eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 791006056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 47 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzzod.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzod.augustow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b9ce49d-c3e6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059232/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/spzzod_augustow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/spzzod_augustow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów tel. 87 643 47 04. Inspektorem ochrony danych w SPZZOD w Augustowie jest Pan Krzysztof Bonisławski, e-mail: iod@spzzod.augustow.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 02/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi przygotowywania, dowożenia i dystrybucji do oddziałów całodziennego wyżywienia na rzecz pacjentów SPZZOD w Augustowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Określone w załączniku nr 1 do SWZ ilości dań mają charakter szacunkowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona będzie od faktycznej ilości zamówionych w danym miesiącu dań. Zamawiający zapewnia minimalny poziom realizacji umowy w wysokości 80% wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy. Pozostała część zamówienia objęta jest prawem opcji. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku jeżeli w okresie obowiązywania umowy zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie większe niż zakres minimalny. Zamawiający rozpocznie korzystanie z opcji wysłaniem wiadomości elektronicznej z zapotrzebowaniem dziennym na przedmiot zamówienia (po wykorzystaniu zakresu minimalnego).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: cena 80 %, poprawność jadłospisu - 20 %. 1.1. Cena:
Ocenie zostanie poddana całkowita cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „Formularzu ofertowym”. Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 80, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 80
gdzie:
C - ilość punktów dla kryterium: Cena
Cmin - najniższa cena zamówienia brutto
Cn - cena brutto ocenianej oferty
1.2. Poprawność jadłospisu:
Wykonawca z ofertą zobowiązany jest dostarczyć pełny jadłospis na pierwsze czternaście dni świadczenia usługi żywienia (od 01.05.2023 r. do 14.05.2023 r.).
Przygotowany jadłospis musi uwzględniać diety, dla których opracowania jadłospisu oczekuje Zamawiający. Jadłospis musi zawierać informacje o:
1) rodzaju posiłku i składzie produktów (np. śniadanie: bułka żytnia, masło, pomidor itd.);
2) wartości energetycznej (kaloryczności) i wartości odżywczej (ilość białka, węglowodanów, w tym cukrów, tłuszczu, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych, soli) w 100 g i porcji posiłku;
3) sposobie obróbki (pieczenie, gotowanie itp.),
4) alergenach,
5) gramatury posiłków.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: poprawność jadłospisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli ten wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku dla żadnej z części zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał lub wykonuje dwie usługi żywienia pacjentów podmiotu leczniczego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda usługa. Wykonawca zobowiązany jest wykazać realizację każdej usługi na rzecz różnych podmiotów leczniczych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnieniem warunku w zakresie doświadczenia zobowiązany jest się wykazać jeden Wykonawca. Doświadczenie Wykonawców nie sumuje się. Na poczet doświadczenia zaliczona zostanie wyłącznie część zrealizowanej usługi jeżeli usługa jest nadal wykonywana.
- dysponuje jednym środkiem transportu do przewozu posiłków spełniającymi wymaga sanitarno-epidemiologiczne,
- dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe dietetyka/technologa żywienia lub pokrewne,
- dysponuje co najmniej dwoma kucharzami, z których każdy posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w gastronomii.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu przez Wykonawcę systemu HACCP, także w zakresie sposobu transportu posiłków.
2.2. Jadłospis na pierwsze 14 dni świadczenia usługi. Przygotowany jadłospis podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Z tego też powodu jadłospis nie będzie podlegał uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży jadłospisu wraz z ofertą jego oferta zostanie odrzucona.
2.3. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
2.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przedmiotowy środek dowodowy nie służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (uzupełnienie nie dotyczy jadłospisu z punktu 2.2.).
2.5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.1. Dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terytorium RP będzie to: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),
1.2.2. Zaświadczenia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzoru dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
1.2.3. Wykazu usług (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
1.2.4. Wykazu osób: jednej osoby z wykształceniem wyższym dietetyka/technologa żywienia lub pokrewne oraz dwóch kucharzy (Załącznik nr 5), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług stanowiących przedmiot postępowania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego w gastronomii, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
1.2.5. Wykazu środków transportu (załącznik nr 6 do SWZ) przeznaczonych do przewozu żywności, którymi Wykonawca będzie dostarczał posiłki do Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych przez te środki transportu i wskazaniem podstawy dysponowania tymi środkami transportu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2.1. Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu przez Wykonawcę systemu HACCP, także w zakresie sposobu transportu posiłków.
2.2. Jadłospis na pierwsze 14 dni świadczenia usługi. Przygotowany jadłospis podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Z tego też powodu jadłospis nie będzie podlegał uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży jadłospisu wraz z ofertą jego oferta zostanie odrzucona.
2.3. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
2.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przedmiotowy środek dowodowy nie służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (uzupełnienie nie dotyczy jadłospisu z punktu 2.2.).
2.5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.1. Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu przez Wykonawcę systemu HACCP, także w zakresie sposobu transportu posiłków.
2.2. Jadłospis na pierwsze 14 dni świadczenia usługi. Przygotowany jadłospis podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Z tego też powodu jadłospis nie będzie podlegał uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży jadłospisu wraz z ofertą jego oferta zostanie odrzucona.
2.3. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
2.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przedmiotowy środek dowodowy nie służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (uzupełnienie nie dotyczy jadłospisu z punktu 2.2.).
2.5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 8750,70 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu;
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022.2080 t.j. z dnia 2022.10.11).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr: 72 2490 0005 0000 4500 3250 4267. (w tytule wpisać: wadium w postepowaniu ZP 02/23).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści zawartej umowy.
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na przedmiot usługi,
4) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, a także terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp.,
5) dopuszczalna jest zmiana dotycząca wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty na jaką została zawarta umowa w okresie jej obowiązywania.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania do dokonania takich zmian, ani nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/spzzod_augustow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.