eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › 10/PA/2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmujących remonty elewacji budynków zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
10/PA/2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmujących remonty elewacji budynków zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090458507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-011

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.adm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090458507

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1

1.11.4.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.11.5.) Kod pocztowy: 85-011

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

10/PA/2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmujących remonty elewacji budynków zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb64ce76-c48c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji, oświadczeń oraz dokumentów, w tym podmiotowych środków dowodowych, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. 2020r. poz.344 z późniejszymi zmianami), za pośrednictwem platformy zakupowej Pełnomocnika Zamawiającego dostępnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XIV i Rozdziale XVIII.
4. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail:
zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Ofertę z załącznikami Wykonawca może złożyć wyłącznie za
pośrednictwem platformy zakupowej.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje, w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do złożenia
podmiotowych środków dowodowych itp. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie, w zakładce dedykowanej postępowaniu, w sekcji „Wiadomości-komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy, za pośrednictwem zakładki „Wiadomości-wiadomości prywatne”.
10. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informatycznego zamieszczone są w rozdziale XIV i XV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/PA/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzmocnienia konstrukcji ścian konstrukcyjnych budynku frontowego przy ul. Toruńskiej 110 w Bydgoszczy (działka nr 9/1, obręb 162) wg Ekspertyzy budowlanej z sierpnia 2022 r. wraz z remontem wszystkich elewacji ww. budynku uwzględniającego poniższe roboty:
- remont elewacji frontowej z odtworzeniem detali wystroju architektonicznego,
- remont elewacji szczytowych i tylnej ,
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ściany frontowej i ścian szczytowych,
- wymiana obróbek blacharskich na elewacji frontowej uwzględniający gzymsy i parapety oraz wymiana dachowych obróbek blacharskich w zakresie wszystkich elewacji ( gzymsy dachowe i attyka),
- remont elewacji w pasie podokiennym z zastosowaniem tynku renowacyjnego,
- renowacja drzwi wejściowych do budynku w elewacji frontowej,
- renowacja stolarki okiennej w złym stanie technicznym w elewacji frontowej,
- wykonanie opaski przy budynku na terenie nieruchomości Toruńska 110,
- naprawa tynku na kominach wraz z ich malowaniem w kolorze zgodnym z ustalonym kolorem elewacji.
W załączniku nr 7 do SWZ znajdują się materiały pomocnicze, z którymi Wykonawca winien się zapoznać przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzmocnienia konstrukcji ściany murowanej od podwórza w budynku frontowym przy ul. Toruńskiej 72 w Bydgoszczy (dz. nr 108/3, obręb 150) wg Ekspertyzy budowlanej z sierpnia 2022 r. ( w szczególności pkt.5 ) wraz z remontem elewacji frontowej ww. budynku uwzględniającego obowiązki wynikające z postanowień Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 11.07.2022r. oraz poniższe roboty:
- remont elewacji frontowej z odtworzeniem detali wystroju architektonicznego,
- remont elewacji szczytowej wschodniej od strony budynku przy ul. Toruńskiej 74,
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ściany frontowej,
- wymiana obróbek blacharskich na elewacji frontowej uwzględniający gzymsy i parapety oraz wymiana dachowych obróbek blacharskich w zakresie elewacji frontowej ( gzymsy dachowe i attyka) i w zakresie elewacji szczytowej wschodniej,
- remont elewacji w pasie podokiennym z zastosowaniem tynku renowacyjnego,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku w elewacji frontowej,
- renowacja stolarki okiennej w złym stanie technicznym w elewacji frontowej,
- naprawa tynku na kominach wraz z ich malowaniem w kolorze zgodnym z ustalonym kolorem elewacji.
W załączniku nr 8 do SWZ znajdują się materiały pomocnicze, z którymi Wykonawca winien się zapoznać przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej:
* jedną dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą remontu elewacji budynku lub termomodernizacji budynku
b) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności tj.:
* jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
UWAGA:
osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania powyższego warunku powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wykonawców (osób) zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 uPZP
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art.108 ust.1 pkt. 3, 4, 5, 6 oraz art.109 ust.1 pkt 5 i 7 ustawy PZP. Wzór oświadczenia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia na podstawie art.274 ust.1 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (budowlanych), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców (wzór załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to potwierdza odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty, inne niż oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli zamawiający przewiduje podmiotowe środki dowodowe), składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zgodnie z art.117 ust.3 uPZP w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, dołączają dodatkowo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ (podstawa prawna art.117 ust.4 uPZP).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” wpisują dane dotyczące wszystkich podmiotów (wykonawców), które ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia zostało uregulowane w art.58-60 ustawy PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy). Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art.455 Pzp oraz w sposób, w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.58 ust.1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej jeden egzemplarz projektu budowlano-wykonawczego robót wraz z inwentaryzacją budowlaną - w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. W terminie 10 dni od daty otrzymania projektu budowlano-wykonawczego robót Zamawiający zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji.
3. W terminie 10 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie pisemnej dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust. 3.
4. Wykonawca niezwłocznie, w każdym zaś razie nie później niż w ciągu 7 dni od akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć do WAB (UM) kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa).
5. Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę (wykonanie robót), w tym składać na żądanie organu stosowne wyjaśnienia, uzupełniać ewentualne braki, tak by zapewnić uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami (w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD) w terminie 75 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego robót.
6. W tym samym terminie 75 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej całość dokumentacji (z uwzględnieniem wszelkich uzupełnień i poprawek dokonywanych w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę), o której mowa w Rozdziale V (Opis przedmiotu zamówienia) ust.2 pkt 2-6.
2) Zamawiający informuję, że na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji a Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3) Zaleca się aby osobą składającą ofertę była osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Zamawiający informuje, że adres e-mail podany przez wykonawcę na platformie zakupowej przy składaniu oferty będzie jedynym, na który zamawiający będzie prowadził wszelką komunikację z wykonawcą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.