eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C - część praktyczna , kat. C+E - część praktycznaOgłoszenie z dnia 2023-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C – część praktyczna , kat. C+E – część praktyczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PLESZEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250697480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Wojska Polskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 7428975

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckz-pleszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz-pleszew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C – część praktyczna , kat. C+E – część praktyczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c83ace50-c42e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c83ace50-c42e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”).
3. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
4. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Informacje, oświadczenia lub inne dokumenty, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie informuje że: administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew, zwanym dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie pod adresem: e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
Szczegółowe informacje zawarto w dziale XXVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu i osobom, których dane Państwo przekazali w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZ.240.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu części praktycznej kursu prawa jazdy kat. C dla grupy liczącej maksymalnie do 58 osób, uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie: technik transportu drogowego realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. C w zakresie części praktycznej – tj. nauki jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w liczbie 30 godz. na osobę zgodnie z programem i właściwymi przepisami prawa obowiązującego, tj.:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz.U. z 2018r. poz. 1885)
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz. 1206 ze zm.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) wpłyną do Zamawiającego w terminie określonym w SWZ
b) zostaną złożone prawidłowo w sposób opisany w SWZ
c) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania
d) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, czyli będą spełniały wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Oferty będą oceniane oddzielnie, dla każdego z zadań stanowiących przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji grupowych usług kursowych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie prawo jazdy kat. C dla grup liczących min. 20 osób, skierowanych przez placówki oświatowe lub szkoły ponadpodstawowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość realizowanych usług w zakresie kursów prawo jazdy kat. C – posiadanie certyfikatów jakości, akredytacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu części praktycznej kursu prawa jazdy kat. C+ E dla grupy liczącej maksymalnie do 32 osób, uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie: technik transportu drogowego realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. C+ E w zakresie części praktycznej – tj. nauki jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w liczbie 25 godz. na osobę zgodnie z programem i właściwymi przepisami prawa obowiązującego, tj.:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz.U. z 2018r. poz. 1885)
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz. 1206 ze zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) wpłyną do Zamawiającego w terminie określonym w SWZ
b) zostaną złożone prawidłowo w sposób opisany w SWZ
c) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania
d) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, czyli będą spełniały wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Oferty będą oceniane oddzielnie, dla każdego z zadań stanowiących przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji grupowych usług kursowych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie prawo jazdy kat. C+E dla grup liczących min. 20 osób, skierowanych przez placówki oświatowe lub szkoły ponadpodstawowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość realizowanych usług w zakresie kursów prawo jazdy kat. C+E – posiadanie certyfikatów jakości, akredytacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży do oferty:
a) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada zdolność zapewniającą prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, lub aktualny wydruk CEIDG, w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem
2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawca złoży do oferty:
a) Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do „Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców”, w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem
b) Odpis, wydruk wpisu do „Rejestru Instytucji Szkoleniowych” potwierdzającego aktywność funkcjonowania firmy w roku 2023
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ
4. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia:
a) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 pojazdami do nauki jazdy dla kat. C oraz co najmniej 1 pojazdem do nauki jazdy dla kat. C+E , spełniającymi wymogi wyposażenia i warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ oraz dołączy wykaz pojazdów, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
b) Wykonawca dysponuje placem manewrowym przystosowanym do nauki jazdy pojazdami dla kat. C, oraz kat. C+E spełniającym niezbędne wymagania co do zakresu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz. 1885). Plac musi być zlokalizowany na terenie miasta: Pleszew lub w miejscu oddalonym do 25 km od siedziby Zamawiającego
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie potwierdzające dysponowanie placem manewrowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
c) Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w liczbie odpowiednio: co najmniej 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. C oraz co najmniej 2 osoby z aktualnymi uprawnieniami instruktora nauki jazdy kat. C+E i każda z tych osób musi posiadać odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu kursów we wskazanym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia dołączony do oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
d) w zakresie doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał grupowe usługi kursowe na potrzeby placówek oświatowych lub szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotu zamówienia dla grup liczących min. 20 osób, w liczbie: dla Zadania nr 1 = minimum 2 kursy w zakresie prawa jazdy kat. C , dla Zadania nr 2 = minimum 1 kurs w zakresie prawa jazdy kat. C+E Wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem (referencje, rekomendacje) iż wykonane usługi zostały wykonane w sposób należyty.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dołączony do oferty wykaz zrealizowanych usług kursowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie – referencje, rekomendacje.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu jest zawarty w rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp – przygotowane wg Załącznika Nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 129) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ
2) Aktualny odpis z KRS albo odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, lub aktualny wydruk CEIDG
3) Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do „Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców” prowadzonego przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
4) Odpis, wydruk aktualnego na rok 2023 wpisu do „Rejestru Instytucji Szkoleniowych” prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
5) Oświadczenie potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia w postaci sprzętu – pojazdów do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na prawo jazdy kat. C oraz kat. C+E; spełniających wymogi wyposażenia i warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ
6) Wykaz szczegółowy sprzętu technicznego – pojazdów do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na prawo jazdy kat. C oraz kat. C+E; według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ
7) Oświadczenie potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia w postaci placu manewrowego umiejscowionego na terenie miasta: Pleszew lub w miejscu oddalonym do 25 km od siedziby Zamawiającego
Plac manewrowy musi być przystosowanym do nauki jazdy pojazdem dla kat. C, oraz kat. C+E spełniać niezbędne wymagania co do zakresu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz. 1885) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ
8) Wykaz osób, instruktorów nauki jazdy, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ
9) Wykaz zrealizowanych grupowych usług kursowych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie prawo jazdy kat. C oraz kat. C+E przeprowadzanych dla grup liczących min. 20 osób, skierowanych przez placówki oświatowe takie jak CKZ lub szkoły ponadpodstawowe wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ
10) Dokumenty potwierdzające (np.: referencje, rekomendacje), że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) – dokument dotyczący dysponowania przez Wykonawcę zasobami i polegania na zdolnościach innych podmiotów celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
2) Oświadczenie o podwykonawstwie (jeśli dotyczy) – składane przez Wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ
3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – dokument składany w przypadku oferty wspólnej, czyli Wykonawców występujących wspólnie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2)W przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
a) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b) Oryginał pełnomocnictwa załączony do oferty powinien zawierać w szczególności wskazanie: postępowania którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców.
3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. Pozostałe dokumenty traktowane będą jako wspólne.
4)Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. W tym celu wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną składają oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ), a oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ) dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną składa i podpisuje Pełnomocnik. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie jest obowiązkowe na etapie składania ofert.
5)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6)W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie (umowa konsorcjum).
7)Umowa konsorcjum musi być zgodna z zapisami Kodeksu Cywilnego i obejmować co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
8)Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 KC.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
a) wskazanych w ustawie PZP,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron
c) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej:
• charakterze niezależnym od stron,
• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
• którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
• którego nie można przypisać drugiej stronie.
Rezygnacja z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa w toku umowy.
Zmiana terminu zakończenia realizacji usługi pod warunkiem wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiających skuteczne wywiązanie się z umowy przez Wykonawcę w terminie realizacji umowy, skutkujących jego przedłużeniem o okres występowania okoliczności niezależnych. Za okoliczności niezależne uznaje się działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (wystąpienie klęsk żywiołowych, katastrof, epidemii) mających bezpośredni wpływ na przepływ towarów i realizację usług jak też wprowadzenie na mocy prawa w związku z ich wystąpieniem obostrzeń dotyczących przepływu towarów i usług.
Zmiana terminu odpowiadać będzie długości okresu trwania okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie
propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać opis oraz uzasadnienie takiej zmiany.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej.
Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia , pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.