eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrychów › "Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Andrychów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@andrychow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a309de96-c3ea-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063390/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.2 Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
6.3 Z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, tj. za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ zwanego dalej Systemem lub Platformą.
6.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu, w tym złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Systemu.
6.5 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres zamowienia.publiczne@andrychow.eu z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu. Przekazanie wszelkiej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6.6 Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
6.7 Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt. 6.6 niniejszego rozdziału SWZ.
6.8 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
6.9 Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6.10 Zamawiający informuje, iż formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
6.11 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6.12 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, lub .7Z
6.13 Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6.14 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6.15 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.
6.16 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. ...

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna treść w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa
Adres Zamawiającego:
34-120 Andrychów, Rynek 15
Tel. 33/ 842 99 00
Fax: 33/ 875 29 16
info@andrychow.eu
http://www.andrychow.eu/
Dane kontakowe insepktora ochrony danych osobowych w Gminie Andrychów: e-mail: iod@andrychow.eu, tel. 33 842 99 21;
21.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2023”. Znak postępowania: BZP.271.8.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
21.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
21.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
21.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
21.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
21.7 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
21.8 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
21.9 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2023”.
4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
4.2.1 zabiegi pielęgnacyjne drzew,
4.2.2 nasadzenia drzew wraz z opalikowaniem /pozyskanie sadzonek drzew zapewnia Zamawiający/,
4.2.3 mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia do 50 cm, frezowanie pni, wywóz drewna,
4.2.4 mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia powyżej 50 cm, frezowanie pni, wywóz drewna,
4.2.5 pielęgnacja krzewów pojedynczych,
4.2.6 ścinanie i karczowanie krzewów i samosiewów średniej gęstości.
4.3 Wszystkie wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane zgodnie ze standardami usług, określonymi w załączniku do projektu umowy „Standardy usług” oraz zgodnie z załącznikiem do projektu umowy „Wykaz prac pielęgnacyjnych w drzewostanie i na zieleni miejskiej”.
4.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.

4.6 Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm. ) tj. wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w zakresie, prac pielęgnacyjnych w drzewostanie i na zieleni miejskiej.
4.7 Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób wykonujących roboty określone w pkt 4.5.
4.8 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4.5. czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika):
4.8.1 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
4.8.2 oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,
4.8.3 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania,
4.8.4 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4.8.5 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
4.9 Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób na każdym etapie realizacji umowy.
4.10 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w projekcie umowy.
4.11 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.13 Jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z zapisem rozdziału 17 pkt 17.1 niniejszej SWZ jest
4.13.1 czas reakcji od momentu zlecenia do momentu ścięcia drzewa w ramach mechanicznego ścinania drzew, frezowania pni, wywozu drewna będącego przedmiotem zamówienia. Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zadeklaruje dłuższy okres niż 3 dni robocze zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4.13.2 czas reakcji od wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi o charakterze „interwencyjnym”. Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zadeklaruje dłuższy okres niż 3 godziny zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o całkowitej wartości wynoszącej 100% wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te obejmują:
1) zabiegi pielęgnacyjne drzew,
2) nasadzenia drzew wraz z opalikowaniem /pozyskanie sadzonek drzew zapewnia Zamawiający/,
3) mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia do 50 cm, frezowanie pni, wywóz drewna,
4) mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia powyżej 50 cm, frezowanie pni, wywóz drewna,
5) pielęgnacja krzewów pojedynczych,
6) ścinanie i karczowanie krzewów i samosiewów średniej gęstości.

