eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja rob鏒 budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:"Si這wnia plenerowa dla najm這dszych".Og這szenie z dnia 2023-03-17

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja rob鏒 budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:"Si這wnia plenerowa dla najm這dszych".

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: URZ. MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja rob鏒 budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:"Si這wnia plenerowa dla najm這dszych".

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d4b2ad26-c4a9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00141067

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00042229/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.15 Si這wnia plenerowa dla najm這dszych

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem https://platforma.logintrade.net/ pod adresem: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj, za wyj徠kiem z這瞠nia oferty, przy u篡ciu poczty elektronicznej, pod adresem e-mail:
g.gruchala@um.skierniewice.pl
m.krol@um.skierniewice.pl
b.wiercioch@um.skierniewice.pl
Do po陰czenia u篡wany jest szyfrowany protok馧 HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa si przy pomocy protoko逝 SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno嗆 transmisji danych przesy豉nych przez Internet. Wykonawca posiadaj帷y konto na Platformie Przetargowej ma dost瘼 do mo磧iwo軼i z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty, a tak瞠 funkcjonalno軼i pozwalaj帷ych na zadawanie pyta do tre軼i SWZ oraz komunikacj z zamawiaj帷ym w pozosta造ch obszarach.
Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, o鈍iadcza, 瞠 akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej, okre郵one w Regulaminie na stronie
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z Platformy Przetargowej przestrzega postanowie tego regulaminu.
Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezp豉tne.
Wymagania techniczne urz康ze informatycznych, niezb璠nych do prawid這wego korzystania z Platformy Przetargowej opisane s na stronie https://skierniewice.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210531.pdf
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w kt鏎ym zostanie potwierdzone z這瞠nie oferty, dokumentu przez wykonawc. W przypadku wybrania opcji z這瞠nia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa si poprzez klikni璚ie w link dost瘼ny w wiadomo軼i mailowej, wys豉nej automatycznie po z這瞠niu oferty, dokumentu b璠帷 niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomo嗆 otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po klikni璚iu w ikon „Z堯 ofert”. W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wys豉nia dokumentu, oferty przez Platform Przetargow.
Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny z Instrukcj korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert (np. z這瞠nie oferty w zak豉dce „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego za ofert handlow i nie b璠zie brana pod uwag w przedmiotowym post瘼owaniu poniewa nie zosta spe軟iony obowi您ek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych.
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu znajduj si w zak豉dce „Instrukcje u篡tkownik闚" na stronie internetowej pod adresem: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
W przypadku wyst徙ienia ewentualnych problem闚 technicznych nale篡 skontaktowa si z infolini firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net (od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 8-16).
Ze wzgl璠u na ograniczon liczb znak闚 w og這szeniu wymagania zosta造 zawarte w SWZ w Rozdziale XIII i XIV.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): II. SWZ. OBOWI╴EK INFORMACYJNY DOTYCZ。Y PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice w Urz璠zie Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powo豉nym przez Administratora: Inspektor Danych Osobowych, Urz康 Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie ustawy Prawo zam闚ie publicznych (dalej „ustawa PZP” lub „PZP”) w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o ustaw PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana;
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c. prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9. nie przys逝guje Pani/Panu:
a. prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowi您ek ci捫帷y na administratorze.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zadanie inwestycyjne w sk豉d kt鏎ego wchodzi: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja rob鏒 budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Si這wnia plenerowa dla najm這dszych”
Zam闚ienie obejmuje budow si這wni plenerowej dla dzieci. Inwestycja b璠zie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Si這wnia plenerowa dla najm這dszych” na terenie rekreacyjnym wok馧 zbiornika wodnego- Zalewu Zad瑿ie, na cz窷ci dzia趾i nr Ew 727/5 obr. 7 w Skierniewicach. Przedmiotem zam闚ienia jest realizacja inwestycji polegaj帷a na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz oddaniu do u篡tku (uzyskaniu certyfikatu powykonawczego wystawionego przez stosown jednostk np. Instytut Nadzoru Technicznego) si這wni plenerowej, obejmuj帷ej urz康zenia si這wni dla dzieci, nawierzchnie i pozosta貫 elementy ma貫j architektury. Si這wnia b璠zie dost瘼na do publicznego u篡tkowania.
1. Przedmiot zam闚ienia sk豉da si z dw鏂h etap闚 i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w niezb璠nym zakresie, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwole, zezwole oraz dokonanie zg這szenia lub pozyskanie pozwolenia budowlanego (Etap I) oraz wykonanie rob鏒 budowlanych (Etap II) zwi您anych z budow si這wni plenerowej dla najm這dszych na terenie dzia趾i nr Ew. 727/5 obr.7.
a) Etap I zam闚ienia obejmuje opracowanie dokumentacji, kt鏎a powinna zawiera:
1) map, kt鏎a pos逝篡 do zaprojektowania si這wni,
2) uzyskane warunki techniczne do projektowania,
3) projekt budowlany i wykonawczy wraz z zagospodarowaniem terenu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze郾ia 2004 r., w sprawie szczeg馧owego zakresu i formy dokumentacji projektowej– 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
4) informacj BIOZ – 4 egz. - w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
5) przedmiar rob鏒 – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ,
6) kosztorys inwestorski – sporz康zony zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
7) specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒 - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
8) uzyskane niezb璠ne zg這szenia lub pozwolenia, otrzymane niezb璠ne zgody i warunki, kt鏎e pozwol na realizacj zamierzenia inwestycyjnego,
W/w opracowania winny by wykonane w formie drukowanej i elektronicznej w programach og鏊nodost瘼nych (na no郾iku cyfrowym). Wykonana dokumentacja projektowa zostanie protokolarnie przekazana w siedzibie Zamawiaj帷ego.
b) Etap II zam闚ienia obejmuje wykonanie si這wni plenerowej dla dzieci na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzgodnionej zgodnie z wymogami technicznymi oraz pozosta陰 dokumentacj zgromadzon w Etapie I. Wykonawca zapewnia tak瞠 pe軟 obs逝g geodezyjn oraz inwentaryzacj powykonawcz. Inwentaryzacj powykonawcz Wykonawca sporz康zi w 3 egz. (1 egz. dla u篡tkownika, 2 egz. dla Zamawiaj帷ego). Do zakresu podstawowego nale篡 r闚nie odbi鏎 ko鎍owy oraz uzyskaniu certyfikatu powykonawczego wystawionego przez stosown jednostk np. Instytut Nadzoru Technicznego.

