eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno i Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin - Lipnik - CzerminOgłoszenie z dnia 2023-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno i
Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik – Czermin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kępiński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854671

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 78 28 900

1.5.8.) Numer faksu: 62 78 28 901

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatkepno.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkepno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno i
Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik – Czermin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e17d7bb0-c49d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048126/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej 5677P w zakresie chodnika poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno

1.1.5 Remont drogi powiatowej 5601 P Bralin-Lipnik –Czermin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 p.z.p podmiotowe środki dowodowe ,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych o formatach danych. Ofertę a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Wykonawcy przekazują:
Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego (od godz.7:30 do 15:30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w infor-macji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Kępińskiego
• jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. +48 62 78 28 982, 501 646 476 *
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego:
Odcinek nr 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno
Odcinek Nr 2 Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik – Czermin”
• prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji ,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy pzp. ”,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzie-lenie zamówienia,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, powstałe informacje zawiera SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AB.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:„ Przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego:
Odcinek nr 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno
Odcinek Nr 2 Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik – Czermin
1.1 Odcinek Nr 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno
Podstawowy zakres obejmuje miedzy innymi:
1) przebudowę nawierzchni jezdni Nr 5677 P z poszerzeniem z ok. 5,0-5,1 m do szerokości 5,5 m,
2) przebudowa chodnika w ciągu,
2) poszerzenie istniejącego chodnika do szerokości 2,00 m .
3 przebudowę nawierzchni istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną ,
4) budowę nowego chodnika o nawierzchni bitumicznej o długości ok 64 m w celu połączenia istniejącego chodnika biegnącego przez miejscowość Kierznio z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym nad drogą ekspresową S8*,
5) budowę ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej o szerokości 20 cm wzdłuż przebudowywanego chodnika,
6) przebudowę istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną ,
7) przebudowa istniejących zjazdów gruntowych na nawierzchnię bitumiczną,
8) budowa jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 mb,
9) przebudowa istniejących zjazdów publicznych o nawierzchni betonowej kostki brukowej oraz gruntowej na nawierzchnię bitumiczną ,
10) przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami,
11) odmulenie, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów,
12) przebudowa istniejących wpustów deszczowych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
13) zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych, energetycznych,
14) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w rejonie projektowanego przejścia dla pieszych,
Długość odcinka – 359,74 mb
Klasa drogi ( sd) – Z
Szerokość pasa ruchu ( sd) – 5,5 mb
Dokumentacja techniczna na powyższe zadane została wykonana przez: MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś
ul. Jasna 5/38, 63-604 Baranów .
Na powyższe zadanie została wydana Decyzja nr 308/2022 Starosty Kępińskiego z dnia 4 lipca 2022
1.2 Odcinek Nr 2 Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik – Czermin
Podstawowy zakres obejmuje miedzy innymi:
1)Remont nawierzchni jezdni nr 5601 P na całej długości z podziałem na wykonanie:
• remontów kompleksowych nawierzchni
• remontów cząstkowych,
• remont jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb z warstwy 10cm kamienia
łamanego frakcji 0/31 mm,
• oczyszczenie istniejących rowów.
2) W ramach remontu kompleksowego:
na odcinkach o szerokości 5mb zakładane jest wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4cm,
następnie skropienie emulsją i ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 6cm,.
3)Remont cząstkowy zostanie wykonany na odcinkach drogi o szerokości 7 mb.
Długość odcinka – 2596 mb,
klasa drogi (si)- L ,
Szerokość pasa ruchu (si)- 2,5-3,5mb
Dokumentacja techniczna na powyższe zadanie została wykonana przez: Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kozioł,
ul. Chopina 29, 63-600-Kepno
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia został określony został w załącznikach do SWZ:
1) Projekty budowlane (załącznik nr 9 do SWZ),
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SWZ)
3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do swz stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11 do SWZ),
4)Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane w następujący sposób:
1) cena oferty (brutto) Waga 60 %
A
C = *100 pkt x 60%
X
gdzie:
C – liczba punktów oferty
A – najniższa cena brutto ze złożonych ofert
X – cena ocenianej oferty brutto
2) Okres gwarancji jakości – waga 40%. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów i tak:
Za okres gwarancji obejmujący 36 – miesięcy - 0 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 42 – miesięcy - 10 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 48 – miesięcy - 20 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 54 – miesięcy - 30 pkt
Za okres gwarancji obejmujący 60 – miesięcy – 40 pkt

Liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem: P= C+G
gdzie:
P- suma punktów wg przyjętych kryteriów
C- liczba punków za kryterium cena
G- liczba punktów za kryterium okres gwarancji


Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakosci

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej od 1-2 robót budowlanych polegające na: Budowie, przebudowie lub remoncie drogi o
nawierzchni asfaltowej o wartości łącznej 1.500.000,00 zł brutto – ( słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 ), które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. (Załącznik Nr 4 do SWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy musza spełnić łącznie.
b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia [które będą nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót określonych w niniejszej SWZ. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej:
kierownik budowy – wymagania (pełniący funkcję koordynatora wszystkich prac) w specjalności inżynieryjnej drogowej z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń lub (odpowiadające równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami jako kierownik budowy/ kierownik robót drogowych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5do SWZ.
Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze zm ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220)).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy muszą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020r. poz.1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty .
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych prze nie czynności oraz informacja podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 5 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Nr 3 SWZ.
Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jego aktywami nie zarządza likwidator lub sad, nie zawarł układu z z wierzycielami, jego działalność nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wy-daje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2(powyżej)zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia, których mowa w. ww4 pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP S.A.O/ Kępno nr rachunku 24 1020 2212 0000 5702 0372 5900. z dopiskiem „Wadium na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno” oraz Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik –Czermin’’
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kępiński, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno .
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprze-rwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia o których mowa w pkt. X SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak postaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych a mianowicie: wystąpienia opadów deszczu nawalnego, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, powodującego całkowite zalanie wykopów lub robót ziemnych, niskie temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby powodujące wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, opady śniegu powyżej 15 cm grubości pokrywy, a także skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane warunki atmosferyczne powodujące ich wstrzymanie z tym, że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które Wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty –cykl pór roku).
b) wystąpienie okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenia i okoliczności, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej,
c) wystąpienie wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających powadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, itp.
e) żądanie wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
f) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy( powodujących konieczność jego wydłużenia),
2)Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robót:
a) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np: wykonanie robót zamiennych, konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych lub technicznych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego,
c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego,
3) Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w § 4 ust. 3 umowy, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne kwalifikacje, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji warunków zamówienia.
b) zmiana osób na stanowisku inspektora nadzoru wymienionych w § 4 ust. 3 umowy
4) Zmiany podwykonawców:
a) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
pozostałe informacje w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2018 o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium( jeżeli wymaga wniesienia)
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.