eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Budowa spopielarni oraz dostawa kompletnej technologii spalarni poprzez montaż i uruchomienie pieca kremacyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniamiOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa spopielarni oraz dostawa kompletnej technologii spalarni poprzez montaż i uruchomienie pieca kremacyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790007148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suwalska 38

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876102525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dm@puk.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.puk.elk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa spopielarni oraz dostawa kompletnej technologii spalarni poprzez montaż i uruchomienie pieca kremacyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3821aa3a-c4ad-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037579/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa spopielarni z wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pukelk.ezamawiajacy.pl/pn/pukelk/demand/105829/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://pukelk.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja".
b)Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Ogólne zasady korzystania z Platformy,

zgłoszenie do postępowania w celu złożenia oferty lub innych dokumentów postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do : https://pukelk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w PUK sp. z o. w Ełku ul. Suwalska 38;
b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PUK Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w PUK sp. z. o. o. w Ełku za pomocą adresu e-mail: kadry@puk.pl.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia: Budowa spopielarni z dwoma podziemnymi zbiornikami na gaz o poj.6400 l, zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej oraz dostawa kompletnej technologii spalarni poprzez montaż i uruchomienie pieca kremacyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami.
Znak sprawy: PUK/ELK/3/614/2023

prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 ust. 1.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa PZP";
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku po-stępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUK/EŁK/3/614/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa spopielarni z dwoma podziemnymi zbiornikami na gaz o poj.6400 l, zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej oraz dostawa kompletnej technologii spalarni poprzez montaż i uruchomienie pieca kremacyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami.

1. Budowa obiektu :
1.1. Parterowy budynek spopielarni wznoszony w tradycyjnej technologii murowanej ze stropem żelbetowym i drewnianą konstrukcją dachu kopertowego – stan wykończony, przystosowany i przygotowany do montażu pieców według decyzji inwestora.
1.2. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego z dwoma podziemnymi zbiornikami o pojemności
łącznej 12.8 m3 (2x6.4m3) z parownikiem elektrycznym, reduktorem i innymi instalacjami i urządzeniami zewnętrznymi przewidzianymi w projekcie,
1.3. Przyłącza i instalacje zewnętrzne związane z budynkiem, w tym: wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczne.
1.4. Drogi, place manewrowe i urządzenie terenu inwestycji,
1.5. Instalacje wewnętrzne, w tym: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, gazu z
kotłem gazowym, instalacja grzewcza, klimatyzacja w dwóch pomieszczeniach, wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej, elektryczne (w tym między innymi: przeciwporażeniowe,
odgromowe, teletechniczne, oświetlenia awaryjnego).
1.6. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
1.6. Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie obiektu do odbioru


- niezbędne próby techniczne i badania na etapie realizacji robót (wszelkie próby techniczne instalacji, badanie stopnia zagęszczenia gruntu pod nawierzchnie utwardzone itp.),
- przywróci do stanu sprzed realizacji wszelkie zniszczone lub naruszone w czasie budowy istniejące składniki majątkowe (drogi, chodniki, nawierzchnie trawiaste, urządzenia terenowe, budowle, itp.),


Lokalizacja inwestycji: obręb 0003 Bartosze, dz. ewid. nr: 134/1, 134/2, 134/3 (teren Cmentarza Komunalnego w Bartoszach gm. Ełk).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownię Projektową PLANER s.c. z siedzibą w Ełku przy ul. Nadjeziornej 1C, na którą składają się:
- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Projekt Architektoniczno-Budowlany
- Projekt Techniczny.

Projekt inwestycji został zatwierdzony i posiada ważne pozwolenie na budowę.

2. Dostarczenie kompletnej technologii spalarni poprzez montaż i uruchomienie pieca kremacyjnego wraz niezbędnymi urządzeniami.

Najważniejsze składniki zestawu:
2.1. .Piec kremacyjny.
2.2. Urządzenie załadowcze trumny.
2.3. Wózek do transportu trumny z karawanu do urządzenia załadowczego, - 3 szt
2.4. Narzędzia do wydobycia prochów z pieca,
2.5. Stół do chłodzenia prochów,
2.6. Urządzenie do rozdrabniania prochów,
2.7. Narzędzie do separacji magnetycznej elementów metalowych,
2.8. Urny techniczne do przenoszenia prochów między urządzeniami.

