eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Wykonanie usługi w zakresie przeglądów konserwacyjnych,konserwacji, naprawy oraz napraw awaryjnych instalacji SSP, oddymiania,oświetlenia ewakuacyjnego w bud. adm. przez 41 BLSz. w DęblinieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi w zakresie przeglądów konserwacyjnych,konserwacji, naprawy oraz napraw awaryjnych instalacji SSP, oddymiania,oświetlenia ewakuacyjnego w bud. adm. przez 41 BLSz. w Dęblinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi w zakresie przeglądów konserwacyjnych,konserwacji, naprawy oraz napraw awaryjnych instalacji SSP, oddymiania,oświetlenia ewakuacyjnego w bud. adm. przez 41 BLSz. w Dęblinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60c719d3-c497-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 KONSERWACJA INSTALACJI PPOŻ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
obywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę Zakupową SMART PZP umożliwiającą
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie
przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nie mają tu
zastosowania okoliczności określone w art. 65 ust. 1, art. 66 i 69 ustawy Pzp).Platforma zakupowa SMART PZP jest dostępna pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania
informacji oraz dokumentów elektronicznych musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP
możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych
wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają
użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E
learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy SMART PZP wynosi 100 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Wykonanie usługi w zakresie przeglądów konserwacyjnych, konserwacji, naprawy oraz napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie”, NR SPRAWY 18/23/P" prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1.
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Szczegółowe informacje w Rozdziale 20 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje o ograniczeniach
stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18
ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Szczegóły w Rozdziale 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania przeglądów konserwacyjnych, konserwacji, naprawy oraz napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zakres usługi obejmuje: Przeglądy konserwacyjne, konserwacja, naprawy oraz naprawy awaryjne instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach nr 6, nr 7, nr 12, nr 109, nr 110, nr 115, nr 183, nr 192, nr 199, nr 204, nr 205, nr 216, nr 236, nr 244, nr 267, nr 299, nr 424, nr 426, nr 427, nr 430, nr 434, nr 435, nr 436, nr 438, nr 443, nr 444, nr 445, nr 446, nr 447, nr 448, nr 449, nr 450, nr 451 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko, budynek nr 1, bud. nr 2 Klikawa, budynek nr 63 Dęblin-Twierdza, budynek nr 1 Stawy, budynek nr 27 Stężyca, budynki nr 48,nr 49, nr 68, nr 71, nr 78, nr 80, nr 85, nr 99 w kompleksie Bezwola.3. Zamówienie nie jest podzielone części (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp).
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy zamówienia.
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp - Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonywania zamówienia, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia (w różnych kompleksach).Ok. 70% urządzeń SSP, oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego znajduje się w kompleksie 6051. Pozostałe 30 % jest w 5 kompleksach oddalonych. Podział na zadania spowodowałby wzrost kosztów realizacji przeglądów konserwacyjnych w kompleksach oddalonych, a także utrudniłby nadzór nad realizacją prac przez osoby z SOI.
4. Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej, maksimum 36 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości (na naprawy, naprawy awaryjne i zamontowane urządzenia, materiały) w pełnych miesiącach liczony od momentu od dnia podpisania protokołu odbioru usługi. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz :
a) Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1 do umowy);
b) Załącznik Nr 1a do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do umowy),
c) Załącznik Nr 7 - Projektowane postanowienia umowy.
Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.
Wykonawca winien dysponować 3 pracownikami w przeliczeniu na pełny etat posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385). Podmiot wykonujący usługę konserwacji i przeglądów konserwacyjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, musi posiadać ważny certyfikat kwalifikacyjny na montaż i konserwację zabezpieczeń przeciwpożarowych wydany przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – podstawa ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226.), obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385). a pracownicy zatrudnieni przez Podmiot powinni być w tym zakresie przeszkoleni.W terminie 2 dni od podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:

1) świadectw kwalifikacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 1 – 3 (trzech) pracowników w przeliczeniu na pełny etat;
2) certyfikat kwalifikacyjny na montaż i konserwację zabezpieczeń przeciwpożarowych wydany przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – podstawa ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji tj.(Dz.U. z 2020 r. poz. 226.), obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U z 2022 r. poz. 1385).
- pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 6 umowy.
6. Podwykonawstwo
6.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
6.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).7.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
- wszelkie czynności - polegające na wykonywaniu usługi w zakresie przeglądów, konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, napraw oraz napraw awaryjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

7.2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności polegające na wykonywaniu usługi w zakresie przeglądów, konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, napraw oraz napraw awaryjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 7.1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały opisane w SWZ (w załączniku nr 1 do SWZ). Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach Projektowanych postanowień umowy z prawa opcji.W ramach zamówienia opcjonalnego będą wykonywane naprawy awaryjne, wykraczające poza zakres określony w §1 Projektowanych postanowień umowy oraz zakupu części niezbędnych do usuwania awarii do przeznaczonego na ten cel limitu finansowego.1.1.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę sukcesywnie w ciągu okresu trwania niniejszej umowy.

