eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastko › Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.Ogłoszenie z dnia 2023-03-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewelina.jacecko@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bef3cefd-c32c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024569/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/um_miastko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/um_miastko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisem w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIiGP.271.3.2023.EJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie:
1) drogi gminnej Słosinko – Domanica dz. nr 413 obręb Słosinko, łączna długość przebudowy wg. dokumentacji projektowej wynosi 250 mb. Roboty budowlane obejmują wykonanie jezdni o szerokości 3,0 m o nawierzchni mineralno – bitumicznych wraz z utwardzeniem poboczy;
2) drogi gminnej w Chlebowie dz. nr 457/1 obręb Chlebowo, łączna długość przebudowy wg. dokumentacji projektowej wynosi 576 mb. Roboty budowlane obejmują wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznych, nawierzchni chodnika wraz z zjazdami z kostki betonowej;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria, tj.: cena oferty i okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w sposób opisany w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie:
1) drogi gminnej w Kamnicy dz. nr 89/1, 90/5, 90/6, 170 obręb Kamnica. Roboty budowlane obejmują wykonanie kanału technologicznego oraz zabezpieczenie i usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną operatora Orange Polska S.A. nawierzchni drogi, chodnika, miejsc parkingowych z kostki betonowej i poboczy z kruszywa łamanego;
2) drogi gminnej w Piaszczynie dz. nr 61/2 i 62 obręb Piaszczyna, łączna długość przebudowy wg. dokumentacji projektowej wynosi 250 mb. Roboty budowlane wg. dokumentacji projektowej obejmują wykonanie jezdni z nawierzchni z kostki betonowej szarej, poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m z miejscowymi zwężeniami, zjazdy oraz dojścia do posesji, modernizację przepustu, utwardzenie nawierzchni wokół przepompowni, przestawienie istniejących słupków drewnianych i donic, budowy oświetlenia drogowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria, tj.: cena oferty i okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w sposób opisany w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na budowie, przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż:
- dla Części 1 zamówienia: 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych);
- dla Części 2 zamówienia: 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),
na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wartość robót budowlanych nie może być niższa niż suma wymaganych wartości robót budowlanych dla wszystkich części wskazanych w ofercie.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie, przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający na podstawie art. 97 ust. 1 Pzp żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium dla każdej wskazanej części zamówienia w kwocie po 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572);
4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego -
PKO Bank Polski SA 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu.
Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w poz. 3 pkt 1-4 swz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w poz. 3 pkt 1-4 swz, musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązuje Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
5.Wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje odrzucenie oferty.
6.Zwrot wadium
6.1. Zamawiający zwróci wadium w okolicznościach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 Pzp;.
6.2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;
7. Zatrzymanie wadium
7.1. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI poz. 1 swz, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika podział realizacji przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców.
4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
1) Przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest:
a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych odsłonięte zostaną nie zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji
projektowej urządzenia podziemne lub inne przeszkody techniczne, które wywołały sytuację kolizyjną uniemożliwiającą kontynuację robót do czasu jej usunięcia, wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędnych do usunięcia wyżej opisanych przyczyn wstrzymania robót,
b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót spowodowane np. koniecznością zmian rzędnych posadowienia określonych elementów w dokumentacji projektowej, okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami atmosferycznymi uniemożliwiającymi
realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały;
d) nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach, za które Wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowaną przez
Wykonawcę wydłużoną ilość dni oczekiwania na dostarczenie zamówionych wyrobów z uwzględnieniem niezbędnego czasu na wykonanie prac montażowo-budowlanych,
e) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, do której zalicza się m.in. klęski żywiołowe, embarga, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, w tym dostosowanie się do zarządzeń, zakazów lub wiążących rekomendacji ze
strony organów państwowych dotyczących ochrony zdrowia publicznego w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 uniemożliwiającej dotrzymanie umownego terminu realizacji zamówienia, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowany przez Wykonawcę okres trwającej siły wyższej powodującej np. zmniejszenie liczby pracowników z uwagi na odbywanie kwarantanny, opiekowaniem się dziećmi, brakami w materiałach budowlanych w związku z zawieszeniem/zmniejszeniem produkcji, zamknięciem hurtowni budowlanych, zamknięciem granic wstrzymaniem lub ograniczeń dostaw materiałów budowlanych zza granicy itp.;
2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się co najmniej takimi samymi lub wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu równym lub wyższym wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/um_miastko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.