eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chocianów › Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Chocianów w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Chocianów w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Chocianów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 23

1.5.2.) Miejscowość: Chocianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (76) 8183500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-chocianow/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Chocianów w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b2e5dfd-c3d9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138585

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00138308/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Chocianów w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b2e5dfd-c3d9-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9b2e5dfd-c3d9-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych pod internetowym adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
b) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
c) Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
d) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie), przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie.
3 Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z Platformy.
4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez Portal jako załączniki nr 1 do SWZ.
6 Dane postępowania można wyszukać na liście postępowań opublikowanych na Portalu w zakładce „Postępowania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO określono w pkt. 32 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów Nadleśnictwa Chocianów w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.
2. Szacowane zapotrzebowanie na paliwa wyniesie:
 benzyna bezołowiowa (PB 95) w ilości 1150 litrów,
 olej napędowy (ON) w ilości 34 420 litrów.
3. W całym okresie trwania umowy szacowana ilość paliwa może ulec zmianie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości szacowanego zakupu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do realizacji przez Zamawiającego pozostałej części zamówienia. Zamawiający zapewnia jednak Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia na poziomie min. 60% przewidzianego łącznego zakresu dostaw paliw.
5. Tankowania odbywać się będą sukcesywnie, według aktualnych potrzeb Zamawiającego.
6. Tankowania mogą być dokonywane bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub do odpowiednich pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość bezgotówkowego rozliczenia transakcji zakupu paliw za pomocą systemów rozliczeń bezgotówkowych oferowanych przez Wykonawcę np. kart paliwowych (nie mylić z płatnościami kartami płatniczymi). Wykonawca nie będzie rościł od Zamawiającego dodatkowych kosztów i opłat z tytułu korzystania z ww. bezgotówkowych kart paliwowych.
8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu paliw we wszystkie dni miesiąca.
9. Rozliczenie zakupu paliw dokonywane będzie w oparciu o cenę brutto obowiązującą na stacji paliw w momencie dokonywania transakcji, uwzględniającą upust Wykonawcy udzielony Zamawiającemu na zakup paliw określony w zawartej umowie. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie poprzez wystawienie dwa razy w miesiącu faktury obejmującej wszystkie tankowania dokonane na wszystkich stacjach będących w posiadaniu Wykonawcy, dla każdego pojazdu osobno (Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy wykaz pojazdów w posiadaniu). Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył szczegółowe zestawienie tankowań, z przypisaniem każdej transakcji do konkretnego pojazdu. Zestawienie musi zawierać co najmniej następujące informacje: data transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu.
10. Ze względu na konieczność ciągłego tankowania pojazdów znajdujących się na stanie Zamawiającego, co najmniej jedna stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów). Ponadto, ze względu na lokalizację części leśnictw, które znajdują się w większej odległość od siedziby Nadleśnictwa, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jedną stację paliw na terenie każdego z powiatów sąsiadujących z terenem administrowanym przez PGL LP Nadleśnictwo Chocianów tj. powiatu polkowickiego, powiatu bolesławieckiego. Dodatkowo ze względu na wyjazdy pracowników Zamawiającego do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną stację benzynową na terenie powiatu wrocławskiego.
11. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu dostęp do paliw, których jakość i parametry techniczne spełniają wymagania jakościowe dla paliw według aktualnie obowiązujących norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (waga 100%)
12.2. Oferty będą oceniane metodą punktową. Maksymalna, łączna ilość punktów, jaką można uzyskać według powyższych kryteriów wynosi 100,00 pkt. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
12.3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena”:
a) Ilość punktów wylicza się ze wzoru:
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” = (całkowita cena brutto najtańszej oferty / całkowita cena brutto badanej oferty) x 100 pkt
b) W kryterium „Cena”, oferta może otrzymać maksymalnie 100,00 pkt.
c) Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12.4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznana ofertę wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium.
12.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca będzie wpisany do jednego z rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego rejestru prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
 co najmniej jedną stację paliw zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów);
 co najmniej jedną stację paliw na terenie powiatu polkowickiego;
 co najmniej jedną stację paliw na terenie powiatu bolesławieckiego;
 co najmniej jedną stację paliw na terenie powiatu wrocławskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 10 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, art. 108 ust.1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ; (tylko jeżeli dotyczy);

16.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w SWZ pkt 16.4. lit. f) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
16.6. Dokument, o którym mowa w pkt 16.5. SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
16.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 16.5., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 16.6. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 15 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wstawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
-Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ; (tylko jeżeli dotyczy)
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ; (tylko jeżeli dotyczy)
- wykaz punktów dostaw paliwa, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ potwierdzający spełnienie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu;
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej; (tylko jeżeli dotyczy)
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej; (tylko jeżeli dotyczy)
- w przypadku składania wadium w formie niepieniężnej, wadium w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

22.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
22.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 9.1 SWZ i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
22.3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
22.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO Bank Polski S.A., nr rachunku 23 1020 5226 0000 6702 0418 3125.
22.5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na wskazanych rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy zamawiającego). W tytule przelewu należy wpisać: Wadium dla oferty pn. „„Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Chocianów w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.””.
22.6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia;
 termin ważności gwarancji/poręczenia;
 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
22.7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
22.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
22.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.8. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 16.4. lit. b), c) i f) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
16.9. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
16.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
16.11. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
16.12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
16.13. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9b2e5dfd-c3d9-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.