝g kryteri闚 oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zast瘼czego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy PZP Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝
w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej
o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 posiada aktualn licencj lub zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego os鏏 wydane na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 roku o transporcie drogowym.
Uwaga! W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje 鈍iadczenie, do kt鏎ego realizacji te uprawnienia s wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na dowo瞠niu uczni闚 do plac闚ek o鈍iatowych o warto軼i us逝gi brutto nie mniejszej ni 30.000,00z brutto (trzydzie軼i tysi璚y z這tych brutto) w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y; (za陰cznik nr 6 do SWZ)
b) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje w豉軼iwym taborem samochodowym tj. minimum 2 pojazdy przeznaczone do przewozu os鏏 o liczbie miejsc siedz帷ych dla co najmniej 55 os鏏 (nie wliczaj帷 kierowcy). Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca przed這篡 wykaz pojazd闚 ze wskazaniem: marki, modelu pojazdu, liczby miejsc siedz帷ych (bez kierowcy) i podstawy do dysponowania pojazdem (za陰cznik nr 7 do SWZ).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania (Za陰cznik nr 3 do SWZ), O鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania na podstawie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrainie oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (za陰cznik nr 9 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (za陰cznik nr 2 do SWZ), a) Aktualn licencj lub zezwolenie, na wykonywanie krajowego transportu drogowego os鏏, wydane na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 roku o transporcie drogowym
b) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y - za陰cznik nr 6 do SWZ;
c) wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami.– za陰cznik nr 7 do SWZ
3. W zakresie nieuregulowanym ustaw PZP lub niniejsz SWZ do o鈍iadcze i dokument闚 sk豉danych przez Wykonawc w post瘼owaniu zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i przepisy rozporz康zenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy oraz rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

3. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia (mo磧iwo嗆 sk豉dania jednej oferty przez dwa lub wi璚ej podmiot闚 np. konsorcjum, sp馧k cywiln). W takim przypadku:
a) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego - nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
b) Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie
z pe軟omocnikiem.
c) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia przed這膨 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo. Nie dotyczy to sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/ pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki.
d) Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j, mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak nazw albo z umowy podmiot闚 wsp鏊nie sk豉daj帷ych ofert (do陰czonej do oferty).
e) Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty powinno posiada tak sam form jak oferta. Pe軟omocnictwo sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
f) Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, aby prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
g) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrainie oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego - sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. O鈍iadczenia te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia (瘸den z Wykonawc闚 wsp鏊nie sk豉daj帷ych ofert nie mo瞠 podlega wykluczeniu
z post瘼owania, co oznacza, i o鈍iadczenie w tym zakresie musi z這篡 ka盥y
z Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n; o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉da podmiot, kt鏎y w odniesieniu do danego warunku udzia逝 w post瘼owaniu potwierdza jego spe軟ianie).
h) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia do oferty nale篡 do陰czy o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wz鏎 Za陰cznik nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia zosta zawarty z za陰czniku nr 8 do SWZ - projekt umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/klomnice/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Wraz z ofert nale篡 z這篡: 1) Pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/闚 ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pe軟omocnictwo zosta這 wystawione w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z pe軟omocnictwem w postaci papierowej mo瞠 dokona mocodawca lub notariusz. 2) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego Wykonawcy zasoby do oddania dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 (o ile wykonawca korzysta ze zdolno軼i innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art 118 ustawy Pzp) Zobowi您anie lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zobowi您anie (innych podmiotowy 鈔odek dowodowy) zosta這 wystawione w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 3) O鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art 117 ust 4 ustawy PZP z kt鏎ego wynika kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy - o ile dotyczy (odnosi si do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
Wszelkie pozosta貫 informacje zawarte s w SWZ

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.