eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko - etap I - stan surowy zamkniętyOgłoszenie z dnia 2022-04-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko - etap I - stan surowy zamknięty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko - etap I - stan surowy zamknięty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bcce10d-8f21-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015119/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2 – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059316/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1458441,38 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 740009,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko - etap I - stan surowy zamknięty”.
2. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków własnych gminy.
3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w stanie surowym zamkniętym parterowy budynek świetlicy o wym. 17,86m x 13,88m kryty dachem wielospadowym wraz ze stolarką okienną, drzwiową oraz zagospodarowaniem terenu. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) roboty ogólnobudowlane polegające na:
a) wykonaniu stóp i ław fundamentowych żelbetowych wraz z izolacją przeciwwilgociową,
b) wykonaniu ścian fundamentowych murowanych z bloczków betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną,
c) wykonaniu ścian parteru z bloczków gazobetonowych,
d) wykonaniu słupów, trzpieni, belek, nadproży i wieńców,
e) wykonaniu stropu drewnianego, belkowego,
f) wykonaniu drewnianej konstrukcji dachu,
g) wykonaniu pokrycia dachowego z blachy na wysoki rąbek,
h) montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy,
i) wykonaniu podkładów betonowych pod posadzki,
j) montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej aluminiowej,
k) wykonaniu tarasów i schodów zewnętrznych betonowych;
2) roboty sanitarne polegające na:
a) wykonaniu instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-u podposadzkowej,
b) wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC-u,
c) montażu zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 10,00 m3,
d) montażu hydrantu zewnętrznego;
3) roboty elektryczne obejmujące wykonanie instalacji odgromowej;
4) zagospodarowanie terenu polegające na .:
a) wykonaniu drogi manewrowej z kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego,
b) wykonaniu parkingu z płyt ażurowych betonowych gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego,
c) wykonaniu zjazdu na drogę publiczną z kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego,
d) montażu bramy wjazdowej.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:
1) projektem budowlanym opracowanym przez Dorotę Adamczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia KAD Dorota Adamczyk z siedzibą w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń uwzględniającym rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych.
Uwaga: Projekt budowlany świetlicy wiejskiej obejmuje cała zakres robót niezbędny do wybudowania i oddania obiektu do użytkowania. Natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko etap I realizacji tj. roboty składające się na stan surowy zamknięty z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia został określony w ust. 3, a jego odzwierciedlenie przedmiotowe stanowi załączony pomocniczo przedmiar robót.
2) decyzją zatwierdzają zagospodarowanie terenu i projekt architektoniczno- budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Toruńskiego o nr AB.6740.2.100.2021.EK z dnia 26 października 2021 r.;
3) pismem Starosty Toruńskiego w sprawie zjazdu z drogi o nr AB.6743.64.2022 z dnia 21 stycznia 2022r;
4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmująca cały zakres robót), której potwierdzoną kopię złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu przekaże Zamawiającemu;
2) wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych;
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy;
4) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w tracie prowadzonych robót;
5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
6) inne prace związane z procesem budowy.
6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 3 oraz ust. 5, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej w ramach etapu I – stan surowy zamknięty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 858540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1248000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 858540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI BUDOWLANE I TRANSPORTOWE CEZAR PREUSS PIOTR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340842193

7.3.3) Ulica: UL. SZYDZIKA 8

7.3.4) Miejscowość: CHEŁMŻA

7.3.5) Kod pocztowy: 87-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 858540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.