eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Kompleksowy remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w KościerzynieOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowy remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kościerzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675126

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 9a

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 680-23-00

1.5.8.) Numer faksu: 58 680-23-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wizp@koscierzyna.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koscierzyna.gda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowy remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25d5e488-a3a1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028018/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Kompleksowy remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 199220,30 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 87922,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w łazience w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie w ramach projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zakres zamówienia obejmuje:
 rozbiórkę okładzin ściennych;
 powiększenie otworu drzwiowego
 wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych
 demontaż umywalek i misek WC
 remont instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, wentylacji grawitacyjnej
 wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych
 roboty malarskie
Prowadzone prace remontowo-budowlane muszą uwzględniać zachowanie norm określonych w załączonym Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać i konsultować spełnianie określonych standardów z Zamawiającym i Dyrekcją Szkoły. Kolorystyka płytek ściennych, podłogowych i ścian zostanie uzgodniona na etapie realizacji robót. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedmiar, który udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421131-1 - Instalowanie drzwi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111065,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135459,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111065,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ryszard Hinc Usługi Remontowo-Budowlane „Ryś”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5921549344

7.3.3) Ulica: Broniewskiego 16f

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111065,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.