eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołajki › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy MikołajkiOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołajki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Mikołajki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-730

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 87/4219050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikolajki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolajki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c197efd-c3ed-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039836/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/741884

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741884

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się
przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.2. Szczegółoweinstrukcje
dotyczące komunikacji znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje3.Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie
platformazakupowa.pl stanowiącym uzupełnienie do instrukcji składania ofert dostępnej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty lub wniosku wynosi do 10 plików lub spakowanychfolderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każda.5. W przypadku większych plików zalecamys korzystać z
instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.6. Za datę przekazania
oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż
ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.7. Jeżeli w Ogłoszeniu o
zamówieniu, SWZ, lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w
postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innychniż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. 8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńoraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana
do zamawiającego.9.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycząceodpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
ws
ekcji wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.10.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w
zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.152 Oferta składana
elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie,kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do
podsumowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dane osobowe w Gminie Mikołajki przetwarzanesą
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w
sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”,2. Administratorem danychosobowych
przetwarzanych jest Burmistrz Mikołajek, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7,3. Inspektoremochrony
danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa7, jest
Pan Marcin Konieczny, e-mail: marcin.konieczny@togatus.pl. 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego,zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń ztytułu jego realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawozamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 5. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa orazpodmiotom,którym
przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy.6. dane
osobowebędą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres
wymaganydo dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne.7. Obowiązek
podaniadanych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonymw przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej
umowy.8.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosownie do art. 22 RODO.9. Wykonawca posiada:a. na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu dodanych osobowych ,b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danychosobowych,c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Wykonawcy:a. w związku z art. 17 ust.
3lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b. prawo do przenoszenia
danych osobowych,o których mowa w art. 20 RODO,c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki w okresie od 01.04.2023 do 31.12.2023. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:- powszechne usługi pocztowe w
obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g w zakresie ich
przyjmowania, przemieszczania i doręczania,- doręczania zwrotów przesyłek listowych nie
doręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,-
usługi pocztowe dotyczące paczek pocztowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru
operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy złożonym wraz z ofertą w
zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 – załącznik nr 5 do SWZ 2.oświadczenia w zakresie
określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że
przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do
SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą składać ofertę wspólnie, w takim przypadku zobowiązani są złożyć:
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia z którego powinno wynikać, jaki zakres zamówienia wykonają
poszczególni wykonawcy występujący wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegającej na zmianie cen usług pocztowych w trakcie trwania Umowy w przypadku ich akceptacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo Pocztowe.
Zamawiający zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szczegółowe warunki zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741884

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.