eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpożywczychOgłoszenie z dnia 2023-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015294620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48222557800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ijhars.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ijhars

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37e85fa2-c4df-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742645

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformy zakupowa Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/ijhars
poczta elektroniczna: przetargi@ijhars.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy, w szczególności w zakresie logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w Instrukcjach dla Wykonawców dostępnych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls, .xlsx. Zamawiający dopuszcza formaty archiwów .zip, .7z, .rar i inne, pod warunkiem możliwości ich otwarcia programem .seven.zip.
Ofertę wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi dokumentami i oświadczeniami składanymi wraz z ofertą (np. oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby; pełnomocnictwem – jeżeli dotyczy) Wykonawca składa na Platformie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, za pośrednictwem dostępnego na Platformie Formularza do składania oferty lub wniosku. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Po zakończeniu etapu składania oferty system zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 221 ustawy Pzp. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. Z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem wyznaczonego w postępowaniu na składanie ofert terminu. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym dopuszczono złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu składania ofert powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. Za datę złożenia oferty (wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi dokumentami i oświadczeniami składanymi wraz z ofertą) przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. Czas wyświetlany na Platformie synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą zostać złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Należy podpisać każdy załączany plik osobno (zalecane) lub podpisać plik zawierający skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale VI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Szczegółowe informacje na temat RODO zostały zamieszczone w pkt 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Szczegółowe informacje na temat RODO zostały zamieszczone w pkt 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAD.241.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 286539,94 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale III SWZ oraz załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę Zamawiający wykupi PAKIET MEDYCYNA PRACY opisany w załączniku nr 1 do SWZ. Dodatkowo każdy pracownik opcjonalnie będzie mógł wykupić dla siebie współmałżonka/partnera życiowego, dziecka, albo dzieci jeden z dwóch pakietów medycznych: PAKIET I, PAKIET II opisane w załączniku nr 1 do SWZ. Maksymalna wartość opcji oszacowana przez Zamawiającego na podstawie aktualizacji osób uprawnionych do korzystania z opieki medycznej oraz po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 wynosi 130692,74 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie według kryterium "cena oferty brutto" zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W kryterium „cena brutto oferty” największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną zgodnie z wzorem podanym w tabeli zamieszczonej pkt 17.1. SWZ.
3. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ i dotyczą wyłącznie ceny brutto oferty.
4. W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, czyli cena oferty brutto. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności,
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności,
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności,
4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający określa minimalny poziom zdolności w zakresie potencjału technicznego polegający na:
a) posiadaniu/dysponowaniu zintegrowanego elektronicznego systemu obsługi dokumentacji pacjenta, obejmującego co najmniej: historię chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych, dostępnego w placówkach własnych Wykonawcy;
b) posiadaniu/dysponowaniu zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich, obejmującego co najmniej: możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności wizyt do poszczególnych specjalistów, dostęp on-line do wyników badań laboratoryjnych, dostępnego w placówkach własnych Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 14.4.2. SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 14.5. SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.5. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania zawarte w pkt 14.6. SWZ stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: wykazu potencjału technicznego w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (załącznik nr 5 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta bezwzględnie musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zawierający wszelkie informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru formularza oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza oferty;
2) wypełniony formularz cenowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zawierający wszelkie informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ.
Wraz z ofertą musi zostać złożone:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII i XIII SWZ (dla każdego podmiotu z osobna),
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Wykonawca w ofercie wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający uzyskuje je samodzielnie,
oraz jeżeli dotyczy:
1) oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy, złożone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2 SWZ,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 12.1.4. lit. a), lit. b) SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
1) oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 8 ustawy, o których mowa odpowiednio w pkt 13.1. i pkt 13.2. SWZ, a także art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o których mowa w pkt 13.8. i 13.9. SWZ) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 12.1.4. SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§9 ust. 1-10 określa możliwość zmiany wysokości łącznego określonego w § 3 ust. 1 Umowy lub cen poszczególnych pakietów określonych w § 2 ust. 2 Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów obowiązujących lub znanych w dniu składania ofert, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę. szczegółowe zapisy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SWZ
§9 ust. 11 W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Strony sporządzą aneks określający wartość wynagrodzenia lub cen poszczególnych pakietów według aktualnych stawek podatku VAT. W takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie brutto Zleceniobiorcy lub ceny poszczególnych pakietów brutto, wynagrodzenie netto lub ceny poszczególnych pakietów netto pozostają bez zmian.
§11 ust. 5 i następne - zmiany wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ijhars za pośrednictwem Formularza do składania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania będzie obowiązywała przez 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.