UWAGA:

1) Wsz璠zie tam, gdzie przedmiot zam闚ienia jest opisany poprzez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do opisanych w PFU i pod warunkiem, 瞠 b璠 one posiada造, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne oraz funkcjonalne i nie obni膨 okre郵onych w dokumentacji standard闚.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materia造 i inne elementy r闚nowa積e, zobowi您any jest wykona i za陰czy do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materia堯w oraz innych element闚 r闚nowa積ych i wykaza ich r闚nowa積o嗆 w stosunku do materia堯w i innych element闚 opisanych w PFU.
3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawc r闚nowa積e materia造 lub inne elementy musz:
a) posiada parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od okre郵onych w dokumentacji,
b) posiada stosowne dopuszczenia i atesty.
4) Opis zaproponowanych rozwi您a r闚nowa積ych powinien by do陰czony do oferty i musi by na tyle szczeg馧owy, 瞠by Zamawiaj帷y przy ocenie oferty m鏬 oceni spe軟ienie wymaga dotycz帷ych ich parametr闚 technicznych oraz rozstrzygn望, czy zaproponowane rozwi您ania s r闚nowa積e. Oznacza to, 瞠 na Wykonawcy spoczywa obowi您ek wskazania, 瞠 zaoferowane przez niego materia造 i inne elementy s r闚nowa積e
w stosunku do opisanych przez Zamawiaj帷ego.
2. Zakres rob鏒
Do zakresu podstawowego nale膨 r闚nie:
- odbi鏎 ko鎍owy,
- sporz康zenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz., uzyskanie certyfikatu powykonawczego wystawionego przez stosown jednostk np. Instytut Nadzoru Technicznego.;
3. Wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez zamawiaj帷ego czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia, je瞠li wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p騧n. zm.) obejmuj nast瘼uj帷e rodzaje czynno軼i:
1) Us逝gi architektoniczne w zakresie obiekt闚 budowlanych
2) roboty ziemne
3) roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Szczeg馧owe wymagania dotycz帷e realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zosta造 okre郵one we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71240000-2 - Us逝gi architektoniczne, in篡nieryjne iplanowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45233222-1 - Roboty budowlane wzakresie uk豉dania chodnik闚 iasfaltowania

37440000-4 - Sprz皻 do 獞icze fizycznych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45112700-2 - Roboty wzakresie kszta速owania terenu