2.2.. Piec kremacyjny zasilany gazem LPG ze zbiorników zgodnie z projektem budowlanym. Piec powinien zmieścić się w budynku zaprojektowanym jako spopielarnia. Piec powinien umożliwić kremację 4 ciał o masie średnia 120 kg (brutto z trumną) w ciągu jednej 10 godzinnej zmiany. System powinien być wyposażony w układ podtrzymania zasilania pozwalający na dokończenie kremacji w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym obiektu.

2.3..Urządzenie powinno być wyposażone w system pozwalający na załadunek trumny i zamknięcie drzwi do pieca nawet w przypadku awarii.

2.4. W skład dostawy oprócz pieca wchodzą niezbędne urządzenia służące do przeprowadzenia
kremacji od rozładunku trumny do wydania urny klientowi. Urządzenia powinny umożliwić
wykonanie kremacji jednemu pracownikowi.

2.5. Zadanie obejmuje również:
- uruchomienie linii kremacyjnej i oddanie do eksploatacji,
- przeszkolenie w zakresie obsługi załogi Zamawiającego,
- serwis producenta obecny podczas pierwszej kremacji, przeprowadzanej przez personel Zamawiającego,
- przekazanie czytelnej instrukcji obsługi i serwisu urządzeń w języku polskim
- przygotowanie dokumentacji zgłoszenie instalacji do odpowiedniego organu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium Waga
Cena brutto 60
Gwarancja obiektu 20
Gwarancja pieca i urządzeń 20
1.1. Kryterium Cena (Wc)
Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów - przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
Wc = Cn/Cp x 60
Cn - najniższa oferowana cena
Cp - cena oferty porównywanej
Wc - wynik

1.2. Kryterium Gwarancja obiektu budowlanego (Wgb)
Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia powyżej 24 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 20 - okres oferowanej gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.
Sposób punktacji za okres gwarancji:
Wgb = Gp/Gn x 20

Gp- okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj. 24 miesięcy
Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 24 miesięcy
Wgb - wynik

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 24 -miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja udzielona na 60 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 60 miesięcy.
Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji to 24 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego, oferta z gwarancją poniżej 24 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
1.3. Kryterium Gwarancja pieca i urządzeń (Wgp)
Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia powyżej 24 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 20 - okres oferowanej gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.
Sposób punktacji za okres gwarancji:
Wgp = Gp/Gn x 20
Gp- okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj. 24 miesięcy Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 24 miesięcy Wg - wynik

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 24 -miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja udzielona na 60 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 60 miesięcy.
Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji to 24 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego, oferta z gwarancją poniżej 24 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

2. Wynik
Oferta, która uzyska największą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
W= Wc+Wgb+ Wgp

W - wynik punktowy oferty
Wc - wynik punktowy w kryterium ceny
Wgb - wynik punktowy w kryterium gwarancji obiektu
Wgp- wynik punktowy w kryterium gwarancji pieca i urządzeń

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja obiektu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja pieca kremacyjnego i urządzeń

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał należycie:
- w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
• dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę lub/i przebudowę, lub/i rozbudowę budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 200.000,00 PLN brutto każda;
- w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
• jednej dostawy pieca kremacyjnego, o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców) do oświadczenie (Załącznik 2), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian określonych w § 13 ust.1 i ust. 2 wzoru umowy, muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 455 ust.1. pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:
2.1 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w
następujących okolicznościach:
2.1.1. w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego.
2.1.2. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót.

2.2 Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku:

2.2.1. wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych,
2.2.2. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót,
2.2.3. postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,
2.2.4. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,
2.2.5. wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy,
2.2.6. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.
2.3 Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się pod warunkiem że łączna wartość zmian będzie mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy oraz nie spowoduje zmiany ogólnego charakteru umowy, w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych.
2.4. Wartość robót dodatkowych lub zamiennych zostanie określona na podstawie kosztorysu.
2.5. W sytuacji zmniejszenia zakresu prac określonych w kosztorysie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość tych robót. Wykonawca nie może wnieść żadnych roszczeń w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pukelk.ezamawiajacy.pl/pn/pukelk/demand/105829/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.