eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości NożynoOgłoszenie z dnia 2021-08-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00139037 z dnia 2021-08-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598212643

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be6fb46c-c9b4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00139037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002625/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078565/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291459.38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Nożyno, na odcinku ok 250 mb.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) dokonania inwentaryzacji stanu istniejącego,
b) wykonania wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych (w tym badań geotechniczne dla całości zakresu robót)
c) opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy),
d) opracowanie materiałów potrzebnych do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,
e) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
f) uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (dokonanie zgłoszenia robót, uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID w zależności od ostatecznych rozwiązań technicznych oraz uzgodnień
z Zamawiającym),
g) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlano – wykonawczym,
h) wykonanie robót dla jezdni, obejmujący następujący zakres:
• wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- na długości 250mb, szerokości jezdni 4,5m
- zjazd z drogi wojewódzkiej na długości 9,0m szerokości 5,0m
- poszerzenie na łuku do 5,0m
- na końcu drogi zawrotka o wym. 8,0x12,5m
- powierzchnia jezdni ok. 1320m2
• konstrukcja
- wykonanie korytowania pod konstrukcję
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- wykonanie warstwy podsypki cem.-piask.1:4 grubości 5 cm
- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm
- spadek daszkowy 2%, na łuku jednostronny 2%
• Na jezdni należy zastosować kostkę betonową przypominającą swoim wyglądem kostki stosowanej dawniej do tworzenia nawierzchni (tzw. stare bruki ). Należy stosować kostkę o lekko zaokrąglonych nawierzchniach w np. trzech wymiarach: np. 12x9, 12x12, 12x18 lub zbliżonych. Grubość kostki 8 cm, kolor 50% szary, 50% kolorowa np. żółty. Ostateczne kształty i kolor kostki należy przed wbudowaniem ustalić z Inwestorem.
i) wykonanie robót dla krawężników, obejmujący następujący zakres:
• jezdnię należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym o wym.15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem grubości 10 cm - ok. 540mb
j) wykonanie robót dla zjazdów, obejmujący następujący zakres:
• Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm,
- szerokość zjazdów 4,0m, w wyjątkowych przypadkach szerokość 3,0 lub 4,5m
- ilość zjazdów do wykonania - 14 szt.
- powierzchnia jednego zjazdu ok. 15 m2
- zjazdy należy obramować opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 na ławie betonowej C12/15 grubości 10 cm - ok. 160mb
- powierzchnia zjazdów ok. 215m2
• konstrukcja
- wykonanie korytowania pod konstrukcję
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
- wykonanie warstwy podsypki cem.-piask.1:4 grubości 5 cm
- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm
- zjazdy należy dowiązać wysokościowo do istniejącego terenu
• Na zjazdach należy zastosować kostkę betonową przypominającą swoim wyglądem kostki stosowanej dawniej do tworzenia nawierzchni (tzw. stare bruki ). Należy stosować kostkę o lekko zaokrąglonych nawierzchniach np. w trzech wymiarach: np. 12x9, 12x12, 12x18 lub zbliżonych. Grubość kostki 8 cm, kolorowa np. antracyt.
Ostateczne kształty i kolor kostki należy przed wbudowaniem ustalić z Inwestorem.
k) wykonanie robót dla poboczy, obejmujący następujący zakres:
- obustronne z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, szerokości 0,75m
- spadek poprzeczny 4-5%
- powierzchnia poboczy - ok. 400m2
l) wykonanie robót dla nasypów, obejmujący następujący zakres:
- w km 0+ 055 - 0+140 znajdują się nieużytki i tereny podmokłe. Należy wykonać nasyp z gruntu przepuszczalnego - w ilości ok. 450m3
- nasyp należy zagęścić do wskaźnika zbliżonego do wartości 1,0
- nachylenie skarpy 1:1,5
- w razie konieczności podłoże wzmocnić i doprowadzić do podłoża G1
m) wykonanie robót dla połączenia z drogą wojewódzką nr 212
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm
- zjazd z drogi wojewódzkiej na długości 9,0m o szerokości 5,0m
- połączenie z drogą wojewódzką wyokrąglić łukiem R=8m
- pobocze szerokości 1,0m.
n) Wykonanie prac porządkowych i wykończeniowych polegających na:
• wykonaniu regulacji wysokości wszystkich zaworów i studni
• oczyszczeniu i pogłębieniu istniejącego rowu przydrożnego trapezowego na dł. L=40mb gł. 60 cm wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212.
• wykonaniu umocnienia skarpy z bruku kamiennego na betonie C12/15 w ilości ok. 10m2
• plantowaniu, obrobieniu na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III, humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw warstwy humusu grubości 10cm - ok. 500 m2
o) Usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami.
p) sporządzenie dokumentacji powykonawczych i przekazanie jej Zamawiającemu
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
a) Program Funkcjonalno- Użytkowy – załącznik nr 8 do SWZ,
b) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 384149.98

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 549145.06

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 384149.98

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo- Budowlana Witold Cygert

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891448699

7.3.3) Ulica: Wygoda Sierakowska 210

7.3.4) Miejscowość: Sierakowice

7.3.5) Kod pocztowy: 83-340

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 384149.98

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-08-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.