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45112720-8 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 sportowych irekreacyjnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Je瞠li w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam闚ienia podstawowego zajdzie konieczno嗆 wykonania zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych, a stanowi帷ych nie wi璚ej ni 30 % warto軼i zam闚ienia podstawowego, Zamawiaj帷y w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i. Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych zostan udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostan zapewnione 鈔odki finansowe na ten cel. Zakres ww. rob鏒 polega b璠zie na zwielokrotnieniu prac b璠帷ych przedmiotem zam闚ienia. Dok豉dny zakres i warunki zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 oraz zwi您ane z tym terminy i wynagrodzenia zostan okre郵one odr瑿n umow, a decyzja o jego udzieleniu zale積a b璠zie od potrzeb Zamawiaj帷ego oraz posiadania przez niego 鈔odk闚 finansowych na realizacj zadania. Zam闚ienie zostanie udzielone w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i po wcze郾iejszym przeprowadzeniu negocjacji z wykonawc rob鏒 budowlanych, w szczeg鏊no軼i w zakresie warunk闚 umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40%.

2. Zasady oceny ofert w poszczeg鏊nych kryteriach:
1. Cena (C) – waga 60%
cena najni窺za brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
a. Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu zam闚ienia.

gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - cena najni窺za brutto
Co - cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje si, 瞠 1% = 1 pkt

2. Gwarancja – waga 40%


gwarancja badanej oferty w miesi帷ach*
G = ------- -- --------------------------------------- x 100 pkt x 40%
najd逝窺za gwarancja oferowana

* spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
gdzie :
G - punkty badanej oferty
Gb - gwarancja badanej oferty
Gn - najd逝窺za gwarancja oferowana
Przyjmuje si, 瞠 1% = 1 pkt

UWAGA - Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by kr鏒szy ni 36 miesi璚y. Przy okresie gwarancji d逝窺zym ni 60 miesi璚y, dla cel闚 przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyj皻a warto嗆 60 miesi璚y.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.
6. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a uzyska 陰cznie najwi瘯sz liczb punkt闚 obliczona wg wzoru: P = C+G
gdzie:
P – 陰czna liczba punkt闚 uzyskana przez badan ofert
C– liczba punkt闚 uzyskana przez badan ofert w kryterium „cena oferty”
G– liczba punkt闚 uzyskana przez badan ofert w kryterium „okres gwarancji”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawca, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – Za陰cznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 (dotyczy r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej) o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie stawia wymogu z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Do oferty stanowi帷ej za陰cznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert:
a) o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ.
b) Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
c) Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. X.1, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wska瞠 Zamawiaj帷emu, wraz ze sk豉dan ofert, dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
1a. Do oferty wykonawca za陰cza r闚nie:
Pe軟omocnictwo (je瞠li dotyczy):
- Gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 rejestrowych, wykonawca, kt鏎y sk豉da ofert za po鈔ednictwem pe軟omocnika, powinien do陰czy do oferty dokument pe軟omocnictwa obejmuj帷y swym zakresem umocowanie do z這瞠nia oferty lub do z這瞠nia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika. Dokument pe軟omocnictwa, z tre軼i kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia tych wykonawc闚 nale篡 za陰czy do oferty.
- Do陰czone do oferty pe軟omocnictwo powinno zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
• post瘼owania o zam闚ienie publiczne, kt鏎ego dotyczy,
• wszystkich wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby,
• ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wymagana forma:
• Pe軟omocnictwo powinno zosta z這穎ne w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
• Dopuszcza si r闚nie przed這瞠nie elektronicznej kopii dokumentu po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadaj帷ej uprawnienia notariusza.
2. Informacje zawarte w o鈍iadczeniach, o kt鏎ym mowa w pkt 1 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 1.000,00z (s這wnie: tysi帷 z這tych 00/100gr)
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1. pieni康zu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Powszechna Kasa Oszcz璠no軼i Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem „Wadium – nr post瘼owania RZP.271.16.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.

5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej i spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1. musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w ustawie PZP
2. z jej tre軼i powinno jednoznacznie wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3. powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4. termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5. w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
6. beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
7. w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 PZP), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 PZP

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wymaga b璠zie przed podpisaniem umowy przed這瞠nia dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum ubezpieczenia o minimalnej warto軼i co najmniej r闚nej warto軼i brutto umowy na ca造 okres obowi您ywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowi您ywania umowy kontynuacj ubezpieczenia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.