eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › świadczenie kompleksowych usług w ramach organizacji wydarzeń na rzecz ZUOP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicamiOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie kompleksowych usług w ramach organizacji wydarzeń na rzecz ZUOP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017471611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 669250010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie kompleksowych usług w ramach organizacji wydarzeń na rzecz ZUOP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4487dae7-c438-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Ofertę wraz z załącznikami składa się za pośrednictwem strony tj.: zuop.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej także Systemem. Instrukcja korzystania z Systemu, zwana dalej także Instrukcją, jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Baza wiedzy". Pytania do SWZ lub prośbę o wyjaśnienia należy zadawać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do SWZ także drogą elektroniczną. Pytania należy kierować na adres przetargi@zuop.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą.
Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań, na strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami są udostępnione pod adresem: zuop.ezamawiajacy. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (tj. kwalifikowany podpis elektronicznym, podpis zaufany lub podpis osobisty).
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako „niejawny”. W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis. Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby podpisać ofertę podpisem zaufanym należy posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie plików.
W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00): Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223;
Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl;
E-mail: oneplace@marketplanet.pl
Szczegółowe wymagania techniczne techniczne zostały opisane w rozdziale VIII i XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych –
Przedsiębiorstwo Państwowe jako Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe osób zgłoszonych
przez Wykonawcę wskazane w dokumentacji postepowania.
Informacja dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę
Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu. Mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje Pani/Pana danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe,
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie specjalista ds. zamówień publicznych. Proszę je wysłać na adres:
przetargi@zuop.pl.
Dlaczego Pani/Pana dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie
będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią
inaczej).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 pkt. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i Których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór zamieszczony jest w
formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez
okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa;
Jakie mam Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
infolinia telefoniczna: 606-950-000), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: DAK.260.1.2023 Przetarg 1/obsługa wydarzeń/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wszystkich usług w ramach organizacji Wydarzeń na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji, pod względem logistycznym, w kraju oraz poza granicami RP wszelkich wydarzeń organizowanych w ramach działalności Zamawiającego, w szczególności: seminariów, konferencji, spotkań, szkoleń, konferencji internetowych oraz wizyt plenarnych i studyjnych, a także wystaw, stoisk informacyjnych i edukacyjnych, wydarzeń plenerowych oraz innych uwzględniających poniższy zakres.
W zakres kompleksowej organizacji logistycznej wydarzeń wchodzą w szczególności:
1) rezerwacja i najem sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz zapewnienie obsługi technicznej,
2) aranżacja i zapewnienie wyposażenia sal konferencyjnych,
3) zapewnienie materiałów szkoleniowych i konferencyjnych,
4) zapewnienie wyżywienia dla uczestników wydarzeń,
5) prowadzenie sekretariatu,
6) zapewnienie zakwaterowania dla uczestników wydarzeń,
7) organizacja spotkań w trybie konferencji stacjonarnych, hybrydowych i internetowych,
8) zapewnienie promocji wydarzenia poprzez m.in. plakat/baner elektroniczny, mailing, film promocyjny w formie zaproszenia na wydarzenie,
9) zapewnienie transportu osobowego oraz dostawczego,
10) zabezpieczenia wydarzenia od strony formalno-prawnej, medycznej, przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa uczestników wydarzenia i porządku w trakcie wydarzenia (ochrona osób);
11) zapewnienie obsługi zlecenia w tym, wyznaczenie osoby/osób do kompleksowej obsługi zlecenia wydarzenia pod względem prawidłowego jego przebiegu od momentu przyjęcia zlecenia do jego zakończenia w celu prawidłowej realizacji zlecenia (nie należy tu uwzględniać usługi koordynacji w miejscu wydarzenia realizowanej przez 1 osobę);
12) zapewnienie usługi koordynacji w miejscu wydarzenia;
13) zapewnienie innych usług w tym m.in. konferansjera, animatora, hostessy, przewodnika itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7) ustawy PZP do 30% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu usług będących
przedmiotem zamówienia podstawowego tj. świadczenie kompleksowych usług w ramach organizacji Wydarzeń na rzecz Zamawiającego, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, na warunkach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja stoiska informacyjnego podczas wydarzeń organizowanych na rzecz ZUOP

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000,00 złotych
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu wskazany w nie mogą spełniać wspólnie / łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium tzn. posiadać wymagane środki

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, wykonał należycie łącznie co najmniej:
1) 2 usługi organizacji wydarzenia, z których każda polegała na rezerwacji sal konferencyjnych oraz usługi wyżywienia (w każdej brało udział co najmniej 50 osób) o wartości brutto minimum 50 000 PLN każda oraz,
2) 2 usługi organizacji wydarzenia o charakterze plenerowym, w postaci aranżacji stoiska plenerowego, zapewnienia usługi transportu i wynajęcia animatorów na czas trwania imprezy o wartości brutto minimum 20 000 PLN każda
- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane oraz załączy dowody, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.
Zamawiający przedstawi wykaz w/w usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji w ramach umowy co najmniej 3 osoby, a każda z tych osób będzie posiadała łącznie następujące doświadczenie:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała przygotowanie i realizację co najmniej 2 wydarzeń, polegających na rezerwacji sal konferencyjnych oraz usług wyżywienia, a w każdym z nich udział brało co najmniej 50 osób, oraz
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała przygotowanie i realizację co najmniej 2 wydarzeń o charakterze plenerowym
Zamawiający przedstawi wykaz w/w osób usług wraz z podaniem imienia i nazwiska, doświadczenia oraz podstawy prawnej dysponowania osobą.
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu wskazany w nie mogą spełniać wspólnie / łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane doświadczenie nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium tzn. wykonał opisane usługi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;
Dowodami potwierdzającymi czy zamówienia zostały wykonane należycie są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SWZ.
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o wysokości co najmniej 150 000, 00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach
ustawy, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy.
2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 2 ustawy, z
uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana Umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w jednym z niżej wymienionych przypadków:
1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy; lub
2) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; lub
3) jeżeli konieczność zmiany Umowy w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy; lub
4) w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na realizację Umowy,
5) w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działanie nie wynika z winy którejkolwiek ze stron,
6) zmian wynikających z konieczności korekty wynikającej z oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
7) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 – w takim przypadku możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem epidemii, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy, przy czym zmiana Umowy może nastąpić jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę Umowy dowodów potwierdzających realny i obiektywny wpływ sytuacji epidemicznej na brak możliwości prawidłowej realizacji Umowy,
8) wystąpienia sytuacji związanej z wojną na Ukrainie w takim przypadku możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem wojny, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy, przy czym zmiana Umowy może nastąpić jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę Umowy dowodów potwierdzających realny i obiektywny wpływ wojny na brak możliwości prawidłowej realizacji Umowy,
[Klauzula waloryzacyjna – art. 436 pkt 4 Prawa zamówień publicznych]. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości marży, lub wynagrodzenia, w przypadku zmian zaistniałych w trakcie obowiązywania Umowy - szczegółowo opisanych we wzorze umowy - załącznik do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa ZUOP: https://zuop.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.