Wszystkie wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane zgodnie ze standardami usług, określonymi w załączniku - „Standardy usług” oraz zgodnie z załącznikiem „Wykaz prac pielęgnacyjnych w drzewostanie i na zieleni miejskiej”.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, poprzedzone będzie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im odpowiednią wagę punktową:
Cena oferty [C1] – maksymalnie 60 pkt
Czas reakcji [CR] – maksymalnie 40 pkt
17.2 Kryterium „Cena oferty” [C1] będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza Ofertowego ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia. Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „Cena oferty” będą liczone wg wzoru:
C1 = (najniższa cena spośród ofert ważnych/cena oferty badanej) * 60 pkt
17.3 Kryterium „Czas reakcji” [CR] – maksymalnie 40 pkt
Ocenie podlega określona w ofercie informacja dotycząca czasu reakcji od momentu otrzymania zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów, na które składają się cząstkowe punkty przyznawane w sposób opisany poniżej.
17.3.1 Czas reakcji od momentu zlecenia do momentu ścięcia drzewa w ramach mechanicznego ścinania drzew, frezowania pni, wywozu drewna będącego przedmiotem zamówienia (CR1). Ocenie podlega podany w formularzu ofertowym czas reakcji Wykonawcy od momentu zlecenia do momentu ścięcia drzewa w ramach mechanicznego ścinania drzew, frezowania pni, wywozu drewna. Maksymalny czas reakcji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy okres niż 3 dni robocze zostanie odrzucona.
Czas reakcji od wystąpienia zlecenia do momentu ścięcia drzewa w ramach mechanicznego ścinania drzew, frezowania pni, wywozu drewna należy określić w formularzu ofertowym w liczbach całkowitych. Punkty, które otrzyma oferta w/w kryterium będą liczone w następujący sposób:
do 1 dnia – 30 pkt
do 2 dni – 15 pkt
do 3 dni – 0 pkt
17.3.2 Czas reakcji od wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi o charakterze „interwencyjnym” (CR2). Ocenie podlega podany w formularzu ofertowym czas reakcji Wykonawcy od wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi każdego z zakresów realizacyjnych umowy, którym Zamawiający nada charakter usług jako „interwencyjnych”. Maksymalny czas reakcji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 godziny. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy okres niż 3 godziny zostanie odrzucona. Czas reakcji Wykonawcy od wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi każdego z zakresów realizacyjnych umowy, którym Zamawiający nada charakter usług jako „interwencyjnych” należy określić w formularzu ofertowym w godzinach w liczbach całkowitych. Punkty, które otrzyma oferta w/w kryterium będą liczone w następujący sposób: do 1 godziny - 10 pkt
do 2 godzin - 5 pkt
do 3 godzin - 0 pkt
Wyliczenie punktów w kryterium „Czas reakcji” [CR] nastąpi wg wzoru:
CR= CR1+CR2
Łączna ilość punktów [C] zostanie wyliczona zgodnie z formułą:
C = C1 + CR
gdzie:
C – ogólna liczba punktów
C1 – liczba punktów otrzymanych w kryterium cena oferty
CR – suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium czasu reakcji
17.4 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza uzyska największą sumę punktów wynikającą z poszczególnych kryteriów.
17.5 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zgodnie z art. 248 ustawy PZP wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
17.6 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

14.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
14.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
14.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
14.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
14.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
14.1.4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SWZ, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie pielęgnacji drzew w ilości min 60 sztuk
- 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem usunięcie drzew w ilości min 50 sztuk
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
14.1.4.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 9 do SWZ, że dysponuje:
- min 2 osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do wykonywania prac na wysokościach powyżej 3 m,
- min 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do obsługi pił do ścinki drzew potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach,
14.1.4.3 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 5 do SWZ, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.:
- podnośnik koszowy o wysięgu min. 16 m - min. 1 szt.
- piła spalinowa - min. 3 sztuki
- frezarka do pni - min. 1 sztuka
- środek transportu służący do przewozu kłód drewna - min. 1 sztuka
- drabina o wysokości min. 2 m - min. 1 sztuka
- mechaniczne nożyce do formowania krzewów - min. 1 sztuka
- zbiornik na wodę o pojemności min. 1 000 litrów- min. 1 sztuka
14.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 15.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
15.3.1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich czterech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - potwierdzającego spełnienie warunku opisanego w rozdziale 14 pkt. 14.1.4.1- według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ;
15.3.2 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzającego spełnienie warunku opisanego w rozdziale 14 pkt. 14.1.4.2 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
15.3.3 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
15.4 Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.11 Oferta musi zawierać:
10.11.1 formularz ofertowy - według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;
10.11.2 oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ;
10.11.3 jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie określonej w pkt. 10.5 i 10.6;
10.11.4 jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ;
10.11.5 jeżeli dotyczy - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ;
10.11.6 jeżeli dotyczy - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ.
10.12 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się, aby Wykonawca z tego folderu zrobił folder .zip.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.4 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.4.1 Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
14.4.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
14.4.3 W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści umowy istotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć między innymi:
1) terminu wykonania usług lub ich elementów w przypadku:
a) przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
b) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w Standardach Usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
d) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usługi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3.
2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w Standardach Usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
b) zmiany ustalonych standardów, krotności i innych warunków wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, których nie można było przewidzieć.
3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w Standardach Usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania jego wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) zwiększenia się lub zmniejszenia potrzeb Zamawiającego w ramach danego zakresu realizacyjnego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
b) wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3 i ust. 6.
5) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom w przypadku, gdy wystąpiła szczególnie uzasadniona konieczność realizacji przez Podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy.
6) zmiany Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę w przypadku, gdy wystąpiły uzasadnione okoliczności uzasadniające taką zmianę.
7) zmiany osób upoważnionych do dokonania czynności lub zmiany teleadresowe,
8) popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy każda ze stron może wystąpić z inicjatywą zmiany umowy. ...
Z uwagi na ograniczona ilość znaków pełna treść w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.