eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Zakup sprzętu do dezynfekcji dla WSSE w Bydgoszczy - autoklawu pionowego do sterylizacji medycznych odpadów zakaźnych oraz systemu dekontaminacji w śluzie brudnej laboratorium COVID.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu do dezynfekcji dla WSSE w Bydgoszczy – autoklawu pionowego do sterylizacji medycznych odpadów zakaźnych oraz systemu dekontaminacji w śluzie brudnej laboratorium COVID.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kujawska 4

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 376-18-58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu do dezynfekcji dla WSSE w Bydgoszczy – autoklawu pionowego do sterylizacji medycznych odpadów zakaźnych oraz systemu dekontaminacji w śluzie brudnej laboratorium COVID.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-885fe0f0-c32e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139349/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu do dezynfekcji dla WSSE w Bydgoszczy – autoklawu pionowego do sterylizacji medycznych odpadów zakaźnych oraz systemu dekontaminacji w śluzie brudnej laboratorium COVID

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Remont oraz doposażenie w sprzęt w celu poprawy funkcjonowania organu państwowej inspekcji sanitarnej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające pracę na platfomazakupowa.pl, tj.
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf,
5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
2. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem korzystania z elektronicznej platformy zakupowej pn. platformazakupowa.pl Wykonawca zapoznał się z Regulaminem platformazakupowa.pl, Instrukcją dla wykonawców (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył je bezpłatnie. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone kluczowe funkcjonalności działania platformy.
3. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
5. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 Mb każda (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w WSSE w Bydgoszczy jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mający siedzibę przy ul. Kujawskiej 4, (85 -031) Bydgoszcz. Można się z nami kontaktować listownie: ul. Kujawska 4, 85-031
Bydgoszcz, przez adres skrzynki do e-doręczeń, lub e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
2. Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@pwisbydgoszcz.pl adres: WSSE w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia za-kończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres przetwarzania wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz WSSE Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja autoklawu do sterylizacji medycznych materiałów zakaźnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjmuje następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe i punktowe:

A. Cena brutto oferty – waga 80 % , maks. 80 punktów.
B. Termin realizacji zamówienia – waga 10%, maks. 10 punktów.
C. Okres gwarancyjny na dostarczone urządzenie – waga 10 %, maks. 10 punktów

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium:

A. Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące ceny:
cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 80%
cena brutto oferty badanej

B. Metodyka wyliczenia punków za termin realizacji zamówienia:

zaoferowany termin realizacji: 11-12 tygodni = 0 pkt
zaoferowany termin realizacji: 8 -10 tygodni = 5 pkt
zaoferowany termin realizacji: poniżej 8 tygodni = 10 pkt

Zaproponowanie czasu realizacji zamówienia powyżej wymaganego okresu realizacji stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty w całości.

C. Metodyka wyliczenia punków za okres gwarancyjny na dostarczone urządzenia:

Minimalny okres gwarancji dla cz. I wynosi 24 miesiące.
Minimalny okres gwarancji dla części II wynosi 12 miesięcy.

W przypadku, kiedy oferent zaproponuje różne okresy gwarancji dla elementów urządzenia będącego przedmiotem postępowania w części I, do oceny przyjęty będzie najkrótszy zaoferowany okres gwarancji.

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium gwarancji:

okres gwarancji badanej oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%
okres najwyższej zaoferowanej gwarancji


Zaproponowanie krótszego niż wymagany okres gwarancji dla danego urządzenia lub brak gwarancji stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty w całości.

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium A + liczba punktów w kryterium B + liczba punktów w kryterium C.
Ocena końcowa zostanie obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny na dostarczone urządzenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i zainstalowanie systemu dekontaminacji w śluzie brudnej laboratorium wirusologicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjmuje następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe i punktowe:

A. Cena brutto oferty – waga 80 % , maks. 80 punktów.
B. Termin realizacji zamówienia – waga 10%, maks. 10 punktów.
C. Okres gwarancyjny na dostarczone urządzenie – waga 10 %, maks. 10 punktów

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium:

A. Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące ceny:
cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 80%
cena brutto oferty badanej

B. Metodyka wyliczenia punków za termin realizacji zamówienia:

zaoferowany termin realizacji: 11-12 tygodni = 0 pkt
zaoferowany termin realizacji: 8 -10 tygodni = 5 pkt
zaoferowany termin realizacji: poniżej 8 tygodni = 10 pkt

Zaproponowanie czasu realizacji zamówienia powyżej wymaganego okresu realizacji stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty w całości.

C. Metodyka wyliczenia punków za okres gwarancyjny na dostarczone urządzenia:

Minimalny okres gwarancji dla cz. I wynosi 24 miesiące.
Minimalny okres gwarancji dla części II wynosi 12 miesięcy.

W przypadku, kiedy oferent zaproponuje różne okresy gwarancji dla elementów urządzenia będącego przedmiotem postępowania w części I, do oceny przyjęty będzie najkrótszy zaoferowany okres gwarancji.

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium gwarancji:

okres gwarancji badanej oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%
okres najwyższej zaoferowanej gwarancji


Zaproponowanie krótszego niż wymagany okres gwarancji dla danego urządzenia lub brak gwarancji stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty w całości.

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium A + liczba punktów w kryterium B + liczba punktów w kryterium C.
Ocena końcowa zostanie obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny na dostarczone urządzenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikacja oferowanego urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w języku polskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja oferowanego urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w języku polskim.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik,
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz, w zakładce dedykowanej postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.