Uzasadnienie ustanowienia terminu datą
Zamawiający ustanawia termin obowiązywania umowy datą 31.12.2023 r. z uwagi na konieczność zabezpieczenia bezpieczeństwa Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego. Ponadto termin 31.12.2023 r. wynika z faktu usuwania ewentualnych awarii i musi być świadczony przez cały rok w ramach jednej umowy przez jednego Wykonawcę, który daje gwarancję na świadczone usługi.
Z uwagi na obowiązujące procedury eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych, kart gwarancyjnych, konserwację, przeglądy konserwacyjne należy wykonać n/w terminach:

1.2. Konserwację i przeglądy konserwacyjne instalacji SSP Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminach:
1) pierwsza konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 15.05.2023 r.;
2) druga konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 15.07.2023 r.;
3) trzecia konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 15.10.2023 r.;
4) czwarta konserwacja i przegląd instalacji SSP - do 15.12.2023 r.

1.3. Konserwacje i przeglądy konserwacyjne instalacji detekcji gazów Gazex, w terminach:

1) pierwsza konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 15.05.2023 r.;
2) druga konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 15.07.2023 r.;
3) trzecia konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 15.10.2023 r.;
4) czwarta konserwacja i przegląd instalacji detekcji gazów - do 15.12.2023 r.

1.4. Konserwacje i przeglądy konserwacyjne instalacji oddymiania, należy wykonać raz w roku w terminie - do 30.07.2023 r.

1.5. Konserwacje i przeglądy konserwacyjne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, należy wykonać raz w roku w terminie – do 30.07.2023 r.
1.6. Naprawę urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

1.7. Naprawę awaryjną urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiania należy realizować od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
Po każdorazowym wykonaniu usługi, Wykonawca sporządzi szczegółowe sprawozdania z wykonanych prac, w formie protokołów, oddzielnie za każdy budynek (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

13.2. Zastrzeżenie możliwości skorzystania z prawa opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach Projektowanych postanowień umowy z prawa opcji.
13.3. Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
W ramach zamówienia opcjonalnego będą wykonywane naprawy awaryjne, wykraczające poza zakres określony w §1 Projektowanych postanowień umowy oraz zakupu części niezbędnych do usuwania awarii do przeznaczonego na ten cel limitu finansowego.
Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający może korzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej kwoty określonej w § 5 ust. 2 pkt b Projektowanych postanowień umowy tj. do kwoty 39 925,49 złotych brutto.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.
Zakupione części i materiały do usuwania awarii, nie mogą przekroczyć przeznaczonego limitu finansowego na kwotę brutto 34 704,90 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset cztery złotych 90/100) w okresie trwania umowy, po uprzednim fizycznym potwierdzeniu ilości roboczogodzin przez Zamawiającego oraz akceptacji każdego materiału i jego ceny, która nie może być wyższa od cen rynkowych, z zastrzeżeniem par5 ust. 15 projektowanych postanowień umowy (zał.7 do SWZ) . Zamawiający jest uprawniony do zakupu w/w części i materiałów od podmiotu trzeciego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy.
13.4. Okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji w ciągu 12 godz. od wystąpienia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem).
Podjęcie naprawy awaryjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin od telefonicznego zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Polegać będzie na znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyny awarii i sporządzeniu protokołu awarii.
Wykonawca przedstawi wstępną wycenę materiałów niezbędnych do usunięcia awarii w terminie 24 godz. od sporządzenia protokołu awarii, w celu jej akceptacji, w formie kosztorysu wykonanej usługi zawierającej całkowity koszt brutto usługi oraz części i materiałów, które nie mogą być wyższe od cen rynkowych. Zatwierdzenie przez Zamawiającego wstępnej wyceny będzie równoznaczne ze zleceniem wykonania naprawy. Roboczogodziny będą rozliczane na podstawie faktycznego czasu pracy potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole powykonawczym z wykonania usługi.
W przypadku nie zaakceptowania przesłanej przez Wykonawcę wyceny materiałów potrzebnych do usunięcia awarii, Zamawiający jest uprawniony do zakupu części i materiałów niezbędnych do napraw awaryjnych od podmiotu trzeciego.
Momentem rozpoczęcia naprawy awaryjnej jest godzina stawienia się u Zamawiającego w tym celu pracowników Wykonawcy, potwierdzona w dostępnych dla Wykonawcy dokumentach Zamawiającego w protokole powykonawczym z wykonania usługi.
W terminie 24 godzin (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zlecenia usługi naprawy awaryjnej Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia.
Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona potwierdzi dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację opcji.
Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w termie określonym § 4 ust 5 Projektowanych postanowień umowy. Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 Projektowanych postanowień umowy.
Szczegółowe informacje znajdują się rozdziale 3 ust. 13 SWZ oraz w Zał. 7 do SWZ -Projektowanych postanowień umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTERIUM WAGA %
1.
Cena brutto oferty:
- przeglądów, konserwacji, naprawy oraz części do naprawy i bieżących konserwacji SSP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego- waga 60 %
2. Okres gwarancji jakości (na naprawy, naprawy awaryjne i zamontowane urządzenia, materiały) w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru usługi - waga 30%
3. Cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych zrealizowanych w ramach prawa opcji- waga 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości (na naprawy, naprawy awaryjne i zamontowane urządzenia, materiały) w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru usługi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych zrealizowanych w ramach prawa opcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: II. Etap B – dokumenty składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
1. W zakresie potwierdzenia BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda przedstawienia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – (według wzoru – Załącznika Nr 5 do SWZ);
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust 4 ustawy Pzp nie wezwie dokumentów wskazanych w pkt 1.2., jeżeli Zamawiający możne je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (tj. w oświadczeniu składanym wraz z ofertą stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ).
1.3. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)
- zgodnie ze wzorem - Załącznik Nr 6/6a SWZ
W sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - dokumenty wymienione w pkt II.1.1, II.1.2., II 1.3. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik).
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt II.1.1, II.1.2., II 1.3. Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. II.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Szczegóły w Rozdziale 8 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy):
Stosownie do art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty w szczególności: informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego.
Brak w ofercie oświadczenia o oferowaniu materiałów, urządzeń o rozwiązaniach równoważnych oraz dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria..

