eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Przebudowa drogi gminnej w m. KrzanOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kościan

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050586

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 15

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminakoscian.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98cabb88-9b08-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025230/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051195

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2480670,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja drogowa obejmuje przebudowę drogi gminnej klasy D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do początku zwartej zabudowy
miejscowości Krzan. Długość odcinka do przebudowy wynosi 1050 m.
W ramach zadania należy również przebudować skrzyżowanie z drogą
gminna do Kokorzyna a także przebudować istniejące zjazdy na drogi boczne, pola oraz do posesji.
Nawierzchnię jezdni należy wykonać jako bitumiczną o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami a w terenie zabudowy m. Krzan należy wykonać przekrój uliczny jezdni z jednostronnym chodnikiem.
Woda opadowa i roztopowa zostanie odprowadzona powierzchniowo do rowów przydrożnych.
Istniejące rowy należy przebudować i odtworzyć oraz należy przebudować istniejące przepusty pod drogą i pod zjazdami w linii rowów.
Przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm,
- warstwa podbudowy z AC22P gr. 8 cm,
- warstwa podbudowy ( górna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 13 cm,
- warstwa podbudowy (dolna) z mieszanki niezwiązanej z recyklingu stabilizowana mech. gr. 12 cm,
- warstwa wzmocnionego podłoża.

W ramach inwestycji należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 14 drzew i 500 krzewów zgodnie z przedmiarem uzupełniającym do zadania.

W ramach inwestycji należy wykonać prace na istniejącej sieci wodociągowej:
- wymiana węzła wodociągowego
zgodnie z przedmiarem uzupełniającym do zadania oraz załącznikiem graficznym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2645952,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3193417,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2645952,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.3) Ulica: Parzniewska

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy niebitumiczne, roboty brukarskie, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2645952,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.