eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Dostawa wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego w budynku Collegium InventorumOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego w budynku Collegium Inventorum

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKA UCZELNIA PAŃSTWOWA IM.ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120073552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Maksymiliana Kolbego 8

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 842 98 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.rektora@uczelniaoswiecim.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego w budynku Collegium Inventorum

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c82a190-c4b1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140582/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie pracowni dietetyki w meble i sprzęt

1.2.2 Wyposażenie pracowni biochemicznej

1.2.3 Wyposażenie sali kształcenia praktycznego w dygestorium

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/muposwiecim/public/postepowanie?postepowanie=43767025

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/muposwiecim

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10. 8 Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
10. 9 Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
10. 10 Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
10. 11 Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
10. 12 W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: oferty.dzp@uczelniaoswiecim.edu.pl (nie dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia).
10. 13 Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
10. 14 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
10. 15 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: 1/2023.
10. 16 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
10. 17 Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
10. 18 Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu , nie jest widoczny/a dla zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem 29 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdziałem 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 140860,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. 1 Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w budynku Collegium Inventorum
Zamówienie zostało podzielone na części:
3.1.1. Część 1: Wyposażenie pracowni dietetyki w meble i sprzęt - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4a do SWZ.
3. 2 Miejsce dostawy: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 w Oświęcimiu) - budynek Collegium Inventorum.
3. 3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
3. 4 Wykonawca dokona wniesienia, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zmawiającego z zakresu działania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w stopniu gwarantującym poprawną eksploatację przedmiotu zamówienia przez ten personel jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu.
3. 5 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (czas podjęcia reakcji serwisowej max 24 godziny). Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, instrukcje w polskiej wersji językowej.
3. 6 W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3. 7 W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 102 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
3. 8 Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 103122,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39181000-4 - Stoły laboratoryjne

39141300-5 - Szafy

39131000-9 - Regały biurowe

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

39141200-4 - Blaty

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

42912320-1 - Aparatura odpowietrzająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18. 1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) „Cena” brutto (C) – waga kryterium max 60 pkt.
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 60
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Cx – cena brutto oferty badanej

2) ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi ” (G) – waga kryterium max 40 pkt
a) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 48 miesięcy i więcej– 40 pkt
b) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 42 miesięcy – 30 pkt
c) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy – 20 pkt
d) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 30 miesięcy – 10 pkt
e) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy – 0 pkt

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych
w kryterium cena – (C), okres gwarancji jakości i rękojmi (G) czyli: W= C + G

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
18. 2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów na podstawie ww. kryteriów.
18. 3 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18. 4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
18. 5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. 1 Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w budynku Collegium Inventorum
Zamówienie zostało podzielone na części:
Część 2: Wyposażenie pracowni biochemicznej- szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4b do SWZ
3. 2 Miejsce dostawy: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 w Oświęcimiu) - budynek Collegium Inventorum.
3. 3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
3. 4 Wykonawca dokona wniesienia, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zmawiającego z zakresu działania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w stopniu gwarantującym poprawną eksploatację przedmiotu zamówienia przez ten personel jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu.
3. 5 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (czas podjęcia reakcji serwisowej max 24 godziny). Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, instrukcje w polskiej wersji językowej.
3. 6 W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3. 7 W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 102 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
3. 8 Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
.

4.2.5.) Wartość części: 13732,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39181000-4 - Stoły laboratoryjne

39141200-4 - Blaty

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39131000-9 - Regały biurowe

39141300-5 - Szafy

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18. 1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) „Cena” brutto (C) – waga kryterium max 60 pkt.
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 60
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Cx – cena brutto oferty badanej

2) ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi ” (G) – waga kryterium max 40 pkt
a) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 48 miesięcy i więcej– 40 pkt
b) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 42 miesięcy – 30 pkt
c) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy – 20 pkt
d) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 30 miesięcy – 10 pkt
e) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy – 0 pkt

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych
w kryterium cena – (C), okres gwarancji jakości i rękojmi (G) czyli: W= C + G

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
18. 2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów na podstawie ww. kryteriów.
18. 3 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18. 4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
18. 5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. 1 Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w budynku Collegium Inventorum
Zamówienie zostało podzielone na części:
3.1.3. Część 3: Wyposażenie sali kształcenia praktycznego w dygestorium- szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4c do SWZ.
3. 2 Miejsce dostawy: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 w Oświęcimiu) - budynek Collegium Inventorum.
3. 3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
3. 4 Wykonawca dokona wniesienia, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zmawiającego z zakresu działania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w stopniu gwarantującym poprawną eksploatację przedmiotu zamówienia przez ten personel jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu.
3. 5 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (czas podjęcia reakcji serwisowej max 24 godziny). Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, instrukcje w polskiej wersji językowej.
3. 6 W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3. 7 W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 102 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
3. 8 Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 24005,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42912320-1 - Aparatura odpowietrzająca

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39141300-5 - Szafy

39131000-9 - Regały biurowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18. 1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) „Cena” brutto (C) – waga kryterium max 60 pkt.
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 60
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Cx – cena brutto oferty badanej

2) ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi ” (G) – waga kryterium max 40 pkt
a) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 48 miesięcy i więcej– 40 pkt
b) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 42 miesięcy – 30 pkt
c) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy – 20 pkt
d) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 30 miesięcy – 10 pkt
e) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy – 0 pkt

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych
w kryterium cena – (C), okres gwarancji jakości i rękojmi (G) czyli: W= C + G

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
18. 2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów na podstawie ww. kryteriów.
18. 3 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18. 4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
18. 5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5. 2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej –
a) część 1: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ
b) część 2: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ;
c) część 3: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ

5. 3 Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. 4 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. 6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. 7 Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca, o którym mowa w ust. 7. 2 przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w ust. 7.6. pkt 1) SWZ.
7. 8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.6 pkt składa , dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7. 9 Dokument, o którym mowa w ust. 7.8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. 10 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.6 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 7.9 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. 1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców osobno.
2) Formularz z opisem przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 4 do SWZ).
7. 2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.1 pkt 1 .
7. 3 W przypadku o którym mowa w ust. 7.2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.
7. 4 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. 5 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien wymienić podwykonawców w oświadczeniu stanowiącym – (załącznik nr 2 do SWZ);
7. 6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9. 1 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. 2 Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
9. 3 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale 11 SWZ;
b) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.6 pkt 1) SWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;
c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;
d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
9. 4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

27. 1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
27. 2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
27. 3 Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.
27. 4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
27. 5 Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
27. 6 Przyjęcie postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.
27. 7 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 Pzp.
27. 8 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2) w przypadku konieczności przesunięcia terminu z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy.
3) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji określonego sprzętu/wyposażenia, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji. W takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z oferty przetargowej. Zaistnienie takiej sytuacji może być również podstawą do aneksowania terminu realizacji umowy.
4) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym zmiana stawki podatku VAT).
5) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę,
6) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
7) Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy , zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/muposwiecim

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.