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje materiały, urządzenia o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych określonych wyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, zgodności produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – we wskazanych tam normach) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Etap A – dokumenty składane wraz z ofertą
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty (Formularz ofertowy) – Załącznik Nr 1 do SWZ:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.
Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
a) oświadczenie, o których mowa w pkt I.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie brak podstaw wykluczenia (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
Ponadto składają:
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru - Załącznik Nr 3 do SWZ),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt I. 1 także:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ) lub inny środek dowody potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
b) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2a do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot udostepniający zasoby Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione)
2. pełnomocnictwo, w sytuacji gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
5) dowody - samooczyszczenie –- patrz Rozdział 6 SWZ (jeśli dotyczy);
6) przedmiotowe środki dowodowe – patrz Rozdział 8A (jeżeli dotyczy)
Szczegóły w Rozdziale 8 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp; oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP – (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.)

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 8 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z załącznika nr 7 do SWZ paragraf 11:
1. Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;
2) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;
3) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
4) zmiany Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych polegających na reorganizacji, z której będzie wynikało, iż obowiązki Zamawiającego przejmie inna jednostka organizacyjna resortu Obrony Narodowej na zasadach określonych w kc (cesja praw i obowiązków);
5) dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 2 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją umowy.
4. Jedna ze stron zobowiązana jest do wystąpienia z wnioskiem do drugiej ze Stron z określeniem uzasadnienia zmiany, propozycji zmiany wynagrodzenia oraz wykazania wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów.
a) Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy następować będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za każdy kwartał roku kalendarzowego.
b) Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może być złożony przez każdą ze stron wcześniej niż po upływie 100 dni kalendarzowych realizacji umowy, a każdy kolejny wniosek nie może być złożony wcześniej niż po 50 dniach kalendarzowych od daty ostatniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp;
c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowa c gdy wskaźnik, o którym mowa powyżej przekroczy 3% w stosunku do wysokości wskaźnika z kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Każda kolejna zmiana nastąpi w przypadku, gdy wskaźnik przekroczy 3% w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym nastąpiła ostatnia zmiana wynagrodzenia wykonawcy;
d) Wartość zmiany wynagrodzenia wykonawcy będą równa różnicy pomiędzy wysokością wskaźnika wskazanego w pkt. a) i 3% wskazanymi w pkt. c)
e) Wynagrodzenie Wykonawcy ulega waloryzacji od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu publikacji komunikatu Prezesa GUS - z uwzględnieniem postanowień pkt. b) i c).
f) Maksymalna zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć łącznie 15% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt a umowy.
Szczegóły w załączniku nr 7 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy paragraf 11

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w niniejszej SWZ dokumentami (załącznikami) należy umieścić na Platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
- wszelkie czynności - polegające na wykonywaniu usługi w zakresie przeglądów, konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, napraw oraz napraw awaryjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
7.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegół/ inf. odnośnie do wymogu zatrudniania określa SWZ oraz paragraf 12 Projektowanych postanowień umowy - zał. nr 7 do SWZ
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp). Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje
udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).Zamawiający nie
przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art. 121 ustawy Pzp (art.
281 ust. 2 pkt. 15 ustawy Pzp). Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej(szczegóły w rozdz. 3 SWZ)
Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań na podstawie art. 60 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 15 ustawyPzp). Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt15 ustawy Pzp)Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 8 ustawy Pzp). Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9 ustawy
Pzp).Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych (art. 84 ustawy Pzp).
Dodatkowo o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia na podstawie :
- art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.