eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003448244

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 1

1.5.2.) Miejscowość: Będzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bedzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bedzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90f551db-c3fa-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019871/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.mops.bedzin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mops-bedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wpostępowaniu o udzieleniu
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
aWykonawcamiodbywasię przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień.
Ofertę,oświadczenie, o którychmowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem
nieważności wformie elektronicznej lubwpostacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisemosobistym. Szczegółydotyczącekomunikacji zostały opisane w części XXV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bę-dzinie z siedzibą 42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 1,-
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
wsprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:• pod adresem
pocztyelektronicznej:iod@mops.bedzin.pl; • pisemnie na adres siedziby Administratora;- Pani/Pana
daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego cd.poniżej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługiust.
1ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznychdalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres, którywyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wsprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawiedziałania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej; - obowiązek podaniaprzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawyPzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:•
na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(1);• na
podstawie art. 16 RODO prawodo sprostowania Pani/Pana danych osobowych(2);• na podstawie art.
18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO(3); • prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.1)Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 75 PZP, w przypadku
korzystania przez osobę, której dane osobowe sąprzetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzieleniezamówienia.2) Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 76 PZP , skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe sąprzetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa wart. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników.3)Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP , w przypadku gdy wniesienie
żądania dotyczącego prawa, októrym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowychzawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U15/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Będzin.
Adresaci:
• dzieci do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osoby dorosłe niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniami wymienionymi powyżej, zgodnie z art 5 i art 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Osoby te będą wspierane w wykonywaniu codziennych czynności oraz w codziennym funkcjonowaniu w życiu społecznym.
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
2.1. Świadczenie ww. usług odbywać się będzie w max ilości:
- 4 890 godzin w okresie trwania umowy.
2.2 W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
- prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług (karta realizacji usług zał. nr 9 do Programu) ,
- prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta/udostępnionego przez osobę trzecią w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu (zał. nr 10 do Programu),
- prowadzenia ewidencji biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu ( zał. nr 10 a do Programu),
- świadczenia usług sumiennie i starannie w wymiarze i zakresie określonym przez Zamawiającego
- informowania Zamawiającego o konieczności stałego lub czasowego zawieszenia lub ograniczenia usług asystenta oraz o wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących osoby objętej wsparciem.
Szczegółowy opis zawarto w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość lat doświadczenia zawodowego osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia minimum 8 osób, każda z osób musi posiadać:
- zawód asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 poz. 184, z późn. zm.),
lub
- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medycznego, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub
- co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
oraz
- odpowiednie predyspozycje osobowościowe, kompetencje personalne i społeczne tj.: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność samoorganizacji, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, asertywność.
Żadna z osób nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277d KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany
Umowy
dopuszczalne
będą
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych,w tym art. 455ust.1 oraz ust.2 tej ustawy oraz określonych w Umowie. Szczegółowe
informacje na temat zmian umowy zostały opisane w
projektowanych postanowieniach umownych
stanowiących załącznik
do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówieńpublicznych dostępnej pod adresem https://mops-bedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.