eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Daszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-064

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opole.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeb22832-c4b1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123497/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aeb22832-c4b1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem https//:ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy.
2. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Platformy uniemożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym poprzez
Platformę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@opole.so.gov.pl , pod rygorem utraty prawa powoływania się na konsekwencje awarii lub błędów lub niedostępności Platformy w toku niniejszego postępowania.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G-2502-3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SWZ.
3. Program Funkcjonalno–Użytkowy został zawarty w Załączniku Nr 1a do SWZ.
4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 na działce nr 18 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków.
5. Z uwagi na szczególny charakter działalności Sądu Okręgowego w Opolu i wykonywanie prac w obiekcie użyteczności publicznej, niektóre prace i tzw. „ prace głośne”, tzn. zakłócające normalne funkcjonowanie pracy Sądu Okręgowego w Opolu Wykonawca będzie wykonywał w godzinach popołudniowych, tj. po godzinie 15:30 – po zakończeniu godzin urzędowaniu Sądu Okręgowego w Opolu maksymalnie do godziny 20.00 lub w wyjątkowych wypadkach w dni, które są dla Sądu Okręgowego w Opolu dniami wolnymi od pracy. Dokładny termin (dzień, godzinę) tych prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na co najmniej dwa dni przed terminem wykonywania tych robót.
6. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty, zobowiązany jest do opracowania koncepcji wstępnej stanowiącej Załącznik nr 2A oferty, który to załącznik po wyborze najkorzystniejszej oferty stanie się dla Wykonawcy podstawą do wykonania dokumentacji projektowej.
7. Realizację przedmiotu umowy podzielono na następujące etapy:
1) etap 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej,
2) etap 2 :
a) Wykonanie robót budowlanych,
b) Dostawa urządzeń,
c) Montaż dostarczonych urządzeń,
d) Konfiguracja wykonanego systemu klimatyzacji,
e) Szkolenie pracowników Zamawiającego (grupa objęta szkoleniem – max 5 osób).
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać i oddać do użytku zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem najwyższej staranności, z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP Wykonawca zobowiązuje się, że tak on jak i jego podwykonawcy skierują do wykonania robót budowlanych objętych umową osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w zakresie wykonywania następujących czynności dotyczących realizacji zamówienia:
roboty sanitarne
bowiem wykonanie tych czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
10. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w Rozdziale IV ust. 10 SWZ oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem w/w osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określają postanowienia Projektu Umowy.
11. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych, jednak w przypadku zamiaru wykonania robót przy udziale podwykonawców zastosowanie mają odpowiednie postanowienia zawarte w SWZ oraz w Projekcie umowy.
13. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Udział w wizji lokalnej nie jest wymagany do złożenia oferty. Termin wizji lokalnej ustala się indywidualnie dla każdego Wykonawcy. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy są zobowiązani do przekazania listy osób uczestniczących w wizji zawierającej: imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres e-mailowy: oddzial.gospodarczy@opole.so.gov.pl Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane odpowiedzi na pytania. Pytania należy przesłać po zakończeniu wizji, zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 PZP.
14. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy wraz z jego załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klasa efektywności energetycznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu;
1.2. nie podlegają wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga wpisu do rejestrów zawodowych lub handlowych. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
2.2. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie Wykazu robót budowlanych zawierającego należycie wykonaną min. 1 robotę budowlaną spełniającą warunki określone przez Zamawiającego.
Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna wykonane należycie przez jeden podmiot min. dwie roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie systemu klimatyzacji, przy czym wartość w/w robót budowlanych nie jest mniejsza niż 300 000,00 zł brutto każda.
2.4.2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego i wskaże te osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie sporządzenie Wykazu osób zawierającego min.:
a) 1 osobę – projektanta, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) 1 osobę – kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) 1 osobę – kierownika robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy – Grupa kapitałowa;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie Wykonawcy–Grupa kapitałowa, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
2.1. Wykaz robót budowlanych, zawierający roboty budowlane, wykonane należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna wykonane należycie przez jeden podmiot min. dwie roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie systemu klimatyzacji, przy czym wartość w/w robót budowlanych nie jest mniejsza niż 300 000,00 zł brutto każda.
Dowodami są:
- referencje;
- inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wystawione przez podmiot, na rzecz którego były one wykonywane;
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać wyżej wskazanych dokumentów.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
W przypadku, gdy wartości podawane w dowodach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu będą wyrażone w innych walutach niż złoty, muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych NBP, aktualnej na dzień wystawienia dowodu i wpisane na tym samym dowodzie.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie sporządzenie Wykazu osób zawierającego min.:
a) 1 osobę – projektanta, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) 1 osobę – kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) 1 osobę – kierownika robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty charakterystyki proponowanych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty charakterystyki proponowanych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć:
1) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (ofertę składa pełnomocnik) – pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Koncepcja wstępna;
4) Oświadczenie, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
5) Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy;
7) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ.
2. Wysokość wadium wynosi: 5 000 zł;
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zasady wniesienia wadium w formie pieniądza:
4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego: 17 1130 1017 0021 1002 5190 0004
tytuł przelewu: ,,Wadium G–2502–3/23”
4.2. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 4.1. SWZ, co oznacza, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zasady wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ:
5.1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ – należy złożyć za pośrednictwem Platformy w oryginale w postaci elektronicznej.
5.2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ musi być przekazane przez gwaranta lub poręczyciela za pośrednictwem Wykonawcy.
5.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ – ma mieć formę gwarancji lub poręczeń, z treści których jednoznacznie będzie wynikać zagwarantowane prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. na pierwsze żądanie i bezwarunkowo w każdej z sytuacji opisanych w PZP. Termin ważności w/w dokumentów musi się pokrywać z terminem związania ofertą.
5.4. Za termin wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ uznaje się datę i godzinę jego złożenia za pośrednictwem Platformy przed terminem składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zasady zwrotu wadium:
6.1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcom wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na podstawie przesłanek i w terminach określonych w art. 98 ustawy PZP.
6.2. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ – Zamawiający zwróci Wykonawcom na podstawie przesłanek określonych w art. 98 ustawy PZP.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymuje wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej (opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (np. skanu) sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
3. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez tych wykonawców.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania
tego oświadczenia.
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych precyzyjnych
i jednoznacznych postanowień umownych.
2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Umowy.
3. Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
1) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Wykonawca wprowadzi nową stawkę z dniem jej wejścia w życie, (przy czym jeżeli zmiana stawki nastąpiła po dacie wystawienia częściowego dokumentu księgowego, Wykonawca wprowadzi nową stawkę przy wystawieniu kolejnego częściowego dokumentu księgowego);
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, jest możliwa za zgodą obu Stron umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:
a) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania);
b) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy;
c) w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy stanowi konsekwencję okoliczności niezależnych od Wykonawcy i nie stanowi jego i podwykonawców problemów organizacyjnych;
3) zmianę zatwierdzonej wcześniej Dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia tych zmian przez Wykonawcę, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian, które gwarantują uzyskanie efektu końcowego nie gorszego niż pierwotnie zatwierdzony;
4) zmianę urządzeń (w szczególności: producenta, modelu, mocy) zaproponowanych przez Wykonawcę w koncepcji wstępnej lub dokumentacji projektowej pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę ich niedostępności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. Zakres zmiany umowy będzie wynikać z wpływu siły wyższej na możliwość wykonania umowy;
6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu lub wykładni zapisów albo pojęć użytych w umowie lub w dokumentach zamówienia, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
7) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;
8) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy (m.in. w razie zmiany przepisów normujących zagadnienia struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.